ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Pseudomonas Aeruginosa Suşlarinin Antibiyotik Direnci Ve Son İki Yildaki Değişiminin Değerlendirilmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(3): 164-167

Pseudomonas Aeruginosa Suşlarinin Antibiyotik Direnci Ve Son İki Yildaki Değişiminin Değerlendirilmesi

Gül Karagöz, Ayten Kadanalı, Behiye Dede, Şenol Çomoğlu, Sevda Babacan Altuğ
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Pseudomonas aeruginosa hastane ortamında sık olarak infeksiyonlara yol açar. Yaygın antibiyotik direnci göstermesi nedeniyle yüksek oranda morbidite ve mortaliteye sahiptir. Bu nedenle antibiyotik direnç oranlarının ortaya konması ve ampirik tedavide bu oranların dikkate alınması önemlidir. Bu çalışmada hastanemizdeki son iki yıldaki P. aeruginosa suşlarına karşı antibiyotik direnç oranlarını ve yıllara göre değişimini ortaya koymayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2010 – Aralık 2011 arasında hastanede yatan hastalara ait örneklerden izole edilen 289 adet P. aeruginosa izolatı incelendi. Amikasin, seftazidim, siprofloksasin, kolistin, sefepim, gentamisin, imipenem, levofloksasin, meropenem ve piperasilin-tazobaktam dirençleri araştırıldı. Ayrıca yıllara göre direnç oranları karşılaştırıldı. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi.
BULGULAR: En duyarlı antibiyotikler kolistin ve amikasin, en dirençli antibiyotik ise piperasilin-tazobaktam olarak tespit edilmiştir. Ayrıca sefepim direncinde 2011 yılında bir önceki yıla gore gözlenen azalmanın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Antibiyotik direnç oranları hastanelere farklılıklar gösterir. Bu nedenle her merkez kendi direnç oranlarını izlemeli ve ampirik tedavide bu verilerden faydalanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Pseudomonas aeruginosa, Antibiyotik direnci, Surveyans.

Pseudomonas aeruginosa strains Antibiotic Resistance and Change of The Last Two Ways Evaluation

Gül Karagöz, Ayten Kadanalı, Behiye Dede, Şenol Çomoğlu, Sevda Babacan Altuğ
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

INTRODUCTION: Pseudomonas aeruginosa frequently lead to infections in the hospital settings. They have high rate of morbidity and mortality since they are widely resistant to several antibiotics. Thus, it’s important that reveal the rate of antibiotic resistance and considering this rate for empiric treatment. We aimed to evaluate the antibiotic resistance of P. aeruginosa strains isolated from our hospital during last two years, and it’s changing according to the years.
METHODS: A total of 289 P. aeruginosa specimens isolated between January 2010 and December 2011 were assessed. Resistance to amikacin, ceftazidime, ciprofloxacin, colistin, cefepime, gentamycin, imipenem, levofloxacin, meropenem ve piperacillin-tazobactam were investigated. The rates of antibiotic resistance were compared according to the years. The results were evaluated with statistical analysis.
RESULTS: We found that the most susceptible antibiotics were colistin and amikacin, and the most resistant antibiotic was piperacillin-tazobactam. In addition, decreasing the resistance rate of cefepime in 2011 compared to the previous year was statistically significant (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The rate of antibiotic resistance are different from one center to another. Thus, every clinic should follow its own rate of antibiotic resistance, and it should benefit from this data for empiric treatment.

Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Antibiotic resistance, Surveillance.

Gül Karagöz, Ayten Kadanalı, Behiye Dede, Şenol Çomoğlu, Sevda Babacan Altuğ. Pseudomonas aeruginosa strains Antibiotic Resistance and Change of The Last Two Ways Evaluation. Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(3): 164-167

Sorumlu Yazar: Gül Karagöz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale