ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Okul Çağı Sağlıklı ve Serebral Palsi’li Çocuklarda Aktivite tercihlerinin İncelenmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-55822 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.55822

Okul Çağı Sağlıklı ve Serebral Palsi’li Çocuklarda Aktivite tercihlerinin İncelenmesi

Gönül Koyuncu1, Mine Uyanık2
1Sultan 2. Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesil, İstanbul, TURKEY
2Hacettepe University Sağlık Bilimleri Fakültesi Fiziiksel Tıp ve Rehabilitasyon Ankara,TÜRKİYE

GİRİŞ ve AMAÇ: Zihinsel özrü olmayan, fiziksel özürlü 6–10 yaş arasındaki Serebral Palsi’li (SP) çocukların fonksiyonel bağımsızlık düzeylerini ve aktivite tercihlerini, sağlıklı çocuklarla yaşa ve cinsiyete göre karşılaştırarak, annelerin depresyon düzeyi ile çocuğun aktivite seçimi arasındaki ilişkiyi belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 80 SP’li ve 80 sağlıklı çocuk ve anneleri katılmıştır. Araştırma grubu olan Grup A; 6-8, 9-10 yaş grupların da eşit sayıda kız ve erkek çocuk içeren 80 SP’li çocuktan oluşmaktadır. Kontrol grubu olan Grup K ise; 6–8, 9–10 yaş grupların da eşit sayıda kız ve erkek çocuk içeren 80 sağlıklı çocuktan oluşmaktadır. Çalışmamıza katılan SP’li çocukların; 47 tanesinin diplejik, 12 tanesinin triplejik, 15 tanesinin quadriplejik, 1 tanesinin total ve 5 tanesinin miks tip SP olduğunu belirledik. SP’li ve sağlıklı çocuklara demografik bilgi anketi, CAPE/PAC ölçekleri, SP’li çocuklara WeeFIM ve annelere Beck Depresyon Ölçeği uygulanmıştır
BULGULAR: Sağlıklı çocukların SP’li çocuklara göre; fonksiyonel bağımsızlık düzeylerinin, daha fazla sayıda aktiviteye katılımı tercih ettikleri belirlenmiştir. Her iki grupta en az kişisel gelişim en çok sosyal aktivitelere katılımın tercih ettikleri bulunmuştur. SP’li çocuk annelerinin depresyon düzeyinin sağlıklı çocuk annelerine göre daha yüksek olduğu ve depresyon düzeyi arttıkça, çocuğun toplam aktivite tercihinin, azaldığı bulunmuştur (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: SP’li çocuğun fonksiyonel bağımsızlık düzeyinin ve annenin depresyon düzeyinin çocuğun aktivite seçiminde engel niteliği taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır

Anahtar Kelimeler: İş Uğraşı, serebral palsi, aktivite, tercih, katılım

Activity preferences of school-age children with cerebral palsy: Comparison with healthy peers

Gönül Koyuncu1, Mine Uyanık2
1Sultan 2. Abdulhamid Han Research and Education Hospital, İstanbul, TURKEY.
2Hacettepe University Faculty of Health Sciences; Physical Therapy and Rehabilitation Ankara,TURKEY

INTRODUCTION: To evaluate physically disabled children of 6 to 10 years of age with cerebral palsy (CP) with regard to functional independence levels and preferences of activity; and to compare these characteristics with those of their healthy peers, and also to highlight the relationship of the mothers’ depression level with the preferences of activity.
METHODS: Eighty children with CP and eighty healthy ones were enrolled to the study together with their mothers. The main research group (Group A) consists of equal numbers of boys and girls in 6 to 8 and 9 to 10 years of age, a total of 80 children with CP, while Group C (control) is composed of equal numbers of age-and sex-matched healthy children. Sociodemographic data and Preferences for Activities of Children (PAC) measures were collected from all children, whereas Pediatric Functional Independence Measurement (WeeFIM) were applied to children with CP, and their mothers were evaluated via Beck Depression Inventory (BDI).
RESULTS: Among the children with CP, 47 were diplegic, 12 triplegic, 15 quadriplegic, one had total and five had mixed type CP. Healthy children had higher levels of functional independence, and higher frequency of participation in the activities. Both groups of children mostly preferred to participate individual developmental activities and least in social-based activities. Mothers of children with CP had higher depression scores when compared to those of healthy children and depression scores of the mothers are inversely proportional to the total preference of participation in the activities in children with CP (p<0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Functional independence level and depression status of mothers of children with CP had a significant repressive effect on preferences of participation in activities.

Keywords: Occupational therapy, cerebral palsy, activity, preference, participationSorumlu Yazar: Gönül Koyuncu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale