ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 60 (2)
Cilt: 60  Sayı: 2 - 2020
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Kladikasyo İntermittansı Olan Hastalarda İnfrapopliteal Arterlerin Perkütan Translüminal Anjiyoplastisi: Akut ve Altı Aylık Sonuçlar
Percutaneous Transluminal Angioplasty of Infrapopliteal Arteries in Patients with Intermittent Claudication: Acute and Six-Month-Results
Cesur Samancı, Yılmaz Önal
doi: 10.14744/hnhj.2019.46514  Sayfalar 107 - 112

2.
Pediatrik Hastalarda Ektopik Pankreas Dokusu
Ectopic Pancreatic Tissue in Children
Esra Polat
doi: 10.14744/hnhj.2020.06025  Sayfalar 113 - 115

3.
Manyetik Rezonans Görüntülemede İnterkondiler Çentik, Kondiler Morfoloji ve Tibial Eğim Değerlendirmesinin Ön Çapraz Bağ Rüptürü Üzerine Etkisi
Evaluation of Intercondylar Notch, Condylar Morphology and Tibial Slope on Magnetic Resonance Imaging and their Influence on Rupture of the Anterior Cruciate Ligament
Fethi Emre Ustabaşıoğlu, Cesur Samancı, Deniz Aliş
doi: 10.14744/hnhj.2018.48344  Sayfalar 116 - 122

4.
Stabil Koroner Arter Hastalığında Kırmızı Kan Hücresi Dağılımının Metabolik Sendromla İlişkisi
The Association of High Red Blood Cell Distribution Width with Metabolic Syndrome in Stable Coronary Artery Disease
Kıvılcım Özden, Aysun Erdem Yaman
doi: 10.14744/hnhj.2019.43433  Sayfalar 123 - 128

5.
Akut Pankreatitte Şiddet Belirteci Olarak Eritrosit Dağılım Genişliği
Erythrocyte Anisocytosis as an Index of Severity in Acute Pancreatitis
Okan Murat Aktürk, Adnan Hut
doi: 10.14744/hnhj.2020.45722  Sayfalar 129 - 132

6.
Romatoid Artritli Hastalarda Periodontal Hastalık ve İlişkili Faktörler
Periodontal Disease and Associated Factors in Patients with Rheumatoid Arthritis
Sena Tolu, Delal Öztürk, Ahmet Üşen, Aylin Rezvani, Tuba Develi
doi: 10.14744/hnhj.2019.48992  Sayfalar 133 - 139

7.
Tiroid Nodüllerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi ile Postoperatif Histopatolojik Sonuçların Karşılaştırılması ve Frozenların Değerlendirilmesi
Comparison of Fine-Needle Aspiration Biopsy and Postoperative Histopathologic Results in Thyroid Nodules and Evaluation of Frozen Section
Engin Ersin Şimşek, Neşet Köksal
doi: 10.14744/hnhj.2020.00378  Sayfalar 140 - 146

8.
Akut Biliyer Pankreatit olgularında Elektrokardiyografi T dalga intervallerinin değerlendirilmesi
Assessment of the Electrocardiogram T-Wave Intervals with Acute Biliary Pancreatitis
Abdullah Algın, Hüseyin Avni Fındıklı, Burcu Genç Yavuz, Davut Tekyol, Nihat Müjdat Hökenek, Avni Uygar Seyhan
doi: 10.14744/hnhj.2020.78309  Sayfalar 147 - 150

9.
Altmış Beş Yaş ve Üstü Hastaların Düşme Nedenleri ve Klinik Sonuçları Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Causes and Outcomes of Domestic Falls of the Patients Aged 65 and Over
Nazmiye Koyuncu, Özgur Karcıoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.21043  Sayfalar 151 - 155

10.
Piyojenik Granülom: Dudak Vermilyonunda Cerrahi Tedavi
Pyogenic Granuloma of the Vermillion: Surgical Treatment of Lip Vermilion, and its Outcomes
Alpay Duran, Aslı Duran, Tuğba Dindar, Hasan Dindar
doi: 10.14744/hnhj.2018.72692  Sayfalar 156 - 161

11.
Tıp fakültesi öğrencileri dördüncü sınıftaki klinik farmakoloji stajı hakkında ne düşünmektedir?
What do Medical Students Think about the Clinical Pharmacology Course in the Fourth Year of Medical Education?
Berna Terzioğlu Bebitoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2019.65002  Sayfalar 162 - 167

12.
Major alt ekstremite amputasyonu sonrası depresyon, sosyal fobi ve yaşam kalitesi
Depression, Social Phobia and Quality of Life after Major Lower Limb Amputation
Yılmaz Tutak, İlhami Şahin, Abdullah Demirtaş, İbrahim Azboy, Emin Özkul, Mehmet Gem, Levent Adıyeke
doi: 10.14744/hnhj.2020.27928  Sayfalar 168 - 172

13.
Ciddi Aort stenozu olan olgulardaki Transaortik Kapak Implantasyonu deneyimlerimiz
Experiences of Transcatheter Aortic Valve Implantation with Severe Aortic Stenosis
Hale Aksu Erdost, Leyla İyilikçi, Leyla Seden Duru, Elvan Öçmen, Hüseyin Dursun
doi: 10.14744/hnhj.2018.04935  Sayfalar 173 - 177

14.
Katlanabilir iris kıskaçlı fakik göz içi lensinin refraktif sonuçları ve endotel güvenliği
Refractive Results and Endothelial Safety of a Foldable Iris-claw Phakic Intraocular Lens
İhsan Çakır, Alper Ağca, Dilek Yaşa, Yusuf Yıldırım, Burçin Kepez Yıldız, Mustafa Gürkan Erdoğan, Ahmet Demirok
doi: 10.14744/hnhj.2018.58672  Sayfalar 178 - 181

15.
Makrofaj migrasyon inhibitör faktör geni -173 G/C polimorfizminin akut pankreatit oluşumu ve şiddeti ile ilişkisi
Association of Macrophage Migration Inhibitory Factor Gene - 173 G/C Polymorphism with Occurrence and Severity of Acute Pancreatitis
Mehmet Ali Uzun, Sevcan Alkan Kayaoğlu, Pınar Ata, Metin Tilki, Sema Berk Ocak, Tunay Doğan
doi: 10.14744/hnhj.2019.06332  Sayfalar 182 - 187

16.
Lokalize Prostat Kanseri Tedavisinde Kalıcı Brakiterapi Deneyimimiz
Our Experience of Permanent Brachytherapy in Localized Prostate Cancer
Abdullah İlktaç, Senad Kalkan, Selahattin Çalışkan, Orhan Koca, Metin İshak Öztürk, Muhammet İhsan Karaman
doi: 10.14744/hnhj.2018.62681  Sayfalar 188 - 193

17.
Kan lipid profili ile lumbar spinal stenosis arasında bir ilişki var mıdır?
Is there a Relationship between Blood Lipid Profile and Lumbar Spinal Stenosis?
Ezgi Akar, Mustafa Efendioğlu
doi: 10.14744/hnhj.2020.65477  Sayfalar 194 - 197

18.
Katarakt Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Astigmatı Azaltmak İçin Uygulanan Limbal Gevşetici İnsizyonlarda VERİON Sistemiyle Manuel İşaretleme Yönteminin Kıyaslanması
Comparison of VERION Image-guided System with Manual Marking in Limbal Relaxing Incision to Reduce Astigmatism in Eyes with Cataract
Servet Çetinkaya
doi: 10.14744/hnhj.2019.77698  Sayfalar 198 - 202

OLGU SUNUMU
19.
Plummer-Vinson sendromunun nadir bir nedeni: Çölyak Hastalığı
A Rare Cause of Plummer-Vinson Syndrome: Celiac Disease
Zülfikar Bilge, Hakan Aydın, Abdullah Algın, Hüseyin Fındıklı, Şahin Çolak
doi: 10.14744/hnhj.2018.76094  Sayfalar 203 - 205

20.
Sıradışı Başlangıç Semptomlu Bir Guillain-Barre Sendromu: Bilateral pitoz ve anti-GQ1b pozitifliği
An Unusual Presentation of Guillain-Barre Syndrome: Bilateral Ptosis with anti-GQ1b Antibody Positivity
Mustafa Ülker, Mehmet Demir, Füsun Mayda Domaç, Gülay Kenangil, Fatma Betül Özdilek
doi: 10.14744/hnhj.2018.44227  Sayfalar 206 - 210

LookUs & Online Makale