ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Tip 2 Odontoid Kırıklarının Cerrahi Tedavisi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(1): 12-16 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.91885

Tip 2 Odontoid Kırıklarının Cerrahi Tedavisi

Selin Tural Emon, Ezgi Akar, Barış Erdoğan, Ömer Faruk Şahin, Hakan Somay
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: En sık karşılaşılan odontoid kırıklar Tip 2 fraktürlerdir. Bu çalışmada, cerrahi olarak tedavi ettiğimiz Tip 2 odontoid kırığı olan hastalarımızı retrospektif olarak inceledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada incelediğimiz parametreler; yaş, cinsiyet ve odontoid yer değişiminin derecesi, C2 gövdesine göre odontoid yerleşimi, kırık hattının anatomisi, kırık fragmanları arasındaki mesafe gibi kırık ile ilgili özellikler idi. 19 adet Tip 2 odontoid kırığı olan hasta inceledik.
BULGULAR: Olguların 6’ sına(% 31.6) anterior odontoid vidalama, 7’ sine(% 36.8) posterior servikal atlantoaksiyel füzyon, 6’ sına(% 31,6) oksipitoservikal füzyon yapıldı. Kırık hattı 11 olguda(% 58) posterior oblik, 4 olguda(% 21) anterior oblik, 4 olguda(% 21) horizontal idi. Odontoid yerleşimi 12 olguda(% 63.2) anteriora, 7 olguda(% 36.8) posteriora doğru idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tip 2 odontoid kırıklarının cerrahi tedavisi halen tartışmalı bir konudur. Hastanın klinik ve radyolojik özellikleri dikkate alınarak uygun yaklaşıma karar verilmelidir. Odontoid vida uyguladığımız olguların tamamında kırık parçanın posteriora yer değiştirdiğini ve kırık fragman ile C2 arasındaki mesafenin posterior yaklaşımlara göre daha az olduğunu tespit ettik.

Anahtar Kelimeler: Tip 2 odontoid kırık, anterior odontoid fiksasyon, Tip 2 odontoid kırıklara cerrahi yaklaşım

Surgical Management of Type II Odontoid Fractures

Selin Tural Emon, Ezgi Akar, Barış Erdoğan, Ömer Faruk Şahin, Hakan Somay
Department of Neurosurgery, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Type II fractures are the most common odontoid fractures. This study is a retrospective evaluation of surgically treated type II odontoid fracture cases.
METHODS: The parameters studied were age, gender, and characteristics of the fracture, such as degree of odontoid displacement, displacement of the odontoid relative to the body of the C2, anatomy of the fracture line, and the distance between fragments. The cases of 19 patients with a type II odontoid fracture were analyzed.
RESULTS: Anterior odontoid screw fixation (n=6, 31.6%), posterior cervical atlantoaxial instrumented fusion (n=7, 36.8%), and occipitocervical fusion (n=6, 31.6%) were performed. The fracture line was posterior oblique in 11 (58%), anterior oblique in 4 (21%), and horizontal in 4 (21%) patients. Anterior and posterior displacement of the odontoid was detected in 12 (63.2 ) and 7 (36.8%) patients, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Surgical treatment of type II odontoid fracture is still controversial. The appropriate approach should be determined based on the clinical and radiological characteristics of the patient. It was observed that the fracture fragment was displaced posteriorly in all patients. The distance between the fracture fragment and the C2 was smaller in those treated with an anterior approach.

Keywords: Anterior odontoid fixation, type 2 odontoid fractures; type 2 odontoid fractures surgical approach.

Selin Tural Emon, Ezgi Akar, Barış Erdoğan, Ömer Faruk Şahin, Hakan Somay. Surgical Management of Type II Odontoid Fractures. Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(1): 12-16

Sorumlu Yazar: Ezgi Akar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale