ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Bronşektazi Olgularımızın Değerlendirilmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(2): 98-103

Bronşektazi Olgularımızın Değerlendirilmesi

Bilgen Begüm Afşar1, Belma Akbaba Bağcı2, Murat Yalçınsoy3, Sinem Güngör4, Halil İbrahim Yakar3, Olga Akkan5, Mevhibe Esen Akkaya3
1Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Zonguldak
2Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Kahramanmaraş
3Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul
4Universal Çamlıca Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul
5Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bronşektazi, orta çaplı bronşların duvarlarındaki elastik ve musküler yapıların destrüksiyonuna bağlı olarak kalıcı dilatasyonu ve distorsiyonu ile karakterizedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda 2008-2010 yılları arasında Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. klinikte yatışı yapılan bronşektazi tanılı 48 olgunun dosya verileri geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların yaşları, cinsiyetleri, başvuru yakınmaları, fizik muayene, laboratuvar, radyolojik bulguları, ek hastalıkları ve tedavileri kaydedildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yaş ortalaması 44.60±18.1, K/E oranı 22/26 (sırasıyla %45.8, %54.2) olan olguların en sık başvuru yakınmaları nefes darlığı (%79.2), öksürük (%77.1), balgam (%66.7), en sık fizik muayene bulgusu raller (%68.7), yüksek çözünürlüklü toraks bilgisayarlı tomografide (YÇBT) en sık tutulan bölge sol alt lob (%29.2), en sık komplikasyon enfekte bronflektazi (%54.2) idi. Günümüzde; uygun aşılama programları, tüberküloz kontrolü, solunum yolları enfeksiyonlarının erken tanı ve tedavisi ve iyileşen yaşam koşulları ile bronşektazi prevalansının giderek azalacağı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Bronşektazi, enfeksiyon, tüberküloz kontrolü.

Evaluation of our cases with bronchiectasis

Bilgen Begüm Afşar1, Belma Akbaba Bağcı2, Murat Yalçınsoy3, Sinem Güngör4, Halil İbrahim Yakar3, Olga Akkan5, Mevhibe Esen Akkaya3
1Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Zonguldak
2Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Kahramanmaraş
3Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul
4Universal Çamlıca Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul
5Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul

INTRODUCTION: Bronchiectasis is characterized by irreversible dilatation and distortion of the medium-sized bronchi due to destruction elastic and muscular structures of the bronchial walls.
METHODS: In our study, data files of 48 cases diagnosed with bronchiectasis who hospitalized at Süreyyapafla Thoracic Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital clinic 3 between 2008-2010 were retrospectively evaluated.
RESULTS: Age, sex, symptoms, physical, radiological examination, additional diseases and treatment of the cases were recorded.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Mean age 44.60±18.1, female/male ratio 22/26 (respectively %45.8, %54.2), most common symptoms were dyspnea (%79.2), cough (%77.1), sputum (%66.7), most common physical examination finding was crackles (%68.7), most affected region was the left lower lobe in the high resolution computed tomography (%29.2), most common complication was effective bronchiectasis (%54.2). Nowadays, we think appropriate vaccination programs, tuberculosis control, early diagnosis and treatment of respiratory tract infections and improving the living conditions may be decreased the prevalence of bronchiectasis.

Keywords: Bronchiectasis, infection, tuberculosis control.

Bilgen Begüm Afşar, Belma Akbaba Bağcı, Murat Yalçınsoy, Sinem Güngör, Halil İbrahim Yakar, Olga Akkan, Mevhibe Esen Akkaya. Evaluation of our cases with bronchiectasis. Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(2): 98-103

Sorumlu Yazar: Bilgen Begüm Afşar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale