ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Tiroid Nodüllü Hastalarda Tiroid Antikorlarının Değerlendirilmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(2): 57-60

Tiroid Nodüllü Hastalarda Tiroid Antikorlarının Değerlendirilmesi

İlkay Kartal1, Cumali Karatoprak2, Kadir Kayataş2, Abdulhamid Özdemir3, Refik Demirtunç4
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Kliniği, İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. İç Hastalıkları Kliniği, İç Hastalıkları Uzmanı
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. İç Hastalıkları Kliniği, İç Hastalıkları Doçenti, 3. İç Hastalıkları Klinik Şefi

GİRİŞ ve AMAÇ: Tiroid nodülünün bütün dünyada en sık nedeni iyot yetersizliği olarak kabul edilmekle birlikte günümüzde hangi moleküler mekanizmanın tiroid folikülleri içerisinde sadece bazı folikül hücrelerinin büyümesini uyardığı bilinmemektedir. Çalışmamızda tiroid hastalığı ve ilaç kullanımı olmayan, yapılan tiroid ultrasonografi sonucu nodül bulunanlar ile nodül bulunmayanlarda tiroid antikorları oranlarına bakmak ve tiroid antikorlarının tiroid nodül gelişimindeki rolünü araştırmak istedik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi iç hastalıkları ve endokrinoloji polikliniıine başvuran ve dosyasında bir nedenle tiroid ultrasonografisi(usg), tiroid fonksiyon testleri ve otoantikorları bakılmış hastalardan, 30 yaşını geçmiş, herhangi bir hastalığı ve ilaç kullanı mı olmayan hastalar çalışmaya alındı.
BULGULAR: Tiroid antikorları ile nodül varlığı arasındaki ilişkiye bakıldığında nodülü olan hastaların 18’inde anti TPO normal, 4’ünde yüksek, kontrol grubunda ise 22 kişide normal 4 kişide yüksek saptanmıştır(p=0,79). Anti TG bakıldığında nodülü olanlardan 20 hastada normal, 3 hastada yüksek, kontrol grubunda 23 kişide normal, 2 kişide yüksek bulunmuştur(p=0,56).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yaptığımız çalışmada tiroid nodule ile tiroid otoantikorı arasında veya tiroid nodülü ile tiroid fonksiyon testleri arasında ilişki bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Tiroid nodülü, tiroid, otoantikorları.

The Role Of Thyroid Autoantibodies In The Development Of Thyroid Nodules

İlkay Kartal1, Cumali Karatoprak2, Kadir Kayataş2, Abdulhamid Özdemir3, Refik Demirtunç4
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Kliniği, İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. İç Hastalıkları Kliniği, İç Hastalıkları Uzmanı
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. İç Hastalıkları Kliniği, İç Hastalıkları Doçenti, 3. İç Hastalıkları Klinik Şefi

INTRODUCTION: Although it is admitted that all the world’s most common cause of goiter is iodine deficiency, today which molecular mechanism stimulate growth of only some of the follicle cells in the thyroid follicles is not known. We want to investigate the relationship between the individuals that have thyroid nodule as a result of ultrasound assessment and that do not have thyroid nodule who do not use any drug or have any thyroid disease, and to investigate the role of thyroid autoantibodies in the development of nodules.
METHODS: Patients without any disease and drug use over 30 years of age whose thyroid ultrasonography (ultrasound), thyroid function tests and autoantibodies were checked for any reason in Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, internal medicine and endocrinology clinic were included in the study.
RESULTS: Regarding the relationship between the presence of thyroid nodules and antibodies, anti- TPO in 18 patients with nodules were normal and high in 4 patients, in the control group 22 normal and 4 high subjects (p = 0,79). Anti-TG in 20 patients with nodules were normal and high in 3 patients, in the control group 23 normal and 2 high subjects (p = 0,56).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study we didn’t find a relationship between neither thyroid nodule with thyroid autoantibodies or thyroid nodule with thyroid function tests.

Keywords: Thyroid nodule, thyroid, autoantibodys.

İlkay Kartal, Cumali Karatoprak, Kadir Kayataş, Abdulhamid Özdemir, Refik Demirtunç. The Role Of Thyroid Autoantibodies In The Development Of Thyroid Nodules. Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(2): 57-60

Sorumlu Yazar: İlkay Kartal, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale