ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Tiroid Kanserleri Nedeni ile Lateral Boyun Disseksiyonu Yapılan Hastalarımızın Demografik Özellikleri [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-44452 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.44452

Tiroid Kanserleri Nedeni ile Lateral Boyun Disseksiyonu Yapılan Hastalarımızın Demografik Özellikleri

Ali Aktekin1, Günay Gürleyik2, Umut Kına2, Zuhal Özcan3, Meryem Doğan3
1Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
2Sağlık Bilimleri üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Departmanı
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Departmanı

GİRİŞ ve AMAÇ: Birçok önemli anatomik yapının yaralanma riski nedeni ile tiroid kanserlerine bağlı olarak boyunda oluşacak lenf nodu metastazlarının diseksiyonları zordur. Bu çalışmamızda tiroid kanserlerinde bağlı boyunda lateral lenf nodu disseksiyonu yaptığımız hastalar ve deneyimlerimizi sunacağız.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında lateral lenf nodu diseksiyonu yapılan hastaların demografik, klinik ve patolojik verileri retrospectif olarak hastanemiz veri tabanından toplandı. Tiroid kanserlerinde rutin olarak boyunda IIA, III, IV ve VB' kompartmanları disseke edildi. Ayrıca papiller tiroid kanserlerinde metastazın doğrulanması durumunda IIB ve VA kompartmanları da disseksiyon alanına eklendi. Medüller tiroid kanserlerinde kompartman II'den V'ye kadar tüm kompartmanlar diseke edildi. Ameliyat sonrası kanama, sinir yaralanması, şilöz sızıntısı ve RIA tedavisi alınıp alınmadığı, bölgesel olarak hastalığın tekrarı varlığı ve mortalite incelendi.
BULGULAR: Yaş ortalaması 45,7 (20-78) olan 14 kadın ve 14 erkeğe boyun diseksiyonu yapıldı. Histopatolojik incelemede 25 hastada papiller, iki medüller ve bir hastada mikst medüller ve papiller tiroid kanseri olduğu saptandı. Beş hastaya bilateral boyun diseksiyonu yapıldı. Tümör evreleri 13 hastada T1, 2' de T2, 12' de T3 ve bir hastada T4 idi. Boyunda lateral lenf nodu alanında yapılan disseksiyonda ortalama 26,8 (8-72) lenf nodu diseke edildi ve metastatik olanlar 4,6 (0-20) idi. Üç torasik kanal sızıntısı ve üç lokal ödemimiz gelişti. Her üç sızıntı negatif basınçlı aspirasyon uygulanmadan uzun süreli drenajlarla ve lokal olarak hafif kompresyon uygulayarak kendiliğinden düzeldi Sadece 22 hasta RAI alabildi. Tiroid lokasyonunda ve/veya lateral lenf nodu kompartmanında rekürrens beş hastada görüldü. Tiroid kanseri nedeni dışında iki hastada mortalite görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Papiller tiroid karsinomu olan hastaların yönetimi, tedavi ve hastalık riskinde bir denge sağlamalıdır, bu nedenle boyun diseksiyonu yapma kararları bireysel olarak alınmalıdır. Onkolojik tam bir cerrahi rezeksiyon yanında tüm metastatik lenf nodlarının çıkartılması yanında hayati önem taşıyan nörovasküler ve anatomik yapılar korumalıdır. Bir tiroid cerrahı loko-bölgesel rekürrens oranlarını azaltma, sağ kalımı iyileştirme ve bazı ciddi komplikasyonların oluşumunu önleme için lateral boyun bölgesindeki anatomik yapıları ve tiroid kanserinde yapılacak olan lateral boyun disseksiyonunun endikasyonlarını ve tekniklerini bilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Lateral boyun disseksiyonu, papiller tiroid kanseri, medülller tiroid kanseri

Demographic Properties of Patients who Underwent Lateral Lymph Node Neck Dissection because of Thyroid Cancers

Ali Aktekin1, Günay Gürleyik2, Umut Kına2, Zuhal Özcan3, Meryem Doğan3
1Giresun University, Medical Faculty, General Surgery Department
2Sağlık Bilimleri University Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, General Surgery Department
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pathology Department

INTRODUCTION: Lymph node dissections due to thyroid cancers from neck are difficult and many anatomic structures are in danger to be injured. We present our some lateral lymph node neck dissection experiences in thyroid cancers.
METHODS: Demographic, clinical and pathologic data of the patients who underwent lateral lymph node dissection between January 1; 2017 and December 31; 2019. Routine dissections of IIA, III, IV, and VB were performed. In addition, we added IIB and VA in cases when metastasis confirmed in papillary thyroid cancers. We completely dissected compartment II to V in the cases of medullary thyroid cancers. Postoperative concerned hemorrhage, nerve injury, chyle leakage, and whether received RIA treatment, presence of loco-regional relapse and mortality were documented
RESULTS: We performed neck dissection in 14 women and 14 men, with an average age of 45.7 (20-78). Histopathological examination revealed that 25 patients had papillary, two medullary thyroid, and one patient had mixed medullary and papillary thyroid cancers. Bilateral neck dissection was performed in five patients. Tumor stages were T1 in 13, T2 in 2, T3 in 12, and T4 in one patient. An average of 26.8 (8-72) lymph nodes was dissected from the lateral compartments and metastatic ones were 4.6 (0-20). We had three thoracic duct leakages and three local edemas. All three leakages were dissolved end resolved spontaneously with long lasting drains without negative pressure aspiration and employing slight compression locally. Only 22 patients could receive RIA. The recurrence in the thyroid location and/or lateral lymph node compartment was seen in five patients. Mortality was seen in two patients due to other reasons.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Management of patients with papillary thyroid carcinoma should involve a balance in the risk from treatment and disease so decisions to perform neck dissection should be made individually. An oncological complete surgical resection is to remove all gross metastatic disease and preserving vital neurovascular structures. A thyroid surgeon should know the indications, the anatomic structures at lateral neck region and also techniques to decrease the rates of loco-regional recurrences, to improve survival, and to prevent the occurrence of some serious complications.

Keywords: Lateral neck dissection, papillary thyroid cancer, medullary thyroid cancerSorumlu Yazar: Ali Aktekin, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale