ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Febril ve Febril Konvülziyon Geçiren Çocuklarda Serum Prolaktin Düzeylerinin Değerlendirilmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(3): 121-125

Febril ve Febril Konvülziyon Geçiren Çocuklarda Serum Prolaktin Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Zehra Esra Önal1, Yeliz Öz1, Narin Akıcı1, Tamay Gürbüz1, Çağatay Nuhoğlu1, Ömer Ceran2
1S.B. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği.
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, konvülziyon geçiren çocuklarda serum prolaktin düzeyine bakarak epileptik durumları nonepileptik durumlardan ayırt etmede bu ölçütü kullanıp kullanamayacağımızı değerlendirmek istedik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’ne febril ve afebril konvülziyon geçirerek getirilen 2 yıllık süreçteki toplam 51 olgu analiz edildi. Febril konvülziyon geçiren 8 erkek, 9 kız yaşları 32,8+- 22,9 ay olan toplam 17 çocuk grup 1’i oluşturdu. Grup 2 de ise ortalama yaş 76,4+48,4 ay olan 20 erkek, 14 kız toplam 34 çocuktan oluştu. Grup 3 ise 24 erkek, 26 kız polikliniğimize konvülziyon dışı yakınmayla başvuran toplam 50 çocuktan oluşan kontrol grubuydu. Olgularda konvülziyon sonrası 1. saatte, 2. saatte ve 24. saatte venöz kan alınarak serum prolaktin düzeyi bakıldı.
BULGULAR: Serum prolaktin birinci saat değerleri afebril grupta (grup 2), febril gruba (grup 1) göre anlamlı yüksek bulundu. Serum prolaktininin postkonvulzif 24. saat değeri açısından 3 grup karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık tespit edilmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız afebril konvülziyonda birinci saatte bakılan prolaktin düzeyinin anlamlı yüksekliği bize epileptik nöbetlerin nonepileptik durumlardan ayrımında, EEG monitorizasyonu zor ulaşılabilir bir yöntem oldu¤u için, bu yöntemi kullanabileceğimizi göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı konvülziyonları, serum prolaktin düzeyi.

Evaluation Of Serum Prolactin Levels In Children With Febrile And Afebrile Convulsions

Zehra Esra Önal1, Yeliz Öz1, Narin Akıcı1, Tamay Gürbüz1, Çağatay Nuhoğlu1, Ömer Ceran2
1S.B. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği.
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.

INTRODUCTION: In this study, we wanted to evaluate if we can use the serum prolactin levels as a marker in differential diagnosis epileptic syndromes and non epileptic ones.
METHODS: We analyzed totally 51 children during two years who were admitted to our clinic by having experienced febrile or afebrile convulsions. Group 1 included 8 male and 9 female totally 17 children whose mean ages were 32.8+/-22.9 months and had febrile convulsions. Group 2 had 20 males and 14 females 76.4 +/-48.4 months aged totally 34 children who had experienced afebrile convulsions. Group 3 included 24 males 26 females who had no neurologic symptoms or convulsions but taken to our clinic by other symptomatologies. Blood samples of cases were evaluated in the first hour, in the second and 24.hour of post convulsive follow up.
RESULTS: We found that serum prolactin levels were significantly higher in the afebril convulsive group (group 2) than in the febrile convulsive group (group1). Serum prolactin levels of post convulsive 24.hour determination revealed no statistically difference between the three groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, we concluded that, we can use serum prolactin levels in the first hour of post convulsive follow-up for differential diagnosis of epileptic syndromes and non epileptic ones, since EEG monitorization is a hardly performed evaluation.

Keywords: Childhood convulsions, serum prolactin levels.

Zehra Esra Önal, Yeliz Öz, Narin Akıcı, Tamay Gürbüz, Çağatay Nuhoğlu, Ömer Ceran. Evaluation Of Serum Prolactin Levels In Children With Febrile And Afebrile Convulsions. Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(3): 121-125

Sorumlu Yazar: Zehra Esra Önal, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale