ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Tekrarlayan Ön Üveitli Olgularda Fakoemulsifikasyon Cerrahisi Ve Katlanabilir Lens İmplantasyonu [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(3): 143-147

Tekrarlayan Ön Üveitli Olgularda Fakoemulsifikasyon Cerrahisi Ve Katlanabilir Lens İmplantasyonu

İbrahim Bülent Buttanrı, Didem Serin
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Tekrarlyan ön üveitli olgularda fakoemulsifikasyon cerrahisi ve katlanabilir lens implantasyonu sonuçlarımızı bildirmek
YÖNTEM ve GEREÇLER: Fakoemulsifikasyon ve göziçi katlanabilir lens implantasyonu uygulanan tekrarlayan anterior üveitli 16 olgunun 20 gözü çalışma kapsamın alındı. Cerrahiler, göziçi enflamasyon 3 ay boyunca tamamen kontrol altına alınınca uygulandı. Cerrahi sonuçlar ve komplikasyonlar not edildi.
BULGULAR: Tüm olgularda fakoemulsifikasyon cerrahisi ve göziçi katlanabilir lens implantasyonu uygulanabildi. Cerrahi sonrası ilk gün ortalama ön kamara hücre sayısı +2.2±0.8 ve ortalama bulanıklık skoru+1.6±0.6 idi ve her iki ölçüm 2 hafta içinde +1.0’in altına indi. Ameliyat sonrası 2 (%10) gözde göziçi basınç (GİB) ölçümü 21 mmHg’nın üzerine çıktı ve topikal antiglokomatöz ilaç kullanımı ile 10 gün içinde kontrol altına alındı. Arka sineşi oluşumu 5 (%25) gözde görüldü. Optik koherans tomografi (OKT) ile 4 (%20) gözde kistoid maküla ödemi (KMÖ) tespit edildi. Ta- kip süresince ön üveit tekrarı 3(%12) gözde görüldü. Son kontrolde tüm gözlerde görme keskinliği 0.5’in üzerindeydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tekrarlayan anterior üveitli olgularda fakoemulsifikasyon cerrahisi ve katlanabilir lens implantasyonu, etkili ve komplikasyon oranı düşük bir yöntem olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Katarakt, fakoemulsifikasyon, üveit.

Phacoemulsification surgery and foldable intraocular lens implantation in patients with recurrent anterior uveitis

İbrahim Bülent Buttanrı, Didem Serin
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği

INTRODUCTION: To report the results of phacoe- mulsification surgery and foldable intraocular lens implantation in patients with recurren anterior uveitis
METHODS: This retrospective clinical study included 20 eyes of 16 patients with a recurren anterior uveitis who had undergone phacoemulsification surgery with foldable intraocular lens implantation. Surgery was performed after intraocular inflammation had been completely controlled for 3 months before surgery. We reported our surgical results and complications.
RESULTS: We could perform facoemulsification surgery and intraocular foldable lens implantation in all eyes. Mean postoperative ante- rior cell score was +2.2±0.8 and mean flare score was+1.6±0.6 on the first postoperative day and both scores were less than +1.0 two weeks after surgery. An IOP increase to more than 21 mmHg occurred in 2 (10.0 %) eyes one day after surgery and was controlled by topical antihypertensives in 10 days. Synechia posterior occurred 5 (25%) eyes. Cystoid makular edema was detected in 4 (%20.0) eyes with optical coherans tomography. Recurrence of anterior uveitis occur in 3 (12.0%) eyes during follow-up period. Visual acuity was over 0.5 in all eyes at the last control.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Phacoemulsification surgery and foldable intraocular lens implantation was found to be an efficient and safe procedure in patients with recurrent uveitis

Keywords: Cataract, phacoemulsification, uveitis.

İbrahim Bülent Buttanrı, Didem Serin. Phacoemulsification surgery and foldable intraocular lens implantation in patients with recurrent anterior uveitis. Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(3): 143-147

Sorumlu Yazar: İbrahim Bülent Buttanrı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale