ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
COVID-19 Vakalarının Tespitinde Acil Servislerin Yeri; Çok Merkezli Türkiye Verileri [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(3): 314-324 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.26121

COVID-19 Vakalarının Tespitinde Acil Servislerin Yeri; Çok Merkezli Türkiye Verileri

İlker Akbaş1, Sinem Doğruyol2, Sinem Avcı2, Abdullah Osman Koçak3, Davut Tekyol4, Aycan Akçalı2, Burak Acar5, Zeynep Çakır3
1Bingöl Devlet Hastanesi, Acil Servisi, Bingöl
2Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi, Acil Servisi, Manisa
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Erzurum
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
5İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19 için henüz spesifik bir tedavi mevcut olmadığından enfekte vakaların hızlı tespiti ve izolasyonu, enfeksiyonun yayılım sürecine etki edebilecek en önemli basamaktır. Çalışmamızda hedefimiz, acil serviste değerlendirdiğimiz olası/kesin COVID-19 vakalarına ait öykü, klinik bulgular, initial toraks bilgisayarlı tomografi (BT) bulguları ve real-time polymerase chain reaBTion (RT-PCR) sonuçlarını inceleyip bu verilerin kendi içindeki tutarlılıklarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma çok merkezli, retrospektif olarak dizayn edilmiş olup COVID-19 01.04.2020 ile 01.05.2020 tarihleri arasında acil serviste değerlendirilmiş 18 yaş ve üstü hastalardan, Türkiye Cumhuriyeti sağlık bakanlığı algoritmasında belirtilmiş olan olası ve kesin COVID-19 vakaları dahil edilmiştir. Hastalara ait yaş, cinsiyet, komorbidite, başvuru ve temas bilgileri; başvuru şikayetleri, vital bulguları, laboratuvar parametreleri, BT bulguları, servis/yoğun bakım yatış durumu, hastanede kalış süresi ve vaka ölüm oranı (VÖO) geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: 687 hastanın %62,4'ü erkekti, ortalama yaş 49,7’ydi. Hastaların% 49.9'unda en az bir komorbidite vardı. En sık görülen semptomlar ateş (%61,6), öksürük (%56,5), nefes darlığıydı (% 33,2). Hastaların% 33.9'unda RT-PCR pozitifliği,% 69.9'unda BT pozitifliği ve% 72.5'inde hem RT-PCR hem de BT pozitifliği vardı. BT'nin duyarlılığı 72,5, özgüllüğü%31,5 ve doğruluğu%45,5 idi. En yaygın BT paterni saf GGO idi (%47,9). VÖO %6 idi ve hem RT-PCR hem de CT pozitif hastalarda anlamlı olarak yüksekti (p = 0.01). Lojistik regresyon analizine göre, erkek cinsiyet (p = 0.037; OR: 0.385; % 95 CI, 0.157–0.943), daha yüksek yaş (p = 0.000; OR: 1.068;% 95 CI, 1.031–1.106) ve komorbidite varlığı (p = 0.008; OR: 5.374;% 95 CI, 1.539–7.618) mortalite ile ilişkili bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: RT-PCR ve BT’nin birlikte kullanımı ve hastalara ait klinik veriler ile desteklenmesinin tanıda temel yol gösterici olduğunu tespit ettik. Hem RT-PCR hem de BT pozitif olan hastalarımızda hospitalizasyon süresi, yoğun bakım takip oranı ve VÖO anlamlı derecede artmıştı. Ayrıca ileri yaş, erkek cinsiyet ve komorbidite varlığı durumlarının hasta mortalitesi üzerinde etkili olduğunu tespit ettik.

Anahtar Kelimeler: 2019-nCoV, bilgisayarlı tomografi, COVID-19, koronavirus, tanı, acil tıp, mortalite

Emergency Departments in the Detection of COVID-19 Cases; Multi-Centered Data From Turkey

İlker Akbaş1, Sinem Doğruyol2, Sinem Avcı2, Abdullah Osman Koçak3, Davut Tekyol4, Aycan Akçalı2, Burak Acar5, Zeynep Çakır3
1Department of Emergency Medicine, Bingol State Hospital, Bingol, Turkey
2Department of Emergency Medicine, Manisa Merkez Efendi State Hospital, Manisa, Turkey
3Department of Emergency Medicine, Faculty of Medicine, Ataturk University, Erzurum, Turkey
4Department of Emergency Medicine, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
5Department of Emergency Medicine Izmir Katip Celebi University Atatürk Education and Research Hospital, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to examine the story, clinical findings, initial computed tomography (CT) findings and reverse transcription–polymerase chain reaction (RT-PCR) results and evaluate the consistency of this data.
METHODS: This is a multi-center retrospective study and out of patients aged 18 and over who were evaluated for COVID-19 in the emergency department between 01.04.2020 and 01.05.2020. Data regarding the patients such as age, gender, comorbidity, COVID-19 contact, symptoms, vital findings, laboratory parameters, CT findings, hospitalization status and case fatality rate (CFR) were examined.
RESULTS: 62.4% of 687 patients were male, the mean age was 49.7. 49.9% of patients had at least one comorbidity. The most common symptoms were fever (61.6%), cough (56.5%), dyspnea (33.2%). 33.9% of patients had RT-PCR positivity, 69.9% had CT positivity, and 72.5% had both RT-PCR and CT positivity. Sensitivity of CT was 72.5, its specificity was 31.5% and its accuracy was 45.5%. Most common CT pattern was pure GGO (47.9%). CFR was 6% and it was significantly higher in both RT-PCR and CT positive patients (p=0.01). According to logistic regression analysis, male gender (p=0.037; OR: 0.385; 95% CI, 0.157–0.943), higher age (p=0.000; OR: 1.068; 95% CI, 1.031–1.106) and comorbidity presence (p=0.008; OR: 5.374; 95% CI, 1.539–7.618) were found to be associated with mortality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, we found that using RT-PCR and CT together and supporting them with clinical data was the strongest approach in the diagnosis of COVID-19 cases.

Keywords: 2019-nCoV, computed tomography, COVID-19, coronavirus, diagnosis, emergency medicine, mortality

İlker Akbaş, Sinem Doğruyol, Sinem Avcı, Abdullah Osman Koçak, Davut Tekyol, Aycan Akçalı, Burak Acar, Zeynep Çakır. Emergency Departments in the Detection of COVID-19 Cases; Multi-Centered Data From Turkey. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(3): 314-324

Sorumlu Yazar: İlker Akbaş, Türkiye
LookUs & Online Makale