ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Koroner Ater Bypass Graft Yapılan Tip 2 Diyabetik Hastalarda Posoperatif Dönemde İntensif İnsulin Tedavisi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(3): 196-201

Koroner Ater Bypass Graft Yapılan Tip 2 Diyabetik Hastalarda Posoperatif Dönemde İntensif İnsulin Tedavisi

Sevil Özkan1, Kadir Kayataş1, Refik Demirtunç1, Oğuz Uğur2, Fatih Özdemir2, Ahmet Yavuz Balcı2, Mehmet Kızılay2, Ünsal Vural2, Yavuz Şenöz2, İlyas Kayacıoğlu2, İbrahim Yekeler2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği
2Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Diabetes mellitus (DM) kardiyovasküler hastalık gelişiminde önemli ve bağımsız bir risk faktörüdür. Koroner ateroskleroz rastlanma oranı diyabetiklerde, diyabetik olmayanlara göre daha yüksek olup; hızlı bir seyir gösteren, daha yaygın damar tutulumu ve daha çok damar hastalığı insidansı vardır. Bu çalışmanın amacı koroner arter bypass graft yapılan tip 2 diyabetik hastaların demografik ve laboratuar bulgularının değerlendirilmesi ve taburcuk sırasında düzenlenen bazal–bolus insülin dozlarının belirlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Koroner arter bypass cerrahisi yapılan tip2 diyabetli 99 hasta çalışmaya alındı. Çalışmaya alınan tüm hastalardan 10-12 saatlik gece açlığını takiben, sabah saat 08: 00-08: 30 saatlerinde açlık kan şekeri, BUN, kreatinin, HbA1c(%), TSH, serbest T4, serbest T3 testleri için kan örnekleri alındı. Hastaların arteryel kan basıncı değerleri, vücut ağırlıkları, boyları, bel çevreleri ölçülerek kaydedildi. Hastaların
diyabet süresi, diyabet başlangıç yaşı, oral antidiyabetik ilaç kullanımı, dozu, kullanım süresi, insulin kullanımı, dozu (ü/kg), kullanım süresi sorgulanarak kaydedildi. İstatistiksel analizler için SPSS for Windows 16.0 programı kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmaya Dr Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine koroner arter bypass graft (CABG) yapılan 99 tip 2 diyabetik hasta alındı. Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalamaları 59,74±8,51 yıl olup, %25,3‘ü kadın ve %74,7’si erkekti. Hastaların ortalama diyabet süresi 7,9±6,68 (yıl) olup, ortalama vucut kitle indeksi 28,64±4,11(kg/m²), boy 168,09±8,26(cm), kilo 80,91±12,69 (kg) idi. Preoperatif dönemde hastaların %14,1’i insulin, %58,6’sı oral antidiyabetik ilaçlar, %4’ü diyabetik diyet, %23,2 ‘si diyabet açısından hiçbir tedavi görmüyordu. Hastalar taburcu edilirken düzenlenen bazal insulin dozu Unite (U) 20,2±5,81 U, bazal insulin U/kg 0,25±0,08, bolus insulin 22,11±7,11U, bolus insulin U/kg 0,28±0,1 idi. Hastalar tiroid disfonksiyon sıklığı açısından incelendiğinde; subklinik hipertiroidizm 20 hastada (%20,2), subklinik hipotiroidizm 3 hastada (%3) ve overt hipotiroidizm 2 hastada (%2) görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Koroner arter bypass graft yapılan tip 2 diyabetik hastaların postoperatif glisemi regulasyonu major komplikasyonları, mortaliteyi ve enfeksiyon riskini belirgin olarak azaltır. Koroner arter bypass cerrahisi geçiren hastalarda insulin direnci yüksekliği postoperatif dönemde bir veya iki hafta devam edeceğinden hastalar taburcu edilirken bazal ve bolus insülin ihtiyacının yüksek olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Tip 2 Diyabet, insülin, koroner arter bypass graft

Intensive Insulin Therapy in Postoperative Period in Type 2 Diabetics Undergoing Coronary Artery Bypass Grafting

Sevil Özkan1, Kadir Kayataş1, Refik Demirtunç1, Oğuz Uğur2, Fatih Özdemir2, Ahmet Yavuz Balcı2, Mehmet Kızılay2, Ünsal Vural2, Yavuz Şenöz2, İlyas Kayacıoğlu2, İbrahim Yekeler2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği
2Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği

INTRODUCTION: Diabetes mellitus is an independent risk factor for cardiovascular disease. Incidence of coronary atherosclerosis is higher in diabetics than non-diabetics; it has a rapid course and shows more frequent vascular involvement and disease. This study aims to evaluate
laboratory and demographic data and to determine basal-bolus insulin dosages at discharge.
METHODS: The study included in 99 type 2 diabetics undergoing coronary artery bypass grafting (CABG). Overnight fasting blood samples (10-12 hours) were collected between 08: 00 and 08: 30 a.m for testing fasting blood glucose, BUN, creatinine, HbA1c (%), TSH, free T4, free T3.Arterial blood pressure, body weight, height, waist circumference were measured and recorded. Duration of diabetes, the age at its onset, oral antidiabetic medication, its dosages, duration of use, insulin use, dosage (U / kg) and duration were noted.. The statistical
analyses were performed using SPSS for Windows 16.0 software.
RESULTS: The study included 99 type 2 diabetics undergoing coronary artery bypass graft (CABG) at Dr Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital. The mean age was 59.74 ± 8.51 years, 25.3% were females and 74,7% were males. The mean duration of diabetes was 7.9 ± 6.68 yrs and BMI 28.64 ± 4.11 (kg / m²), height 168.09 ± 8.26 (cm), weight 80.91 ± 12.69 (kg). In the preoperative period, 14.1% patients were on insulin therapy, 58,6% were on oral antidiabetic drugs; 4% were on the diabetic diet, 23.2% were without any treatment for diabetes. Patients were discharged on basal insulin dosage unit (U), 20.2 ± 5.81 U; basal insulin U / kg 0.25 ± 0.08; bolus insulin 22.11 ± 7.11 U; bolus insulin U / kg 0, 28 ± 0.1.As to the incidence of thyroid dysfunction, 20 patients had subclinical hyperthyroidism, 3 subclinical hypothyroidism and 2 overt hypothyroidism.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Regulating of glycemia in type 2 diabetics undergoing CABG significantly reduces the major postoperative complications, mortality and risk of infection. As high insulin resistance in patients undergoing coronary artery bypass surgery continues for a week or two in the postoperative period, basal and bolus insulin need should be taken into account at discharge.

Keywords: Type 2 diabetes, insulin, coronary artery bypass grafting

Sevil Özkan, Kadir Kayataş, Refik Demirtunç, Oğuz Uğur, Fatih Özdemir, Ahmet Yavuz Balcı, Mehmet Kızılay, Ünsal Vural, Yavuz Şenöz, İlyas Kayacıoğlu, İbrahim Yekeler. Intensive Insulin Therapy in Postoperative Period in Type 2 Diabetics Undergoing Coronary Artery Bypass Grafting. Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(3): 196-201

Sorumlu Yazar: Sevil Özkan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale