ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Meme kanserinde meme koruyucu cerrahi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-31644 | DOI: 10.14744/hnhj.2022.31644

Meme kanserinde meme koruyucu cerrahi

Murat Tan1, Ali Deneçli2
1Genel Cerrahi, İstanbul Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
2İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölüm Şefi,İzmir, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Kadınlarda en sık görülen kanser meme kanseri olması nedeniyle oldukça önemlidir. Elde edilen yeni bilgiler sayesinde erken evre meme kanserinde meme koruyucu cerrahinin (lumpektomi ve aksiller diseksiyon), mastektomi uygulanan hastalarda ki gibi uzun hastalıksız dönem ve uzun genel sağ kalım sağladığı görülmüştür.Bu da bizi erken evre meme kanserlerinde meme koruyucu cerrahi önceliğini düşündürür.
YÖNTEM ve GEREÇLER: SSK İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ı. Genel Cerrahi Servisi'ne 20/02/2001 ile 11/11/2004 tarihleri arasında başvurup meme kanseri teşhisi alan 26 hasta dahil edilmiştir.Operasyon öncesi evrel- II kabul edilen hastaların; tıbbi nedenler,kozmetik sonuçlar,hastanın yaşı, hastanın tercihi, mammografik bulgular,tümörün boyutu ve sayısı,aksiller lenf düğümlerinin durumu, histopatolojik bulgular göz önünde bulundurularak meme koruyucu cerrahi uygulanıp hastalar üzerinde retrospektif çalışma yapılmıştır.
BULGULAR: Bu çalışmada 20/02/2001 ile - 11/11/2004 tarihleri arasında erken evre (Evre 1-11) meme kanseri tanısı alarak başvuran medyan 3,9 yıl takipli 26 hastanın lokal kontrol ve sağkalım sonuçları hesaplanmıştır. Hastaların medyan izlem süresi 45 aydır.20 hastaya Kuadranektomİ + aksiller disseksiyon, 6 hastaya Lumpektomi + aksiller disseksiyon uygulanmış.26 hastaya 46-50 Gy (2 Gy/gün) radyoterapi dozu verilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Makale günümüzde ki yayınlarla revize edildiğinde lanset, 2019 Aralık ta Erken evre meme kanseri için meme koruyucu cerrahi sonrası tüm meme ışınlanmasını desteklemektedir. J Natl Kanser Enstitüsü’nün Randomize Kontrollü Deneme araştırmasında (2011) lumpektomi sonrası invaziv ipsilateral meme tümörü nükslerinin uzun vadeli sonuçları radyasyon tedavisi ve tamoksifen koruyucu cerrahi sonrası uzun vadeli prognozun mükemmel kaldığı yönündedir.Meme koruyucu cerrahi ve radyoterapinin,mastektomiye eşdeğer olduğu yönünde fazla bir kuşku bırakmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, meme koruyucu cerrahi, ışın tedavisi

Breast conservation surgery in breast cancer

Murat Tan1, Ali Deneçli2
1Department Of General Surgery, İstanbul Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Istanbul, Turkey
2İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Chief of General Surgery Department, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: It is very important because it is the most common cancer in women, breast cancer. Thanks to the new information obtained, it has been observed that breast-conserving surgery (lumpectomy and axillary dissection) in early-stage breast cancer provides a long disease-free period and long overall survival as in patients who underwent mastectomy. This makes us think about the priority of breast-conserving surgery in early-stage breast cancers.
METHODS: SSK Izmir Training and Research Hospital i. 26 patients who applied to the General Surgery Service between 20/02/2001 and 11/11/2004 and were diagnosed with breast cancer were included. Considering medical reasons, cosmetic results, patient's age, patient's preference, mammographic findings, tumor size and number, condition of axillary lymph nodes, histopathological findings, breast-conserving surgery was performed and a retrospective study was performed on patients.
RESULTS: In this study, local control and survival results of 26 patients with a median follow-up of 3.9 years were calculated with the diagnosis of early stage (Stage 1-11) breast cancer between 20/02/2001 and 11/11/2004. The median follow-up period of the patients was 45 months. Quadranectomy + axillary dissection was performed in 20 patients, Lumpectomy + axillary dissection was performed in 6 patients. A dose of 46-50 Gy (2 Gy/day) radiotherapy was applied to 26 patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: When the article is revised with current publications, Lancet supports whole breast irradiation after breast conserving surgery for early stage breast cancer in December 2019. In the J Natl Cancer Institute's Randomized Controlled Trial study (2011) long-term outcomes of invasive ipsilateral breast tumor recurrences after lumpectomy, the long-term prognosis remains excellent after radiation therapy and tamoxifen-sparing surgery. There is much doubt that breast-conserving surgery and radiotherapy are equivalent to mastectomy. did not leave.

Keywords: breast cancer, breast conserving surgery, radiation therapySorumlu Yazar: Murat Tan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale