ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Patellofemoral ağrı sendromlu hastalarda elektromiyografik biofeedback eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-90912 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.90912

Patellofemoral ağrı sendromlu hastalarda elektromiyografik biofeedback eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesi

Merve Çalkın Korkmaz1, Mehmet Ağırman2, Sena Tolu2, Arzu Dinç2, Ahmet Salim Göktepe2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Romatoloji Bölümü, İstanbul
2İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, patellofemoral ağrı sendromu (PFPS) olan hastalarda egzersiz programına elektromiyografik (EMG) biofeedback eklenmesinin ağrı, fonksiyon ve vastus medialis obliquus (VMO) ve vastus lateralis (VL) kaslarının izometrik kasılmasındaki elektriksel aktivite üzerine etkilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya PFPS olan 30 hasta dahil edildi. Biofeedback grubu fizyoterapi ve EMG biofeedback rehberliğinde egzersiz programı aldı ve kontrol grubu sadece ev egzersiz programı ile fizyoterapi aldı. Ağrı şiddetini değerlendirmek için Görsel Analog Skala (VAS) ve PFPS Şiddet Skalası (PSS) kullanıldı. Diz ağrısının günlük yaşam aktiviteleri ve alt ekstremite fonksiyonu üzerindeki etkisini değerlendirmek için Kujala Patellofemoral Skala (KPS) ve Fonksiyonel İndeks Anketi (FIQ) kullanıldı.
BULGULAR: Başlangıç ile karşılaştırıldığında, VAS- şimdiki ve şiddetli ağrı, PSS, KPS ve FIQ skorları ve VMO ve VL kaslarının ortalama ve maksimum izometrik kasılma değerleri her iki grupta da anlamlı ölçüde iyileşti. Bununla birlikte, maksimum VMO ve VL izometrik kasılma diferansiyel değerleri yalnızca biofeedback grubunda anlamlı ölçüde artmıştır.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımız, PFPS için bir fizyoterapi programına eklenen EMG biofeedback'in, ağrının giderilmesi, günlük yaşam aktivitelerinin iyileştirilmesi ve kas gücünün artması için ek faydalar sağladığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Patellofemoral ağrı sendromu, elektromiyografik biofeedback, egzersiz.

Evaluation of the effectiveness of electromyographic biofeedback training in patients with patellofemoral pain syndrome

Merve Çalkın Korkmaz1, Mehmet Ağırman2, Sena Tolu2, Arzu Dinç2, Ahmet Salim Göktepe2
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Division of Rheumatology, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul Medipol University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to evaluate the effects of adding electromyographic (EMG) biofeedback to an exercise program on pain, function, and electrical activity in the isometric contraction of the vastus medialis obliquus (VMO) and vastus lateralis (VL) muscles in patients with patellofemoral pain syndrome (PFPS).
METHODS: The study included 30 patients with PFPS. The biofeedback group received physiotherapy and an EMG biofeedback-guided exercise program, and the control group received only physiotherapy with a home exercise program. The Visual Analog Scale (VAS) and PFPS Severity Scale (PSS) were used to evaluate pain severity. The Kujala Patellofemoral Scale (KPS) and the Functional Index Questionnaire (FIQ) was used to evaluate the effect of knee pain on daily living activities and lower extremity function.
RESULTS: Compared to baseline, the VAS-current and severe pain, PSS, KPS and FIQ scores and the mean and maximum isometric contraction values of the VMO and VL muscles were significantly improved in both groups. However, the maximum VMO and VL isometric contraction differential values were significantly increased only in the biofeedback group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our findings suggest that the EMG biofeedback adjunct to a physiotherapy program for PFPS produces additional benefits for pain relief, improvement of daily life activities, and increasing muscle strength.

Keywords: Patellofemoral pain syndrome, electromyographic biofeedback, exerciseSorumlu Yazar: Sena Tolu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale