ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 55 (1)
Cilt: 55  Sayı: 1 - 2015
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Devlet Hastanelerinde Çalışan Eczacıların Hizmet İçi Eğitimle İlgili Değerlendirmeleri*
Evaluation of the Pharmacists Who Work at the Government Hospital about Their Service Training
Aygül Yanık, Nihal Çöl, Aslı Eki&775;n, Fikriye Toker
Sayfalar 1 - 10

2.
Bir Kamu Rehabilitasyon Hastanesinde Yatan Rehabilitasyon Hastalarının Demografik Özellikleri ve Hasta Memnunuyet Oranları
The Demographic CharacterIstics and The Satisfaction Rates of PatIents HospItalIzed In a PublIc RehabIlItatIon HospItal
Başak Bilir Kaya, Duygu Kurtuluş, Gül Babacan Abanonu
Sayfalar 11 - 16

3.
Trans Torasik İğne Aspirasyonu İşleminin Komplikasyonu Olan Pnömotoraks İle Koah İlişkisi
The Relation Between Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and Pneumothorax (A complication of Trans Thoracic Fine Needle Aspiration)
Çiğdem Başkara, Murat Kıyık, Hüseyin Cem Tigin, Ayşin Durmaz, Tülay Sönmez, Sadettin Çıkrıkçıoğlu
Sayfalar 17 - 21

4.
Üriner Sistem Enfeksiyonlu Çocuklarda DMSA Sintigrafisi ve Voiding Sistoüreterografi Önceliğinin Karşılaştırılması
Correspondence of Priority between DMSA Scintigraphy and Voiding Cystourethrography in Children with Urinary Tract Infections
Selçuk Gürel, Zehra Esra Önal, Narin Akıcı, Çağatay Nuhoğlu
Sayfalar 22 - 30

5.
Tetik Parmak Tedavisinde Açık ve Perkütan Gevşetme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparation of Open and Percutaneous Release Methods in Treatment of Trigger Digits
Ender Alagöz, Ozan Beytemur, Kahraman Demiryontar, Sever Çağlar, Mehmet Akif Güleç
Sayfalar 31 - 36

6.
Yüksek Akımlı ve Düşük Akımlı Anestezinin Hemodinami, Karaciğer ve Böbrek Fonksiyon Testleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Effects of Low-flow and High-Flow Anesthesia on Hemodynamics, liver and Renal Function Tests
Güşen Bosna, Osman Ekinci, Arif Yılmaz, Bekir Kaplan, Sıdıka Batan Erdem, Asu Özgültekin
Sayfalar 37 - 44

7.
İzole Medial Malleol Kırıklarının Tedavisinde, Kırık Açısının Önemi ve Fiksasyon Yönteminin Sonuçlara Etkisi
The importance of angle of fracture and the effects of results of the fixation methods in the treatment of isolated fractures of medial malleols
Hakan Serhat Yanık, Atilla Polat, Mehmet Kerem Canbora, Şevki Erdem
Sayfalar 45 - 49

8.
Perianal Cerrahide Saddle Spinal anestezide Hiperbarik Bupivakain ve Levobupivakainin Karşılaştırılması
Comparison of hyperbaric bupivacaine and hyperbaric levobupivacaine undergoing perianal surgery under saddle spinal anesthesia
Ömer Faruk Boran, Gülşen Bosna, Güldem Turan, Cem Coşar, Sıddıka Batan, Osman Eki&775;nci&775;
Sayfalar 50 - 57

OLGU SUNUMU
9.
Mirtazapin İntoksikasyonunda İntravenöz Lipid Kullanımı
Intravenous Lipid use in Mirtazapine Intoxication
Bülent Serhan Yurtlu, Volkan Hancı, Mehmet Akın, Isıl Özkoçak Turan
Sayfalar 58 - 60

10.
Sigmoid Kolonda Yerleşmiş Rahim İçi Araç: Olgu Sunumu
Intrauterine Device in the sigmoid colon: Case Report
Gültekin Köse, Nurettin Aka, Cemile Kanlıkama, Murat Alpay
Sayfalar 61 - 64

11.
İpsilateral Proksimal Radius Kırığı İle Beraber Görülen Dirsek Çıkığı
Elbow Dislocation with Proximal Radius Fracture
Güray Altun, Avni İlhan Bayhan, Atilla Polat, Levent Adıyeke
Sayfalar 65 - 68

12.
Fenitoin Kullanımına Bağlı Gelişen Akut Jeneralize Ekzantematöz Püstülozis (Agep) Olgusu
Acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP) due to the use of Phenitoin: Case Report
Hülya Anıl, Eylem Kıral, Koray Harmancı, Işıl Bulur, Abdülkadir Koçak
Sayfalar 69 - 73

LookUs & Online Makale