ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Çocuklarda Seftriakson Kullanımına Bağlı Safra Taşı Oluşumu [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(2): 104-106

Çocuklarda Seftriakson Kullanımına Bağlı Safra Taşı Oluşumu

Hakan Sarbay, Şirin Güven, Selime Aydoğdu
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Seftriakson çocukluk çağında sık olarak kullanılan bir üçüncu jenerasiyon sefalosporindir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Seftriakson kullanan hastalarda biliyer psododolitiyazis (geçici safra taşı) olüflümu bildirilmektedir.
BULGULAR: Çalışmamızda menenjit ve pyelonefrit nedeni ile seftriakson tedavisi başlanan ve ultrasonda safra taşı saptanan 8 hasta (2 erkek, 6 kız, ortalama yaşları 4,5 yaş) değerlendirildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tüm hastalar 50- 100 mg/kg/gün 2 eşit doza bölünmüş seftriakson ile tedavi edildi. Psödolitiyazis geliştikten sonra seftriakson tedavisi kesildi, takiplerinde bütün olgularda 25-38 gün arasında psödolitiyazis tamamen düzeldi. Sadece 3 hastada kusma ve karın ağrısı vardı, diğer hastalar asemptomatik idi. Seftriakson kullanımına bağlı psödolitiyazis nadir değildir, gereksiz ameliyat ve konsultasiyonları kaçınmak amacı ile pediatri ve radyoloji uzmanları tarafından akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Seftriakson, Safra taşı, Psödolitiyazis, Ultrasonografi.

Ceftriaxone Associated Biliary Pseudolithiasis in Children

Hakan Sarbay, Şirin Güven, Selime Aydoğdu
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul

INTRODUCTION: Ceftriaxone is a widely used third generation cephalosporin during childhood.
METHODS: Biliary pseudolithiasis (transient galbladder stone) has been reported in patients who received ceftriaxone therapy.
RESULTS: In our study we evaluated 8 patients (2 boys and 6 girls with mean age of 4.5 years) with gallstones in Ultrasound examination during administration of ceftriaxone for treatment of pyelonephritis and meningitis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: All of them were treated with ceftriaxone 50?100mg/kg/day divided into 2 equal intravenous doses. Pseudolithiasis completely resolved in 25-38 days after discontinuation of seftriakson therapy. Only three patient had vomiting and abdominal pain, other patients were asymptomatic. Development of pseudolithiasis after ceftriaxone administration is not uncommon and should be keep in mind by paediatrician and radiologists in order to avoid unnecessary surgery or consultations.

Keywords: Ceftriaxone, Gallstone, Pseudolithiasis, Ultrasound.

Hakan Sarbay, Şirin Güven, Selime Aydoğdu. Ceftriaxone Associated Biliary Pseudolithiasis in Children. Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(2): 104-106

Sorumlu Yazar: Hakan Sarbay, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale