ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Transrektal Ultrason (Trus) Eşliğinde Prostat Biyopsisinde Ideal Ağrı Kontrolü Nasıl Sağlanır?: Topikal Ve Infiltratif Anesteziyle Analjezik Kombinasyonlarının Karşılaştırmalı Sonuçları [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(3): 120-125

Transrektal Ultrason (Trus) Eşliğinde Prostat Biyopsisinde Ideal Ağrı Kontrolü Nasıl Sağlanır?: Topikal Ve Infiltratif Anesteziyle Analjezik Kombinasyonlarının Karşılaştırmalı Sonuçları

Fikret Fatih Önol, Cem İpek, Uğur Boylu, Eyüp Veli Küçük, Fettah Tosun, Eyüp Gümüş
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Prostat biyopsisi sırasında farklı anestezi ve analjezi kombinasyonlarının ağrı kontrolü üzerine etkisini karşılaştırmak, hasta konforunu arttırıp biyopsi örnekleme kalitesini yükseltecek minimal invazif bir anestezi protokolü geliştirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Şubat 2008-Haziran 2009 arasında PSA düzeyi >2,5 ng/ml ve/veya parmakla rektal inceleme bulgusu nedeniyle TRUS eşliğinde standart 10 kadran prostat biyopsisi yapılan hastalar çalışmaya alındı. Hastalar, intrarektal topikal %2’lik lidokainli jel + Petidin 100mg i.m (Grup 1, n: 25), topikal %2’lik lidokainli jel + Lornoksikam 8mg i.m (Grup 2, n: 21), topikal %2’lik lidokainli jel + Midazolam 3mg i.m (Grup 3, n: 20) ve %2 prilokain ile apikal infiltratif anestezi + Petidin 100mg (Grup 4, n: 28), %2 prilokain + Lornoksikam 8mg i.m (Grup 5, n: 54), %2 prilokain + Midazolam 3mg i.m. (Grup 6, n: 45) olacak şekilde 6 gruba ayrıldı. Ağrı şiddeti, 0 (hiç ağrı hissetmemesi) ila 10 (hayatında duydukları en şiddetli ağrı) arasında değişen 10 ölçekli VAS (vizüel analog skala) ile değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 193 hasta için yaş ortalaması 64,7± 8,7 idi. Gruplar arasında yaş, serum PSA değerleri, prostat hacimleri için anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05). Lokal anestezi + larnoksikam uygulamasının (Grup 5) en yüksek, topikal anestezi ve midazolam kombinasyonun (Grup 3) en düşük ağrı kontrolü sağladığı saptandı. Lokal anestezi ile kombinasyon kullanı mının (grup 4,5,6), topikal anestezi ile kombinasyon tedavilerine (grup 1,2,3) göre daha düşük VAS skorları sağladığı bulundu. Topikal lidokain grubuna Petidin eklenmesi, lokal prilokain gruplarıyla benzer etkinlik gösterdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Prostat biyopsisinde ağrı kontrolünde topikal lidokain + Petidin kombinasyonu, en az lokal infiltratif anestezi kadar etkili yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Prostat biyopsisi, ağrı, anestezi, analjezi.

How To Obtain Ideal Pain Control During Transrectal Ultrasound (Trus) Guided Prostate Biopsy?: Comparative Results Of Topical And Infiltrative Anesthetics Combined With Analgesics

Fikret Fatih Önol, Cem İpek, Uğur Boylu, Eyüp Veli Küçük, Fettah Tosun, Eyüp Gümüş
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

INTRODUCTION: To compare the efficacy of various anesthetic and analgesic combinations in pain control during prostate biopsy, and to develop a minimally invasive protocol aimed to improve patient comfort and raise the quality of sampling during biopsy.
METHODS: Between February 2008 and June 2009, patients with a high PSA (>2.5 ng/ml) and/or abnormal digital rectal examination findings who underwent standard 10-core TRUSguided prostate biopsy were included. Patients were randomly divided into: Intrarectal topical lidocaine 2% gel + Pethidine HCl 100mg im (Group 1, n: 25), topical lidocaine 2% + Lornoxicam 8mg im (Group 2, n: 21), topical lidocaine 2% + midazolam 3mg i.m (Group 3, n: 20), apical infiltration with 2% prilocaine + Pethidine Hal 100mg im (Group 4, n: 28), 2% prilocaine + Lornoxicam 8mg im (Group 5, n: 54), 2% prilocaine + Midazolam 3mg i.m. (Group 6, n: 45) into six groups. Severity of pain was assessed with visual analogue scale (VAS) ranging from 0 (no pain) to 10 (worst pain during lifetime).
RESULTS: Mean age was 64.7±8.7 years. There was no difference between groups for age, serum PSA levels and prostate volume (p> 0.05). Local anesthesia + larnoxicam (group 5) provided the best, topical anesthesia + midazolam (group 3) provided the worst pain control. Combination of analgesics with local anesthesia (groups 4,5,6) resulted in lower VAS scores as compared to combination with topical aesthetic (groups 1,2,3). The addition of Pethidine to topical lidocaine showed an equivalent efficacy with local anesthetic groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Topical lidocaine + Pethidine combination is an alternative to local infiltrative anesthesia for pain control during prostate biopsy.

Keywords: Prostate biopsy, pain, anaesthesia, analgesia.

Fikret Fatih Önol, Cem İpek, Uğur Boylu, Eyüp Veli Küçük, Fettah Tosun, Eyüp Gümüş. How To Obtain Ideal Pain Control During Transrectal Ultrasound (Trus) Guided Prostate Biopsy?: Comparative Results Of Topical And Infiltrative Anesthetics Combined With Analgesics. Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(3): 120-125

Sorumlu Yazar: Fikret Fatih Önol, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale