ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Key Hole Apendektomi Tekniğinin Sonuçları [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(2): 114-116

Key Hole Apendektomi Tekniğinin Sonuçları

Orhan Bat1, Cengiz Eriş2, Bülent Kaya1
1FSM Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Apendektomi dünyada en sık uygulanan cerrahi operasyonlardandır. Minimal invaziv bir yöntem olan keyhole apendektomi tekniğini 25 hastaya başarı ile uyguladık. Bu çalışmamızın sonuçlarını sunuyoruz.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Akut apandisit tanısı alan hastalar çalışma süresince opere edildi. Obez hastalar ile preoperatif dönemde perforasyon ya da plastron tesbit edilen hastalar çalışma dışı bırakıldı. Tüm hastalarda akut apandisit tanısı anamnez, fizik muayene, laboratuar tetkikleri, tüm batın USG ve tüm batın tomografisi tetkiklerinin sonuçlarına göre kondu.
BULGULAR: Keyhole apendektomi tekniği 27 hastaya uygulandı. Hastaların 18’si erkek, 9’u kadın idi. Ortalama yaş 28 olup 15 ile 32 arasında değişmekteydi. Toplam 27 hastanın 25’inde keyhole apendektomi tekniği başarı ile uygulandı. İki hastada yara yeri enfeksiyonu 1 hastada cilt altında hematom görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Keyhole apendektomi genç, nonobez hastalarda estetik avantajları yüksek bir apendektomi tekniğidir.

Anahtar Kelimeler: Apandisit, keyhole apendektomi, minimal invaziv.

Results Of Keyhole Appendectomy Technique

Orhan Bat1, Cengiz Eriş2, Bülent Kaya1
1FSM Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

INTRODUCTION: Appendectomy is one of the most commonly performed operations worldwide. We performed keyhole appendectomy technique successfully in 25 patients. We are presenting results of this technique.
METHODS: Patients with acute appendicitis were operated with keyhole appendectomy technique. Patients with obesity perforated or plastron appendicitis were excluded. The diagnosis of acute appendicitis was established with history, physical examination, laboratory findings, ultrasonography and abdominal tomography.
RESULTS: The keyhole appendectomy technique performed in 27 patients. There were 18 male and 9 female. Mean age was 28 (15-32). The keyhole appendectomy was successful in 25 patients. There were wound infection in 2 and hepatoma in one patient.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Keyhole appendectomy can be performed in young and non-obese patients with cosmetic advantages.

Keywords: Appendicitis, keyhole appendectomy, minimal invasive.

Orhan Bat, Cengiz Eriş, Bülent Kaya. Results Of Keyhole Appendectomy Technique. Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(2): 114-116

Sorumlu Yazar: Orhan Bat, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale