ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Aile Hekimliği'ne Başvuran Türk Hastaların Yaş ve Mevsime göre D Vitamini Eksikliği: İstanbul'da Hastane Tabanlı Retrospektif Bir Çalışma [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-33600 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.33600

Aile Hekimliği'ne Başvuran Türk Hastaların Yaş ve Mevsime göre D Vitamini Eksikliği: İstanbul'da Hastane Tabanlı Retrospektif Bir Çalışma

BURCU ÇAYKARA1, GÜLER OZTÜRK1, HACER HİCRAN MUTLU2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda D vitamini eksikliğinin prevalansını belirlemeyi ve D vitamini düzeylerini yaşa, cinsiyete ve mevsime göre değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2012-2017 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi (IMU), Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı'na başvuran kişilerin D vitamini düzeyleri, yaş ve cinsiyet verileri toplandı. İstatistiksel analiz için SPSS22 kullanıldı ve P <0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Çalışmaya katılanların %80,44’I kadın ve %19,56’sı erkek olmak üzere 4227 kişinin verisi dahil edildi. D vitamini seviyelerini şu şekilde bulduk: 1038 kişi ≤10 ng / mL, 1348 kişi 10 ng/mL ve 20 ng/mL, 931 kişi 20 ng/mL ve 30 ng/mL, 886 kişi ˃30 ng/mL ve 24 kişi ˃150 ng/ml. 6.1-17, 18-44, 45-64 ve ≥ 65 yaş gruplarında D vitamini düzeyleri sonbahar mevsiminde kış mevsimine göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.001). D vitamini eksikliği ve yetersizliği sırasıyla %56.45 ve %78.48 olarak bulundu. Kişilerin sadece %21.53'ünde yeterli D vitamini düzeyi bulundu. Kış mevsiminde kişilerin %80.9'u ve sonbahar döneminde %73.9'unun D vitamini seviyeleri normalin altındaydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuçlarımız toplumumuzda D vitamini eksikliğinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Beklediğimiz gibi, düşük güneş maruziyeti sebebiyle yeterli D vitamini seviyeleri kışın sonbahara göre daha düşüktü. Bununla birlikte, kadınlarda erkeklerden daha yüksek D vitamini seviyeleri ve yaşla artan D vitamini seviyelerini bulduk. Toplumumuzda D vitamini seviyelerini yükseltmek için güneşe maruziyet sürelerinin arttırılması veya D vitamini takviyesi düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Vitamin D eksikliği, mevsim, yaş

Vitamin D Deficiency to the Age and Season of Turkish Patients Admitted to Family Medicine: A Retrospective Hospital-Based Study in İstanbul

BURCU ÇAYKARA1, GÜLER OZTÜRK1, HACER HİCRAN MUTLU2
1Istanbul Medeniyet University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Istanbul, Turkey
2Istanbul Medeniyet University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: In our study, we aimed to determine the prevalence of vitamin D deficiency and evaluate vitamin D levels according to age, gender and season.
METHODS: The data of vitamin D levels, age and gender of persons who admitted to Istanbul Medeniyet University (IMU), Goztepe Training and Research Hospital, Department of Family Medicine between 2012 and 2017 were collected. SPSS22 were used for statistical analysis and P value <0.05 were considered as statistically significant.
RESULTS: The data of 4227 patients, 80.44% women and 19.56% men, were included in the study. We found vitamin D levels as follows: 1038 ≤10 ng/ mL, 1348 between 10 ng/mL and 20 ng/mL, 931 between 20 ng/mL and 30 ng/mL, 886 ˃30 ng/mL and 24 ˃150 ng/mL. Vitamin D levels was found significantly higher in autumn than winter season in the age groups 6.1–17, 18–44, 45–64 and ≥ 65 (p < 0.001). We found vitamin D deficiency and insufficiency 56.45% and 78.48%, respectively. Sufficient vitamin D levels were found in only 21.53% of subjects. 80.9% of the participants in the winter season and 73.9% in the autumn period had vitamin D levels below normal.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results show that vitamin D deficiency is quite high in our population. As we expected sufficient vitamin D levels were lower in winter than the autumn due to low sun exposure. While, we found higher vitamin D levels in women than men and vitamin D values increased with increasing age. In order to increase vitamin D levels in our society, increasing sun exposure time or vitamin D supplementation might be considered.

Keywords: Vitamin D deficiency, season, ageSorumlu Yazar: GÜLER OZTÜRK, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale