ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 61 (1)
Cilt: 61  Sayı: 1 - 2021
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Ofis Çalışanlarının Oturma Süresi ve Oturma Pozisyonunun Bel Ağrısı ile İlişkisi
Correlation Between Sitting Duration and Position and Lumbar Pain Among Office Workers
Yaşar Keskin, Berna Ürkmez, Fulden Öztürk, Müge Kepekçi, Teoman Aydın
doi: 10.14744/hnhj.2019.04909  Sayfalar 1 - 6

2.
Meningokok Aşısı Neden Yapılmıyor?: Annelerin Görüşleri
Why is the Meningococcal Vaccine not Being Administered?: Mothers' Opinions
Gizem Kara Elitok, Lida Bülbül, Ali Bülbül
doi: 10.14744/hnhj.2019.05706  Sayfalar 7 - 11

3.
Spesifik Sonografik Bulgular ile Tiroid Nodüllerinde Bethesda Kategori Tahmini
The Prediction of Bethesda Category of Thyroid Nodule with Specific Sonographic Findings
Fatma Kulalı, Mustafa Demir, Aslıhan Semiz Oysu, Cumhur Selçuk Topal, Yaşar Bükte
doi: 10.14744/hnhj.2019.88609  Sayfalar 12 - 17

4.
Tip 2 Diabetes Mellitusu Olan Yaşlı Hastalarda Glisemik Kontrol ve Hipoglisemi Sıklığının Değerlendirilmesi
Glycemic Control and Hypoglycemia Prevalence in Elderly Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
Seher Tanrıkulu, Ahmet Numan Demir
doi: 10.14744/hnhj.2020.63497  Sayfalar 18 - 23

5.
Effects of Midazolam, Propofol and Thiopental on Gastric Ulcer in Rats
Effects of Midazolam, Propofol and Thiopental on Gastric Ulcer in Rats
Nilay Boztaş, Şule Özbilgin, Mücahit Özbilgin, Ebru Taylan, Mehtat Ünlü, Sevda Özkardeşler, Mert Akan, Serhan Yurtlu, Volkan Hancı
doi: 10.14744/hnhj.2019.86158  Sayfalar 24 - 30

6.
Solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla başvuran 2 yaş altı çocuklarda nazofaringeal aspirasyon ve nazofaringeal sürüntü örneklerinin RSV tanısındaki yeri
Nasopharyngeal Aspiration and Nasopharyngeal Swab in the Diagnosis of RSV Children below Age 2 Presenting with Respiratory Infection Symptoms
Gökhan Davutoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2019.98704  Sayfalar 31 - 37

7.
İnfantil kolik hakkında annelerin bilgi düzeyi ve tutumlarının değerlendirilmesi
Evaluation of the Knowledge Level and Attitude of Mothers About Infantile Colic
Ebru Türkoğlu Ünal, Ali Bülbül, Gizem Kara Elitok, Hasan Avşar, Sinan Uslu
doi: 10.14744/hnhj.2020.47135  Sayfalar 38 - 44

8.
Pediatristlerin Travmatik Diş Avülsiyonun Acil Müdahalesi Konusundaki Bilgi ve Tutumları
Pediatricians' Knowledge and Attitudes on Emergency Management of Traumatic Tooth Avulsion
Başak Kızıltan Eliaçık
doi: 10.14744/hnhj.2020.46762  Sayfalar 45 - 51

9.
İlaca Dirençli Fokal Epilepsisi Olan Çocuklarda Lakozamid’in Etkinliği
The Efficacy of Lacosamide in Children with Drug-resistant Focal Epilepsy
Canan Yıldırım, Yeşim Coşkun
doi: 10.14744/hnhj.2020.04864  Sayfalar 52 - 57

10.
Liselerde Psikoaktif Madde Kullanımı ve İlişkili Faktörler
Psychoactive Substance Use and Related Factors Among High Schools
Rugül Köse Çınar, Diğdem Manay, Yasemin Görgülü, Mehmet Bülent Sönmez, Erdal Vardar
doi: 10.14744/hnhj.2019.71677  Sayfalar 58 - 64

11.
Akut Divertikülit tanılı 85 Olgunun Analizi; Retrospektif Çalışma
Analysis of 85 Patients with Acute Diverticulitis: Retrospective Study
Hakan Bölükbaşı, Serhan Yılmaz, Engin Okan Yıldırım, Mehmet Abdussamet Bozkurt
doi: 10.14744/hnhj.2020.59002  Sayfalar 65 - 70

12.
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Kültüründen İzole Edilen Mikroorganizmalarda Kümülatif Antibiyogram Sonuçlarımız
Cumulative Antibiogram Test Results of Isolated Microorganisms from Blood Culture Samples at Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital
Rıza Adaleti, Nilgün Kansak, Müge Aslan, Sebahat Aksaray
doi: 10.14744/hnhj.2019.43650  Sayfalar 71 - 76

13.
Kolorektal Kanser Evrelemesinde Peroral Laktüloz Solüsyonu ile Elde Edilen BT Enterografinin Etkinliği
Efficacy of Peroral CT Enterography with Lactulose Solution for Colorectal Cancer Staging
Mehmet Ali Gültekin, Nazan Okur, Hüseyin Toprak
doi: 10.14744/hnhj.2020.68736  Sayfalar 77 - 83

14.
Erişkinlerde Böbrek Biyopsilerinin Değerlendirilmesi; 10 Yıllık Tek Merkez Deneyimi
Evaluation of Kidney Biopsies in Adults; 10 Years Single-Center Experience
Murat Tuğcu, Umut Kasapoğlu, Gülizar Şahin, Süheyla Apaydın, Gülistan Gümrükçü
doi: 10.14744/hnhj.2019.37232  Sayfalar 84 - 89

15.
Yüksek Riskli Prostat Kanseri Tedavi Yönetiminde Cerrahinin, Radyoterapi ve Androjen Deprivasyon Tedavisi Kombinasyonu ile Karşılaştırılması
Comparison of Surgery with Radiotherapy and Androgen Deprivation Treatment Combination in the Management of High-risk Prostate Cancer
Murat Öztürk, Gül Ayşen Öztürk, Nizameddin Koca, Abdullah Gül, Yavuz Baştuğ, Serdar Aykan
doi: 10.14744/hnhj.2020.56873  Sayfalar 90 - 94

16.
Gebelikte Safra Kesesi Dismotilitesinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Gallbladder Dysmotility in the Pregnancy
Özlem Ayşe Balık, Ali İpek
doi: 10.14744/hnhj.2020.85698  Sayfalar 95 - 99

17.
Kan kültüründe izole edilen Pseudomonas ve Acinetobacter cinsi bakterilerin yıllar içindeki sıklıkları ve antibiyotik duyarlılıkları: 7 yıllık değişim analizi Pseudomonas spp. ve Acinetobacter spp. bakteriyemisi
Frequencies and Antibiotic Susceptibilities of Pseudomonas spp. and Acinetobacter spp. Isolated from Blood Culture: A 7-year Trend Analysis of Pseudomonas spp. and Acinetobacter spp. Bacteremias
Sibel Bolukçu, Gülay Okay
doi: 10.14744/hnhj.2020.38039  Sayfalar 100 - 104

18.
Tedaviye Dirençli Peptik Ülserin Cerrahi Tedavisinde Trunkal Vagotomi, Gastrojejunostomi ve Braun Anastomozu Tekniği
Truncal Vagotomy, Gastrojejunostomy and Braun Anastomosis Technique in the Surgical Treatment of Intractable Peptic Ulcer
Abdullah Yıldız
doi: 10.14744/hnhj.2020.20981  Sayfalar 105 - 109

19.
Akut İskemik İnmede Kırmızı Kan Hücreleri Dağılım Genişliği (RDW)’nin İnme Şiddeti ve Prognoz ile İlişkisi
The relationship of Red Cell Distribution Width (RDW) with Stroke Severity and Prognosis in Acute Ischemic Stroke
Mustafa Ülker, Rahşan Karacı, Mehmet Demir, Füsun Domaç
doi: 10.14744/hnhj.2019.68815  Sayfalar 110 - 113

20.
Servikovajinal Enfeksiyöz Ajanların Saptanabilirliği Açısından Sıvı bazlı Sitoloji ve Konvansiyonel Pap Smear Karşılaştırması
Comparison of Liquid-Based Cytology and Conventional Pap Smear Concerning Detectability of Cervicovaginal Infectious Agents
Besim Haluk Bacanakgil, Işık Kaban, Sezgi Güllü Erciyestepe
doi: 10.14744/hnhj.2021.53325  Sayfalar 114 - 116

21.
Santral Venöz Kateterizasyon Uygulanan Pediatrik Yoğun Bakım Hastalarında Ultrasonografi Kılavuzluğunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Evaluating the Efficacy of Ultrasonography Guidance in Pediatric Intensive Care Unit Patients with Central Vein Catheter
Ceyhan Şahin, Seher Erdoğan, Mehmet Arpacık
doi: 10.14744/hnhj.2019.77379  Sayfalar 117 - 121

LookUs & Online Makale