ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Endoskopik Hipofiz Adenomu Cerrahisinde Komplikasyon ve Planlanmamış Erken Yeniden Başvuru Nedenleri; Tek Merkezli Bir Çalışmanın Erken Sonuçları [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-49260 | DOI: 10.14744/hnhj.2022.49260

Endoskopik Hipofiz Adenomu Cerrahisinde Komplikasyon ve Planlanmamış Erken Yeniden Başvuru Nedenleri; Tek Merkezli Bir Çalışmanın Erken Sonuçları

Serdar Onur Aydın, Mustafa Umut Etli
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Endoskopik hipofiz cerrahisine yeni başlamış bir beyin cerrahisi ekibinde oluşabilecek komplikasyonları, cerrahinin erken sonuçlarını ve erken başvuru nedenlerini ortaya koymayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde opere edilen hipofiz adenomu hastalarının retrospektif analizi yapıldı. Hastalar yaş, cinsiyet, patolojik tanı, ameliyat öncesi hormon düzeylerinde bozukluk olup olmaması, ameliyat sonrası dönemde gelişen cerrahi ve endokrin komplikasyonlar, ilk gün 30 gün içerisinde planlı ve plansız hastane başvurularındaki şikayetler ve bulgular açısından incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 23 hastanın 13'ü erkek, 10'u kadındı. Hastaların yaşları 22 ile 68 (ortalama 49.3) arasında değişmekteydi. Ameliyat sırasında cerrahi komplikasyon olarak hastaların %4.3'ünde intraoperatif beyin omurilik sıvısı kaçağı, %4.3'ünde 6. kraniyal sinir felci gözlendi. Postoperatif dönemde hastaların %13'ünde endokrin bir bozukluk olarak diabetes insipidus gelişti, ancak bu hastaların %66,6'sında bulgular geçiciydi. Taburculuk sonrası ilk rutin kontrol muayenesinde hastaların %82.6'sında herhangi bir yakınma görülmezken, hastaların %4.3'ünde anozmi, %4.3'ünde kakozmi ve hastaların %4.3'ünde burun akıntısı görüldü. Rutin kontrol muayenesinden bağımsız olarak hastaların %26'sı ameliyat sonrası ilk 30 gün içinde plansız olarak hastaneye başvuran hastaların şikayet dağılımı her birinde %4.3'ünde olacak şekilde boyun ağrısı, rinore, baş ağrısı, bulantı-kusma, çift görme ve burun kanaması şeklindeydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Günümüzde endoskopik hipofiz cerrahisinin yaygınlaşması, cerrahi prosedürün öğrenilmesinin kolaylaşması ve cerrahinin ilk döneminde zorlayıcı vakaların seçilmemesi nedeniyle işleme yeni başlayan kliniklerdeki komplikasyon oranları mevcut literatürle benzerlik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: hipofiz, adenom, komplikasyon, yeniden başvuru

Causes of Complications and Unplanned Early Re-admissions in Endoscopic Pituitary Adenoma Surgery; Early Results of a Single-center Study

Serdar Onur Aydın, Mustafa Umut Etli
Health Sciences University, Ümraniye Training and Research Hospital, Department of Neurosurgery, İstanbul

INTRODUCTION: We aimed to reveal the complications, the early results of surgery, and the reasons for early re-admissions that may occur in a neurosurgery team that has just started endoscopic pituitary surgery.
METHODS: A retrospective analysis of patients with pituitary adenoma who were operated on in our clinic was performed. The patients were examined in terms of age, gender, pathological diagnosis, whether there was a disorder in preoperative hormone levels, postoperative complications, surgical and endocrine complications developed in the postoperative period, complaints, and findings during the planned and unplanned re-admissions within the first 30 days.
RESULTS: Of the 23 patients included in the study, 13 were male and 10 were female. The ages of the patients ranged from 22 to 68 (mean 49.3). Intraoperatively cerebrospinal fluid leakage was observed during surgery in 4.3% of the patients, and 6th cranial nerve paralysis was observed in 4.3% of the patients as an additional surgical complication. As an endocrine disorder, diabetes insipidus developed in 13% of the patients in the postoperative period, however, the findings were temporary in 66.6% of these patients. In the first routine follow-up examination after discharge, no complaints were observed in 82.6% of the patients, anosmia was observed in 4.3%, cacosmia in 4.3%, and runny nose in 4.3% of patients. Unrelated to the routine control examination, 26% of the patients admitted to the hospital unplanned in the first 30 days postoperatively, and the complaints were neck pain, rhinorrhea, headache, nausea-vomiting, double vision and epistaxis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Complication rates in clinics new to the procedure are similar to the existing literature due to the widespread use of endoscopic pituitary surgery, the ease of learning the surgical procedure, and the fact that challenging cases are not selected in the first stage of surgery.

Keywords: pituitary, adenoma, complication, re-admissionSorumlu Yazar: Mustafa Umut Etli, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale