ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Son Altı Yılda Acil Jinekolojik Cerrahi Uyguladığımız Vakaların Retrospektif İncelenmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(2): 69-73

Son Altı Yılda Acil Jinekolojik Cerrahi Uyguladığımız Vakaların Retrospektif İncelenmesi

Nurettin Aka1, Sema Etiz Sayharman1, Gültekin Köse1, E. Can Tüfekci1, Melis Koçer2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Uzman Doktor
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Asistan Doktor

GİRİŞ ve AMAÇ: Servisimize yatırılan ve acil jinekoljik cerrahi uygulanan hastaların tanı yöntemleri, tanıları ve uygulanan operasyon dağılımları; tanının erken dönemde konulması halinde konservatif yaklaşımın mümkün olup olmayacağı araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1 Ocak 2005 ve 31 Aralık 2010 tarihleri arasında acil koşullarda opere edilen 457 olgu tanı, tanı yöntemleri ve uygulanan operasyonlar açısından retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Olguların tanılara göre dağılımı: Ektopik gebelik 237 (%51.3), over kist torsiyonu 72 (%15.4), over kist rüptürü 65 (%14.1), tubaovaryen abse 79 (%17.1), endometrioma 7 (%1.4), perfore apendisit 4 (%0.7). Üç olguda çift tanı olduğu için toplam sayı 461 olarak saptandı.Yapılan operasyonların dağılımı ise: Salpinjektomi 165 (%37.6), salpingooferektomi 76 (%17.4), lineer salpingotomi 36 (%8.2), primer over onarımı 27 (%6.1), over kistektomi 54 (%12.3), over wedge rezeksiyonu 30 (%6.9), ooferektomi 14 (%3.2), laparoskopik salpinjektomi 18 (%4.1) laparoskopik salpingoooferektomi 1 (%0.2), diagnostik laparoskopi 3 (% 0.6), abse drenajı 15 (%3.4) olarak saptandı.Tanı yöntemi olarak en çok ultrasonografi, betaHCG, hemogram ve doppler ultrasonografinin kullanıldığı görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Acil jinekolojik cerrahi uygulanan hastalarda erken dönemde tanı konulabilmesi halinde daha konservatif yaklaşımların mümkün olabileceği kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Acil, Jinekoloji, Operasyon.

The Itemization Of Our Gynecologic emergency Surgeries İn Last 6 Years

Nurettin Aka1, Sema Etiz Sayharman1, Gültekin Köse1, E. Can Tüfekci1, Melis Koçer2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Uzman Doktor
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Asistan Doktor

INTRODUCTION: Our aim was to investigate the diagnostic procedures, diagnosis and the distribution of the surgical techniques of gynecologic emergeny cases who were hospitalized in our clinic and to investigate whether conservative treatments were avaliable in case of early diagnosis.
METHODS: Totally 457 cases of gynecologic emergency surgeries were analysed retrospectively according to the diagnostic procedures, diagnosis and the surgical techniques between January 1, 2005 and December 31, 2010.
RESULTS: The distribution of the cases were as follows; 237 cases of ectopic pregnancy (51.3%), 72 cases of ovarian cyst torsion(15.4), 65 cases of ovarian cyst rupture(14.1%), 79 cases of tuboovarian abcess(17.1%), 7 cases of endometrioma (1.4%) and 4 cases of perforated appendicitis (0.7%). The distribution of surgical techniques were as follows; 165 cases of salpingectomy (37.6%), 76 cases of salpingooopherectomy (17.4%), 36 cases of lineer salpingotomy (8.2%), 27 cases of primary ovarian repair (6.1%), 54 cases of ovarian cystectomy (12.3%), 30 cases of ovarian wedge resection (6.9%), 14 cases of oopherectomy(3.2%), 18 cases of laparascopic salpingectomy(4.1%), 1 case of laparascopic salphingoopherectomy (0.2%), 3 cases of diagnostic laparoscopy (0.6%) and 15 cases of abcess drainage(3.4%). The most common used diagnostic procedures were ultrasound imaging, beta hCG, complete blood count (CBC) and doppler ultrasound imaging.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The conservative treatments can also be avaliable if early diagnosis could be made in gynecologic emergency surgeries.

Keywords: Emergency, gynecology, surgery.

Nurettin Aka, Sema Etiz Sayharman, Gültekin Köse, E. Can Tüfekci, Melis Koçer. The Itemization Of Our Gynecologic emergency Surgeries İn Last 6 Years. Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(2): 69-73

Sorumlu Yazar: Nurettin Aka, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale