ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Santral Yerleşimli Akciğer Kanseri Tanısında Bronkoskopinin Rolü [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(3): 161-164

Santral Yerleşimli Akciğer Kanseri Tanısında Bronkoskopinin Rolü

Mesut Bayraktaroğlu, Birsen Pınar Yıldız, Didem Görgün, Füsun Şahin, Funda Seçik
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Göğüs Hastalıkları Servisi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Santral yerleşimli akciğer kanseri vakalarında fiberoptik bronkoskopinin ( FOB) farklı yöntemlerinin tanısal değerlerini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Santral yerleşimli akciğer kanserinin tanısında fiberoptik bronkoskop (FOB) ile farklı prosedürler kullanılmaktadır. Çalışmamıza santral yerleşimli akciğer kanseri saptanan 218 art arda olgu (2 kadın, 216 erkek, ortalama yaş: 60 ± 10, 19 ile 83 yaş arasında) retrospektif olarak taranarak alınmıştır.
BULGULAR: Endobronşial lezyondan yapılan bronş biyopsisi (BB) 182 olguda tanısal (182/194; %94) sonuç verirken, iğne aspirasyonu ile elde edilen sitolojik materyal ise 96 olguda tanısal (96/123; %78) sonuç vermiştir. Endobronşial lezyonun örneklenmesinde BB ve TBİA birlikte kullanıldığında tanı başarısı %95 olarak bulunmuştur. Wang-122 iğnesi kullanılarak yapılan TBİA ile lenf nodu örneklemesi 12 olguda tanısal sonuç vermiş ve 7 olguda tek tanı yöntemi olarak bulunmuştur. Çalışmamızda BB+firçalama+ tümör veya lenf nodundan TBİA yöntemleri uygulandığında FOB’un tanı değeri (%97) oldukça yüksek olarak bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Lenf nodu veya endobronşial lezyonun TBİA ile örneklenmesi ve fırçalama metodları santral yerleşimli akciğer kanserinin tanısında BB ile birlikte göz önüne alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, fiberoptik bronkoskopi, tanı.

The diagnostic role of bronchoscopy in centrally located lung cancer cases

Mesut Bayraktaroğlu, Birsen Pınar Yıldız, Didem Görgün, Füsun Şahin, Funda Seçik
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Göğüs Hastalıkları Servisi, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: We aimed to evaluate the diagnostic accuracy of different FOB procedures in centrally located lung cancer.
METHODS: Different procedures using fiberoptic bronchoscopy have been used for diagnosis of centrally located lung cancer. 218 centrally located lung cancer cases (2 female, 216 male, mean age: 60 ± 10, with range of 19 to 83 years) were con- sequtively included in the study and retrospectively analyzed.
RESULTS: Forceps biopsy (FB) of endobronchial lesion gave a diagnostic result in 182 pts (182/194; 94%), cytology by using needle aspiration was diagnostic in 96 pts (96/123; 78%). Diagnostic success was 95% when we used FB+TBNA together to take samples from endobronchial lesions. TBNA by using Wang-122 needle from the mediastinal lymph node was diagnostic in 12 cases and in 7 cases it was the only diagnostic method. We have an impressive diagnostic success (97%) of the FOB in this group of patients when we used FB+brushing+TBNA from the tumour or lymph nodes.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was concluded that, brushing and TBNA from the tumour or lymph node should be considered in centrally located lung cancer diagnosis in addition to the FB.

Keywords: Lung cancer, fiberoptic bronchos- copy, diagnosis.

Mesut Bayraktaroğlu, Birsen Pınar Yıldız, Didem Görgün, Füsun Şahin, Funda Seçik. The diagnostic role of bronchoscopy in centrally located lung cancer cases. Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(3): 161-164

Sorumlu Yazar: Mesut Bayraktaroğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale