ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Hemoroidal Hastalıkla Minimal İnvazif, Güvenli, Yeni Bir Yöntem: Lazer Hemoroidoplasti [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(3): 137-142

Hemoroidal Hastalıkla Minimal İnvazif, Güvenli, Yeni Bir Yöntem: Lazer Hemoroidoplasti

Banu Ural
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Hemoroidal hastalığın tedavisinde yeni nesil tedavi modalitelerinin uygulamaları giderek yaygınlaşmaktadır. Bunlardan biri de lazer hemoroidoplastidir. Bu çalışmada laser hemoroidoplasti yöntemi tartışılarak bu yöntemin uygulandığı hastaların sonuçları ortaya konmuştur.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada Şubat 2011 ve Mart 2013 tarihleri arasında üçüncü ve dördüncü derece hemoroidal hastalığı tespit edilen ve lazer hemoroidoplasti yapılan 12 olgunun bulguları değerlendirildi.
BULGULAR: Olguların cinsiyet dağılımı 6K/6E, ortalama yaşı 48 idi.Operasyon süresi 17 dk, operasyonda verilen lazer enerji 240 joule /pake idi. Postop ağrı durumu 1.,3, ve 7.günlerde VAS (visual analaog skala) ile değerlendirildiğinde postop1. gün 1,8,postop 3.gün 0,5, postop 7.gün 0,2 olarak izlendi. Clevland kontinens skoruna göre mükemmel kontinens skoru elde edildi. Hastaların günlük aktiviteye dönüş süresi ortalama 2,8 gün olarak tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Lazer Hemoroidoplasti minimal invazif oluşu, postop minimal ağrı,anal stenoz çabuk oluşu, hastanın günlük hayata dönüşünün çabuk oluşu günübirlik cerrahi uygulama, postop hayat kalitesinin yüksek oluşu gibi avantajları nedeni ile ümit vadetmektedir

Anahtar Kelimeler: Hemoroidal hastalık, minimal invazif cerrahi, lazer hemoroidoplasti.

A New, Safe and Minimal Invasive Surgical Method in Hemorrhoidal Disease: Laser Hemorrhoidoplasty

Banu Ural
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

INTRODUCTION: New generation treatment modalities in the treatment of hemorrhoid disease are becoming more widespread. One of these is laser hemorrhoidoplasty. Here in, results of patients who underwent this pro- cedure are presented.
METHODS: Results of 12 patients with third or fourth grade hemorrhoid disease who un- derwent hemorrhoidoplasty between February 2011 and March 2013 were evaluated.
RESULTS: There were 6 males and 6 fema- les with an average age of 48 years. Avera- ge operation duration was 17 minutes, and average laser energy used during operation was 240 joule/pake. Postoperative pain level evaluated with visual analog scale at 1st, 3rd and 7th days were 1.8, 0.5, and 0.2, respectively. A perfect continence score was obtained according to Cleveland continence scoring system. Average time to return to regular daily activities was determined to be 2.8 days.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Laser hemorrhoidoplasty, is a promising method due to many advantages like being minimally invasive, minimal postoperative pain level, no anal stenosis, quick return to daily life and being an outpatient procedure, high postoperative life quality.

Keywords: Hemorrhoidal disease, minimal invasive surgery, laser hemorrhoido-plasty.

Banu Ural. A New, Safe and Minimal Invasive Surgical Method in Hemorrhoidal Disease: Laser Hemorrhoidoplasty. Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(3): 137-142

Sorumlu Yazar: Banu Ural, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale