ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Beş Yıllık Perkütan Böbrek Biopsilerimizin Klinikopatolojik Açıdan Değerlendirilmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(3): 94-99

Beş Yıllık Perkütan Böbrek Biopsilerimizin Klinikopatolojik Açıdan Değerlendirilmesi

Alper Bayrak1, Toluy Özgümüş1, Müjdat Kahraman1, Funda Türkmen1, Emre Erişkon1, Gülistan Gümrükcü2, Can Sevinç3, Ali Özdemir4
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5. Dahiliye Kliniği.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği.
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı.
4Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi iç Hastalıkları Kliniği.

GİRİŞ ve AMAÇ: Böbrek biyopsileri renal parankimal hastalı kların tanısının konmasında altın standart olarak kullanılan bir yöntemdir. Hastalığın prognozunun belirlenmesinde ve doğru tedavinin seçimi için gereklidir. Bu çalışmada böbrek biyopsisi sonuçları mızın klinikopatolojik açıdan değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda 2004-2009 yılları arasında 2. ve 5. dahiliye kliniklerinde yapı lmış olan 140 adet nativ böbrek biyopsileri retrospektrif olarak değerlendirilmiştir. Biyopsiler USG eşliğinde otomatik biyopsi iğneleri kullanılarak yapılmıştır. Işık mikroskop inceleme için hematoksilen eozin (HE), periodic-acid-schiff (PAS), periodic-acid-silver-metanamin (PAS-M), Mason trikrom, kristal viole ve Kongo kırmızısı boyaları kullanılmış, immün şoresan inceleme için IgA, IgG, IgM, C3 ve fibrinojen antikorları ile direk immün şoresan yöntemle boyanmıştır.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 43.2±17.1 olup, 81’i (%58.7) erkek,57’si (%41.3) kadındı. Tanı konulan biyopsilerde glomerül sayıları 2 ile 37 arasında değişmekte olup ortalama glomerül sayısı 15.3±7.5 olarak bulundu. Yeterli materyal oranı %70 (98/140) olarak saptandı. 104(%75.4) biyopside immünşoresan çalışma yapıldı. Biyopsi endikasyonları arasında en sık olanı 85(%60.7) hastada nefrotik sendromdu. Biyopsiler arasında en sık karşılaşılan tanı Fokal segmental glomeroloskleroz (FSGS)(n=29, %21) olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda biyopsi tanıları arasında en sık FSGS ikinci sıklıkta amiloidoz gelmekteydi. Yapılan çeşitli çalışmalarda en sık biyopsi tanı sı olarak IgA nefropatisi olarak raporlanmasına rağmen bizim çalışmamızda %5.8 ile düşük bir oranda saptandı. Ayrıca FSGS tanısı alan biyopsiler incelendiğinde bir kısmının benign nefroskleroz olarak değerlendirilebileceği kanısına varılmış olup FSGS tanısı konulurken, sekonder FSGS ‘lerin mutlaka titiz bir klinikopatolojik değerlendirme ile ayırt edilmesi tedavi ve prognoz açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Böbrek, biyopsi, perkütan, Benign Nefroskleroz, klinikopatolojik, fokal segmental glomeruloskleroz.

Clinicopathological Evaluation of Our Renal Biopsies In The Last Five Years

Alper Bayrak1, Toluy Özgümüş1, Müjdat Kahraman1, Funda Türkmen1, Emre Erişkon1, Gülistan Gümrükcü2, Can Sevinç3, Ali Özdemir4
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5. Dahiliye Kliniği.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği.
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı.
4Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi iç Hastalıkları Kliniği.

INTRODUCTION: Renal biopsy is the gold standard diagnostic choice for renal diseases. It is used for determining the prognosis, and choosing the right treatment modality for renal diseases. The purpose of this study was the clinicopathological evaluation of our renal biopsies in the last 5 years.
METHODS: In our study, we evaluated 140 native percutaneus renal biopsies retrospectively, that were taken in the years 2004 –2009,from patients interned in the 5th and 2nd Internal Medicine Clinics of our hospital. The biopsies were performed with full-automatic biopsy needles under ultrasonographic guidance. Hematoxylin-Eosin (HE), Periodic Acid-Schiff(PAS), Periodic Acid-Schiff Metanamine (PAS-M), Masson Trichrome, Crystal Violet and Kongo Red were applied for light microscopy; and IgG, IgM, IgA, C3, and Fibrinogen antibodies were applied with the direct immunfluorescent method for Immunofluorescent study.
RESULTS: The mean age was 43.2±17.1. 81 of 140 patients were male(58.7%), whereas 57 patients were female(41.3%). There were a minimum of 2 and maximum 37 glomerules (Mean glomerule Count: 15.3±7.5) in the biopsy samples. Sufficent glomerule number was met in 70% cases (98/140). Most common endication for biopsy was nephrotic syndrome in 85 of 140 (60.7%) patients; whereas most common diagnosis was Focal Segmental Glomerulosclerosis (FSGS) (N=29, 21%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study most common diagnosis was FSGS; and second most common was amiloidosis. Even though in many studies the most frequent renal-biopsy diagnosis is Berger’s nephropathy; in our study it was as low as 5.8%. Furthermore; upon futher examination of the biopsies diagnoased as FSGS; we have come to the conclusion that a considerable portion of them might in fact be benign nephrosclerosis, and when diagnosing biopsy samples as FSGS, considering secondary FSGS with a thorough clinicopathological evaluation would be beneficial for both treatment and prognosis.

Keywords: Renal, Biopsy, Percutaneus, Clinicopathological, Benign Nephrosclerosis, Focal Segmental Glomerulosclerosis.

Alper Bayrak, Toluy Özgümüş, Müjdat Kahraman, Funda Türkmen, Emre Erişkon, Gülistan Gümrükcü, Can Sevinç, Ali Özdemir. Clinicopathological Evaluation of Our Renal Biopsies In The Last Five Years. Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(3): 94-99

Sorumlu Yazar: Alper Bayrak, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale