ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dişardan Satın Alınan Hizmetlerin Genel Memnuniyet Düzeyi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(3): 100-108

Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dişardan Satın Alınan Hizmetlerin Genel Memnuniyet Düzeyi

Aslı Ekin1, Aygül Yanık2, Mithat Kıyak3
1Yeditepe Üniversitesi
2Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu
3Okan Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma; istanbul’da bir eğitim ve araştırma hastanesinde, personelin dışardan satın alınan hizmetleri tercih ve tercih etmeme nedenleri ile bu hizmetlerden genel memnuniyet düzeyini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Hastanede tıbbi olmayan hizmetler olarak; özel güvenlik hizmetleri, malzemeli yemek (beslenme) hizmetleri, bilgi işlem hizmetleri, malzemeli genel temizlik hizmetleri, teknik bakım onarım hizmetleri ve tıbbi hizmet olarak; bilgisayarlı tomografi hizmetleri dışardan satın alınmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmada yüzyüze görüşme ve çalışmacılar tarafından hazırlanan anket yöntemi uygulanmıştır. Ankette beşli Likert ölçeği kullanılmıştır.
BULGULAR: Anketin değerlendirilmesinde soruların yanıtlandırılma ağırlıklarını belirlemek için SPSS 11,5 paket istatistik programı kullanı lmıştır. Araştırma kapsamına; kadrolu personelden tesadüfü örnekleme yöntemiyle belirlenen 300 kişi örneklem olarak alınmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastanede çalışan taşeron şirket personeli ile yardımcı hizmetliler kapsam dışında bırakılmıştır. Araştırma tanımlayıcı niteliktedir. Araştırma sonuçlarına göre; genel olarak hastane personelinin dış kaynaklardan yararlanma (DKY) konusunda olumlu bir bakış açısına sahip oldukları belirlenmiştir. DKY yöntemini tercih etme nedenlerinin başında hizmetin sürekliliğini sağlamak (%67.9), tercih etmeme nedenlerinin başında ise personelin işsiz kalma kaygısı taşıyabileceği (%53.6) yer almaktadı r. Personelin DKY yöntemiyle sağlanan hizmetlerden (genel temizlik %51.5, yemek %62.2 ) önemli oranda memnun olmadıkları bulunmuştur. DKY yöntemiyle sağlanan hizmetlerin bulguları literatür ile uyumlu olmakla birlikte, kurumları n DKY ve yararlanmama nedenlerinde önceliklerin farklı olabileceği, personelin hizmetlerden memnuniyet düzeylerinin değişebileceği belirlenmiştir. DKY uygulamasının olumlu katkılarda bulunabileceği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dış Kaynaklardan Yararlanma, Hastane Hizmetleri, Çalışan memnuniyeti.

The General Level of Satisfaction With Outsourced Services In a Training and Research Hospital

Aslı Ekin1, Aygül Yanık2, Mithat Kıyak3
1Yeditepe Üniversitesi
2Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu
3Okan Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

INTRODUCTION: This study aimed to determine the reasons for preferring and not preferring outsourced services and the general level of satisfaction with these services among the personnel of a training and research hospital in Istanbul. The non medical outsourced services involved special security, catering (nutrition), information technologies, general cleaning services with supplies, and technical maintenance whereas the outsources medical services involved computerised tomography services.
METHODS: We conducted face-to-face interviews and used questionnaires developed by the researchers. A 5 Likert type scale was used in the questionnaire.
RESULTS: The SPSS 11.5 was used to evaluate the weight of the answers in the questionnaire. The sample of the research consisted of 300 regular personnel who have been chosen with random sampling.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The subcontractor personnel and assisting attendants were excluded from the study. This was a descriptive study. According to the results, it has been determined that the personnel had a positive perspective regarding the utilization of outsources services (UOS). Main reasons for preferring UOS were maintaining the continuity of services (67.9%), whereas reasons for not preferring these services were that the personnel would worry about losing their jobs (53.6%). It has been found that the personnel was not satisfied with UOS (general cleaning 51.5%, catering 62.2%). Although findings regarding UOS seem to be consistent with the literature, institutions may have different priorities regarding reasons for not benefiting from UOS and the level of satisfaction with outsourced services may vary. On the other hand, it has been shown that UOS may have positive contributions.

Keywords: Outsourcing, hospital services, auctions analysis, satisfaction of personnel.

Aslı Ekin, Aygül Yanık, Mithat Kıyak. The General Level of Satisfaction With Outsourced Services In a Training and Research Hospital. Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(3): 100-108

Sorumlu Yazar: Aslı Ekin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale