ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Brucella Tanısıyla Takip ve Tedavi Edilen Çocukların İncelenmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(3): 156-160

Brucella Tanısıyla Takip ve Tedavi Edilen Çocukların İncelenmesi

Duygu Sömen Bayoğlu1, Dilda Calhan2, Tamay Gürbüz1, Zehra Esra Önal1, Narin Akıcı1, Çağatay Nuhoğlu1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği, İstanbul
2Erzurum Uzundere Şehit İhsan Erdoğan İlçe Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü, Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: Brusellozis temelde bir hayvan hastalığı olup, insanlara genelde enfekte hayvanların etleri, sütleri ve süt ürünleri ile bulaşır, çok farklı klinik tablolarla seyredebilir. Bu çalışmamızda kliniğimizde brucella tanısıyla takip ve tedavi ettiğimiz 16 hastamızı geriye dönük olarak inceledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER:
BULGULAR: Olgularda %75’le en sık saptanan şikâyet eklem ağrısı idi. Diğer sık saptanan şikâyetler %63 ile ateş, %56 ile halsizlik, %38 ile eklemde şişlik, %32 ile karın ağrısı, terleme, kusma, vücut ağrısı idi. Olgularda en sık saptanan fizik muayene bulgusu %63 ile ateşti. Olgulardan%50’sinde hepatomegali ve/ veya splenomegali, %13 ünde lenfadenomegali saptanmıştır. Olguların hepsi en az ikili tedavi almış olup, %13 (n=2) hasta üçlü tedavi almıştır. Tedaviye başlandıktan üç gün sonra bütün hastaların şikâyetleri gerilemiştir. Bütün hastaların tedavileri altı haftaya tamamlanmıştır. Olgulardan ikisinde relaps görülmüştür (%13). Bu hastalardan biri daha önce başka bir şehirde bir yıl tedavi görmüş olan hastadır. Diğer hasta ikili tedavi almıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Brucella, çocuk, relaps

Evaluation of Children who are Followed and Treated with the Diagnosis of Brucellosis

Duygu Sömen Bayoğlu1, Dilda Calhan2, Tamay Gürbüz1, Zehra Esra Önal1, Narin Akıcı1, Çağatay Nuhoğlu1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği, İstanbul
2Erzurum Uzundere Şehit İhsan Erdoğan İlçe Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü, Erzurum

INTRODUCTION: Brucellosis is primarily an animal disease, is transmitted to humans by meats, milk and milk products of infected animals, can be seen in very different clinical presentations. In this study, 16 patients who were followed up and treated with the diagnosis of Brucellosis in our clinic were evaluated retrospectively.
METHODS:
RESULTS: The most frequent complaint of the cases was joint pain by 75%. Other frequent complaints were fever by 63%, weakness by 56%, joint swelling by 38%, abdominal pain, sweating, vomiting, body pain by 32%. The most frequent physical examination finding of the cases was fever by 63%. Hepatomegaly and/or splenomegaly were determined in 50% of the cases and lymphadenopathy was
seen in 13% of them. All patients received treatment with two types of antibiotics, 13% of them (n=2) received three types of antibiotics. Three days after the initiation of treatment, the complaints of all patients were decreased. The treatments of all patients have been completed in six weeks. In two cases (13%), relapse was observed. One of these patients had been treated previously for a year in a different city. Other patient received dual therapy.
DISCUSSION AND CONCLUSION:

Keywords: Brucellosis, child, relapse

Duygu Sömen Bayoğlu, Dilda Calhan, Tamay Gürbüz, Zehra Esra Önal, Narin Akıcı, Çağatay Nuhoğlu. Evaluation of Children who are Followed and Treated with the Diagnosis of Brucellosis. Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(3): 156-160

Sorumlu Yazar: Duygu Sömen Bayoğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale