ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Ektopik Gebelik Tedavisinde İntramuskuler Tek Doz Metotreksat Protokolünün Etkinliği [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(3): 165-169

Ektopik Gebelik Tedavisinde İntramuskuler Tek Doz Metotreksat Protokolünün Etkinliği

Nurettin Aka1, Kenan Karaca2
1T.C.S.B. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
2T.C.S.B. Tuzla Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Kliniğimizde ektopik gebelik tedavisinde tek doz intramuskuler metotreksat protokolü uygulanan hastalarda tedavi etkinliğinin ve tedavi başarısını etkileyen kriterlerin değerlendirilmesi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda Ocak 2010–Eylül 2014 tarihleri arasında kliniğimizde ektopik gebelik tedavisi için tek doz intramuskuler metotreksat verilen hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar tedaviye cevap veren hastalar (grup 1) ve tedaviye cevap vermeyen hastalar (grup 2) olarak iki grupta toplandı.Bu iki grup yaş, gravida, parite, vücut kitle indeksi, geçirilmiş cerrahi öyküsü, β-hCG ve kitle boyutları açısından birbirleriyle karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya yaşları 19-43 arasında değişen 65 hasta dahil edildi. Yaş ortalaması 31.03±6.18 ‘di. Hastaların %86.2’si (n=56) metotreksat tedavisine cevap verirken, %13,8’i (n=9) metotreksat tedavisine cevap vermedi ve cerrahi girişim yapıldı. Tedaviye cevap veren grupta ortalama β-hCG seviyeleri 1435.68 ±1186.12, cevap vermeyen grupta 2960.11±1626.55 saptandı. İki grup karşılaştırıldığında β-hCG değerleri arasında istatistiksel anlamlı fark saptanırken (p<0.05); kitle boyutu, vücut kitle indeksi, yaş, gravida,
parite ve geçirilmiş cerrahi öyküsü arasında fark saptanmadı (p0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tek doz metotreksat tedavisi seçilmiş olgularda ektopik gebelik tedavisinde cerrahiye alternatif etkili bir yöntemdir. β-HCG seviyesi tedavi başarısında önemli bir kriterdir.

Anahtar Kelimeler: Ektopik gebelik, metotreksat, β, -hCG.

The efficiency of single dose Methotrexate treatment with ectopic pregnancy

Nurettin Aka1, Kenan Karaca2
1T.C.S.B. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
2T.C.S.B. Tuzla Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

INTRODUCTION: Is to evaluate the efficiency and success of single dose methotrexate in ectopic pregnant patients.
METHODS: Between January 2010 and Sep- tember2014, 65 patients treated with single dose intramuscular methotrexate were evaluated retrospectively. Patients were sepera- ted into two groups. Patients who responded to treatment in one group and patients who did not respond to treatment in the other group. Age, gravidy, parity, body mass index, previous surgery history, b Hcg levels and mass sizes were compared in these two groups.
RESULTS: 65 patients (aged between 19-43) were included in this study. The mean age was 31.03± 6.18 years. 86.2’s% of patients (n = 56) responded to methotrexate therapy, while 13.8% (n=9) did not respond to methotrexate therapy and surgical intervention was performed. The mean β-HCG levels was 1435.68 ± 1186.12 in the responded to treatment group, while 2960.11 ± 1626.55 was detected in the non-responded group. When the two groups were compared, statistically significant difference between β-HCG values were detected between the groups (p <0.05) and group size, body mass index, age, gravid, parity and history of previous surgery did not differ between the groups (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Single dose methotrexate treatment is alternative treatment in selected ca- ses of ectopic pregnancy. β HCG levels are important in the effectiveness of treatment.

Keywords: Ectopic pregnancy, methotrexate, β, -hCG.

Nurettin Aka, Kenan Karaca. The efficiency of single dose Methotrexate treatment with ectopic pregnancy. Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(3): 165-169

Sorumlu Yazar: Nurettin Aka, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale