ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Mikrovasküler Dekompresyon Cerrahilerinin Cerrahi Öncesi Planlamasında Osirix Kullanımı [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-60963 | DOI: 10.14744/hnhj.2022.60963

Mikrovasküler Dekompresyon Cerrahilerinin Cerrahi Öncesi Planlamasında Osirix Kullanımı

Ali Fatih Ramazanoğlu
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Hem Trigeminal Nevralji (TN) hem de Hemifasiyal Spazmlar (HFS), kök giriş bölgesinde sırasıyla beşinci ve yedinci kraniyal sinirlerin vasküler kompresyonuna bağlı meydana gelir. Bu çalışma trigeminal ve fasiyal sinirlerde vasküler kompresyonu göstermek için 3 boyutlu (3B) “Constructive Interface in Steady State (CISS) Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), Manyetik Rezonans Anjiyografi (MRA) ve Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi (BTA) kullanılmasını öneren yeni bir teknik önermektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya TN ve HFS ile başvuran 10 hasta dahil edildi. Preoperatif 3B CISS MRG, MRA ve BTA görüntülerin birleştirilerek manipülatif 3B görüntülere dönüştürülmesi amacıyla görüntü işleme aracı Osirix kullanıldı. Bu 3B görüntü basılabilir ve cerrahi öncesi vasküler kompresyonu göstermesi amacıyla kullanılabilir hale getirildi.
BULGULAR: 10 hastanın 4’ü erkek ve 6’sı kadındı. Her hasta dikkatli bir nörolojik muayeneden geçirildi ve bütün radyolojik görüntülemeler Osirix DICOM Viewer’e yüklendi. Hastaların dokuz tanesinde vasküler kompresyon gözlendi. Vasküler kompresyon görülen 9 hastanın da 3B modelin anatomik tutarlılığına (ameliyat sırasında belirlenen) sahip olduğu bulundu. Bir hastada ise 3B modelde, preoperatif görüntülemelerde ya da ameliyat esnasında vasküler kompresyon görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Manipülatif 3B görüntüler ve modeller oluşturmak için 3B CISS MRG, MRA ve BTA kullanımının, daha önceki tıbbi müdahalelerin başarısız olduğu, vasküler kompresyon semptomları olan hastalarda ameliyat öncesi cerrahi planlamada faydalı olduğu gösterildi. Venöz kompresyon gözlenmediği durumlarda da, venöz basının gelişebileceği, çeşitli vasküler olmayan komplikasyonlar da görülebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Osirix, preoperatif, planlama, mikrovasküler, dekompresyon

Using Osirix for Pre-surgical Planning in Microvascular Decompression Surgeries

Ali Fatih Ramazanoğlu
Umraniye Training and Research Hospital, Department of Neurosurgery

INTRODUCTION: Both Trigeminal Neuralgia (TN) and Hemifacial Spasms (HFS) cause vascular compression of the fifth and seventh cranial nerves respectively at the root entry zone. This study proposes a new technique for using both three-dimensional (3D) Constructive Interface in Steady State (CISS) Magnetic Resonance Imaging (MRI), Magnetic Resonance Angiography (MRA), and Computerized Tomography Angiography (CTA) to show vascular compression on the trigeminal and facial nerves.
METHODS: The study included 10 patients presenting with TN and HFS. The post-processing software Osirix was used to combine pre-operative 3D CISS MRI, MRA, and CTA to render a manipulative 3D image. This 3D image can be printed and used to show the vascular compression prior to the surgery.
RESULTS: Of the 10 patients, 4 were male and 6 was female. All radiological imaging was imported to the Osirix DICOM Viewer. The vascular compression was shown in 9 of the patients. In 9 patients displaying vascular compression were found to have anatomic consistency (determined during surgery) to that of the 3D model. One patient did not display vascular compression in either the 3D models or images.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The use of 3D CISS MRI, MRA, and CTA to create manipulative 3D images and models was shown to be useful in pre-operative surgical planning for patients with symptoms of vascular compression, for whom previous medical interventions had failed. If venous compression is not observed, it is important to be aware of the potential to compression of a vein and various other non-vascular lesions.

Keywords: Osirix, pre-surgical, planning, microvascular, decompressionSorumlu Yazar: Ali Fatih Ramazanoğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale