ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Sağlık Personelleri (Uzman Hekim, Aile Hekimi, Hemşire), Eczacı ve Eczane Kalfalarının İnhaler Cihaz Kullanım Becerilerinin Değerlendirilmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(1): 21-34

Sağlık Personelleri (Uzman Hekim, Aile Hekimi, Hemşire), Eczacı ve Eczane Kalfalarının İnhaler Cihaz Kullanım Becerilerinin Değerlendirilmesi

Didem Görgün1, Filiz Yılmaz1, Çiğdem Gamze Özkan1, Ayşin Durmaz1, Feyza Nazik2
1Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği
2Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Sosyal Hizmet Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Astım ve KOAH tedavisinde kullanılan inhaler cihaz ile steroid ve bronkodilatatorlerin etkinliği gösterilmiş olmasına rağmen astım ve KOAH ta hastalık kontrolu yetersizdir. Tedavi yetersizliği genellikle cihazları yanlış kullanımına bağlıdır. Hasta eğitimi tedavinin kritik bir komponentidir ve hekim, hemşire, eczacının işbirliğini gerektirir. Çalışmamızda hastalara inhaler cihaz eğitimi veren hekim, hemşire, eczacı ve eczane kalfalarının cihaz kullanım becerilerini değerlendirdik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya uzman göğüs hastalıkları hekimi, aile hekimi, hemşire, eczacı ve eczacı kalfası olarak çalışan 120 sağlık personeli alındı. Sık kullanılan ölçülü doz İnhaler, diskus, turbuhaler, aorelizor ve easyhaler cihazlarının kullanılmasını basamaklı olarak göstermeleri istendi. Doğru kullanım her bir cihaz için 10 basamakta 10 puan üzerinden değerlendirildi.
BULGULAR: Araştırma kapsamına alınan sağlık personelinin yaş ortalaması 31.8±7.0’dır. Ölçülü doz inhaler cihazını kullanmayı bildiğini ifade edenlerin oranı %92.5, aerolizer kullanmayı bilenlerin oranı %85’tir. Katılımcıların %70’i inhaler cihaz kullanımı ile ilgili eğitim aldığını, eğitim alanlarında %20’si bu eğitimi eczacıdan aldığını belirtmiştir. Katılımcıların ölçülü doz inhaler kullanımından aldıkları puan ortalamaları 6.5±2.4, diskus inhaler kullanım ortalamaları 6.8±2.9, turbuhaler kullanım ortalamaları 5.8±3.7, inhaler kapsül kullanım ortalamaları 7.4±2.8, easy inhaler kullanım ortalamaları ise 2.9±0.3’tür. Alınan puanlar ölçülü doz inhaler, diskus, turbuhaler, aerolizer ve easyhaler için sırasıyla eczacı kalfalarında 6.3±2.0, 7.3±1.8, 6.6±2.8, 7.7±1.6, 3.5±3.3, eczacılarda 6.3±2.0, 6.8±2.3, 5.5±3.5, 6.7±2.9, 3.5±3.1, hemşirelerde 6.3±3.1, 6.0±3.7, 4.8±4.2, 7.8±3.5, 3.1±1.3, aile hekimlerinde 6.4±2.0, 6.4±3.1, 4.3±4.1,6.2±3.5, 1.4±0.3, uzman gögüs hekimlerinde 9.0±1.1, 9.5±1.0, 9.2±1.3, 9.6±0.8 ve 9.7±0.9 bulundu (p<0.05). Aletlerde tekniğin iyi düzeyde kullanma uygulanma oranları ÖDİ de % 58.3, diskusta % 66.7, Turbuhaler da % 55.8, aerolizerda % 76.7, easyhalerda % 25.0 olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak bütün gruplarda yanlış kullanım oranının yüksek oldugunu saptadık. Hasta uyumunu ve tedavi başarısını artırmak amacı ile sağlık personelleri, eczacı ve kalfalara yeterli ve düzenli eğitimin verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: sağlık personeli, inhaler cihaz

Evaluation of inhaler devices device usage skills among the medical personnels (pulmonologist, family physician, nurse), pharmacist and assistant pharmacist

Didem Görgün1, Filiz Yılmaz1, Çiğdem Gamze Özkan1, Ayşin Durmaz1, Feyza Nazik2
1Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği
2Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Sosyal Hizmet Bölümü

INTRODUCTION: Although, the effective of corticosteroids and bronchodilators with inhaler devices is featured in asthma and COPD, disease control is inadequate. Treatment failure is usually related of improper use of devices. Education of patient is a critical component of treatment
and requirs cooperative effort of doctor, nurse and pharmacist. We aimed to evaluate inhaler device usage skills of doctors,nurses, pharmacist and assistant pharmacist who trains patients.
METHODS: A total number of 120 doctors,nurses, pharmacist and assistant pharmacist included the study. We asked to demostrate the use of each device which are widely used, metered dose inhaler(MDI), diskus, turbuhaler, aerolizer and easyhaler. Correct use of each devices was assessed in ten steps over 10 points.
RESULTS: The mean age of medical personell included the study was 31.8 ± 7.0. %92.5 of participants knew how to use meter dose inhalers, %85 of aerolizer. %70 of participants was trained before about the inhaler device tehcniques. Mean demostration score for meter dose inhaler 6.5±2.4, discus 6.8±2.9, turbuhaler 5.8±3.7, aerolizer 7.4±2.8 and easyhaler 2.9±0.3. Mean demostration score for meter dose
inhaler, discus, turbuhaler,aerolizer, easyhaler 6.3±2.0, 7.3±1.8, 6.6±2.8, 7.7±1.6, 3.5±3.3 in assistant pharmacist, 6.3±2.0, 6.8±2.3, 5.5±3.5, 6.7±2.9, 3.5±3.1 in pharmacist, 6.3±3.1, 6.0±3.7, 4.8±4.2, 7.8±3.5, 3.1±1.3 in nurses, 6.4±2.0, 6.4±3.1, 4.3±4.1,6.2±3.5, 1.4±0.3 in family physician, 9.0±1.1, 9.5±1.0, 9.2±1.3, 9.6±0.8 ve 9.7±0.9 in pulmonologist (p<0.05) respectively. The percentage of true usage techniques were % 58.3 for MDI, %66.7 for discus, %55.8 for turbuhaler, %76.7 for aerolizer, %25.0 for easyhaler.

DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion we determined high incidence of incorrect usage of inhaler devices among the all groups. We suggest that medical personnel and pharmacist should have adequate and periodically education to increase patient compliance and treatment success.

Keywords: medical personnel, inhaler device

Didem Görgün, Filiz Yılmaz, Çiğdem Gamze Özkan, Ayşin Durmaz, Feyza Nazik. Evaluation of inhaler devices device usage skills among the medical personnels (pulmonologist, family physician, nurse), pharmacist and assistant pharmacist. Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(1): 21-34

Sorumlu Yazar: Didem Görgün, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale