ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 59 (2)
Cilt: 59  Sayı: 2 - 2019
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Plazma Adipsin, Adiponektin, Vaspin, Visfatin ve Leptin Düzeylerinin Glikoz Metabolizması ve Diyabet Parametreleriyle İlişkisi
The Relationship Between Plasma Adipsin, Adiponectin, Vaspin, Visfatin, and Leptin Levels with Glucose Metabolism and Diabetes Parameters
Ezel Taşdemir, Abdurrahman Şermet
doi: 10.14744/hnhj.2019.62534  Sayfalar 95 - 103

2.
Vertebrobaziler yetmezliklerin cVEMP yanıtlarına etkisi
Effects of Vertebrobasilar Insufficiency on cVEMP Responses
Ahmet Baki, Deniz Tuna Edizer, Muhammet Yıldız, Hasan Demirhan, Özgür Yiğit
doi: 10.14744/hnhj.2019.08379  Sayfalar 104 - 109

3.
Bisfosfonatların Rat Modelinde Sigaraya Bağlı Akciğer Hasarında Antioksidan Etkileri
Antioxidant Effects of Bisphosphonates in Smoking-Induced Lung Injury in a Rat Model
Celalettin Korkmaz, Soner Demirbaş, Durdu Mehmet Yavşan, Pembe Oltulu, İbrahim Kılınç, Mehmet Uyar
doi: 10.14744/hnhj.2018.45087  Sayfalar 110 - 115

4.
Evreleme ve Meme Koruyucu Cerrahi Planlamasında Manyetik Rezonans Görüntülemenin Değeri
The Value of Magnetic Resonance Imaging For Staging and Planning Breast-Conserving Surgery
Elçin Ersöz Köse, Leyla Özel, Gökay Reyhan, Pınar Ata, Hikmet Karagüllü, Gamze Kılıçoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2019.63634  Sayfalar 116 - 122

5.
Yenidoğanlarda işitme tarama sonuçlarına bilirubin düzeyinin etkisi.
The Effect of Bilirubin Levels on Results of Auditory Screening in Newborns
Ahmet Altıntaş, Mustafa Çelik, Arzu Karaman Koç, Ergül Sarı, Özgül Salihoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.80774  Sayfalar 123 - 127

6.
Genel ve spinal anestezi uygulanan hastalarda Beyin Natriüretik Peptid (BNP) düzeylerinin karşılaştırılması
Comparison of Brain Natriuretic Peptide (BNP) Levels in Patients Under General or Spinal Anesthesia
Nurettin Kurt, Mustafa Murat Kaşıkçı, Özcan Pişkin, Volkan Hancı, Mustafa Sakın
doi: 10.14744/hnhj.2018.71676  Sayfalar 128 - 135

7.
Aort anevrizması tespit edilen hastalarda kornea değişikliklerinin incelenmesi
Evaluating Corneal Changes in Patients with Aortic Aneurysm
Burcu Akıncı, Orhan Ayar, Belma Kalaycı, Suat Hayri Uğurbaş
doi: 10.14744/hnhj.2018.60565  Sayfalar 136 - 141

8.
Toksikoloji alanında SCI/SCI-E’de indekslenen dergilerde Türkiye kaynaklı yayınlar: Bibliografik bir analiz
Turkish Publications in Science Citation Index and Citation Index Expanded Indexed Journals in the Field of Toxicology: A Bibliographic Analysis
Sibel Büyükçoban, Volkan Hancı, Leyla İyilikçi
doi: 10.14744/hnhj.2018.47965  Sayfalar 142 - 156

9.
Gastrointestinal stromal tümör: Yirmibir olgunun retrospektif analizi
Gastrointestinal Stromal Tumors: Retrospective Analysis of 21 Cases
tuba atak, Tunç Eren, Büşra Burcu, Julide Sağıroglu, İbrahim Ali Özemir, Orhan Alimoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.82905  Sayfalar 157 - 161

10.
Miyastenia Gravis ve Tiroid Hastalıklarının İlişkisi
Association of Myasthenia Gravis and Autoimmune Thyroid Disease
Gülbün Asuman Yüksel, Ceyhun Sayman, Hülya Tireli
doi: 10.14744/hnhj.2019.15046  Sayfalar 162 - 164

11.
Prepartum Anemisi Olmayan Kadınlarda Postpartum Aneminin Prevalansı ve Risk Faktörlerinin Analizi
The Prevalence and Analysis of Risk Factors for Postpartum Anemia in Women Without Prepartum Anemia
Betül Dündar, Burcu Dinçgez Çakmak
doi: 10.14744/hnhj.2019.75436  Sayfalar 165 - 170

12.
Atipik Menenjiomlarda Lokal Rekürrens Üzerine Etkili Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Prognostic Factors Effective on Local Recurrence in Atypical Meningiomas
Ezgi Akar, Selin Tural Emon, Duygu Ceman, Abdullah Yolcu, Merih İş, Metin Orakdöğen
doi: 10.14744/hnhj.2018.49092  Sayfalar 171 - 175

13.
Tuberosklerozlu 16 olgunun geriye dönük olarak radyolojik ve klinik değerlendirilmesi
Retrospective Radiological and Clinical Assessments of 16 Patients with Tuberous Sclerosis
Gülay Güngör, Olcay Güngör
doi: 10.14744/hnhj.2019.47568  Sayfalar 176 - 180

14.
138352 hastanın analiziyle travma epidemiyolojisi: Tek merkezin eğilimleri
Epidemiology of Trauma with Analysis of 138.352 Patients: Trends of a Single Center
Kemal Tekeşin, Fatih Basak, Abdullah Sisik, Yahya Kemal Çalışkan
doi: 10.14744/hnhj.2019.19942  Sayfalar 181 - 185

OLGU SUNUMU
15.
Olgu sunumu: Tek bir oral doz valasiklovir kullanımı ile ilişkili akut böbrek hasarı
Acute Renal Injury with a Single Oral Dose of Valacyclovir: A Case Report
Miraç Ayşen Ünsal
doi: 10.14744/hnhj.2018.82787  Sayfalar 186 - 187

16.
Meme Kanserinin Geç, Nadir Ve Asemptomatik Mesane Metastazi
Late, Rare, and Asymptomatic Bladder Metastasis of Breast Carcinoma: A Case Report
Murat Öztürk, Serdar Aykan, Nizameddin Koca, Soner Çoban, Gül Ayşen Öztürk, Muhammet Güzelsoy, Ali Rıza Türkoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.44711  Sayfalar 188 - 191

17.
İntratorasik Dev Desmiod Tümör Saptanan Olgu Sunumu
Intrathoracic Giant Desmoid Tumor: A Case Report
Elçin Ersöz Köse, Gökay Reyhan, Tuğba Coşgun, Şenol Ürek, Çağatay Tezel
doi: 10.14744/hnhj.2018.41275  Sayfalar 192 - 195

LookUs & Online Makale