ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Alt Dudak Kanseri Tedavisi Ve Rekonstrüksyon Seçenekleri: 51 Hastanın Retrospektif Olarak İncelenmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(3): 136-140

Alt Dudak Kanseri Tedavisi Ve Rekonstrüksyon Seçenekleri: 51 Hastanın Retrospektif Olarak İncelenmesi

N. Sinem Çiloğlu1, K. Güray Yeşiladalı2, Kayhan Zeytin1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği-İstanbul/Türkiye
2Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği- Gaziantep/Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Dudak kanserleri baş boyun bölgesi kanserlerinin önemli bir kısmını oluşturur. Cilt kaynaklı olmayan baş-boyun bölgesi kanserlerinin % 12 si dudak kaynaklıdır. Diğer baş boyun kanserleri göz önüne alındığında uygun bir tedaviyle kür sağlanma olasılığı yüksektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2004 – 2010 yılları arasında dudak kanseri nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniğine başvuran 51 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelenerek yaş, cinsiyet, lezyon yerleşimi, lezyon büyüklüğü, lokal nüks, kullanılan yöntem gibi verileri toplandı.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 65,4 olarak hesaplandı. Hastaların % 85’inde sigara kullanma hikayesi mevcuttu. %70 hastada tümör 2 cm’den küçük bulundu. % 61 hastada histolojik grade iyi diferansiye karsinom olarak gözlendi. Ameliyat sonrası uzun dönem takiplerinde lokal nüks tespit edilen 12 hasta evreleri açısından incelendiğinde lokal nüks ile tümör büyüklüğü arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulunamadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Alt dudak kanserleri konumu itibari ile kolayca farkedilip, tanı koyularak tedavi edilebilecek kanserlerdendir. Erken evrede tanı, uygun marj ile geniş eksizyon, gerekli vakalarda boyun diseksiyonu ve tekrar eden olgululara erken müdahalenin tedavi başarısını etkileyen en önemli parametreler olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Alt dudak kanseri, rekonstrüksiyon seçenekleri.

Lower Lıp Cancer Treatment And Reconstructıon Optıons: A Retrospectıve Evaluatıon Of 51 Patıents

N. Sinem Çiloğlu1, K. Güray Yeşiladalı2, Kayhan Zeytin1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği-İstanbul/Türkiye
2Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği- Gaziantep/Türkiye

INTRODUCTION: Lip cancer is a common malignancy of the head and neck region that comprises 12% of all noncutaneous head and neck cancers. It is more curable than other head and neck cancers if it is diagnosed early and treated properly.
METHODS: Medical records of the patients, who were treated between 2004 and 2010 in Plastic and Reconstructive surgery clinic of Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, were reviewed retrospectively concerning age, gender, location and size of lesion, cervical metastasis at presentation, histological grade, and reconstruction type.
RESULTS: The mean age was 65,4. Most common histopathological diagnosis was well differentiated (61 %) squamous cell carcinoma. Smoking history was present in 85 % of patients. Local recurrence was observed in 12 patients (23,5 %) there was no statistically significant relation between tumor size and recurrence.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our findings are similar to literature except the relation between tumor size and recurrence rate. Wide local excision, regular follow-up and rapid intervention to local and regional recurrences are crucial to obtain best possible result.

Keywords: Lower lip cancer, reconstruction options.

N. Sinem Çiloğlu, K. Güray Yeşiladalı, Kayhan Zeytin. Lower Lıp Cancer Treatment And Reconstructıon Optıons: A Retrospectıve Evaluatıon Of 51 Patıents. Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(3): 136-140

Sorumlu Yazar: N. Sinem Çiloğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale