ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinin Meme Kanseri ile İlgili Bilgileri ve Kendi Kendine Meme Muayanesi Uygulama Durumları [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(1): 13-22

Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinin Meme Kanseri ile İlgili Bilgileri ve Kendi Kendine Meme Muayanesi Uygulama Durumları

Handan Alan1, Funda Karadağlı1, Sevinç Şıpkın2, Semiha Kocadaş2
1Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi. Hemşirelik Hizmetleri, Çanakkale
2Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Çanakkale

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma Çanakkale’de özel bir yurtta kalan üniversiteli öğrencilerinin meme kanseri hakkındaki bilgi düzeyleri ve Kendi kendine meme muayenesindeki tutum ve davranışlarını araştırmak amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı türde olan bu çalışmanın örneklemini, Çanakkale il merkezinde bulunan özel bir yurtta kalan 175 kız öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan 45 soruluk anket formu kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin % 65’i (n=114) meme kanseri hakkında bilgi sahibi olduklarını ve bu bilgiyi çoğunlukla görsel basından (%50) öğrendiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin %82’sinin ailesinde veya arkadaşlarında meme kanseri olmadığı saptanmıştır. Öğrencilerin % 62’si Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) hakkında bilgi sahibi olup %53’ü bu bilgiyi sağlık elemanından öğrendiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin 65’i (% 37) KKMM yapmaktadır. KKMM yapanların 43’ü (% 66) aklına geldikçe yaptıklarını belirtmişlerdir. KKMM yapanların çoğu (%59) KKMM yapma nedeni olarak önlem almayı belirtirken yapmayanların
%64’ü bilmediği için yapmadığını belirtmiştir. Öğrencilerin meme kanseri hakkında bilgilerinin olup olmaması ile KKMM yapma durumu arasında anlamlı ilişki bulunmuş olup (p<0.05) meme kanseri hakkında bilgisi olanların KKMM yaptığı saptanmıştır. KKMM hakkında bilgisi olan ve olmayanlarla KKMM yapan ve yapmayanlar karşılaştırıldığında KKMM hakkında bilgi sahibi olanların % 57’ünün meme muayenesi yaptığı saptanmış olup aralarında anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). KKMM hakkında bilgisi olan ve olmayanlarla öğrencilerin sınıfları, bölümleri ve ailesinde veya arkadaşlarında meme kanseri görülme durumu karşılaştırıldığında anlamlı
bir fark bulunmamıştır (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Üniversite öğrencisi kızların çoğunluğu KKMM hakkında bilgi sahibi olmasına karşın, KKMM yapma davranışı yeterli düzeyde değildir. Özellikle sağlık dışında bölümde okuyan kız öğrencilere meme kanseri ve KKMM konusunda eğitimler yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yurtta kalan öğrenciler, meme kanseri, kendi kendine meme muayenesi

Determining the Knowledge Attitude About Breast Cancer and Practices of Nursing Students About Breast Self-Examination of the University Students in Dormitory

Handan Alan1, Funda Karadağlı1, Sevinç Şıpkın2, Semiha Kocadaş2
1Department of Nursing Services, Çanakkale 18 Mart University Research and Practice Hospital, Çanakkale, Turkey
2Department of Nursing, Çanakkale 18 Mart University School of Health, Çanakkale, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine the knowledge about breast cancer and the attitude and practices of Breast Self Examination (BSE) among private dormitory girl students.
METHODS: This study is descriptive types. The study sample consisted of 175 girl students stayed private dormitory in Çanakkale. The data were collected using a questionnaire containing 45 questions.
RESULTS: According to results 65,1% of students stated that they learned about breast cancer from visual media (50%). The majority of students reported that their families or friends hadn’t breast cancer. 61,7% of students knew about BSE which was learnt from health personal in 52,8%. 37,1% of students performed BSE. 66,2% of students performing BSE periodically. While majority of performing BSE is doing that to take precaution, 63,6% of students don’t performed because of not having knowledge. Significant differences were found between performing BSE and having knowledge of breast cancer (p<0.05). It was determined that students who have knowledge of breast cancer performed BSE. Significant differences were found between having knowledge or not having knowledge of BSE, and performing or not permorming BSE. 57,4% of students who have knowledge of BSE performed BSE (p<0.05). There wasn’t significant differences between these students groups, their class, education part and breast cancer risk in their families(p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Consequently, altough the big majority of female university students have heard about BSE, their behaviors of doing BSE are not enough. Training programms should be for university students for BSE and breast cancer, especially studying in departments apart from health.

Keywords: Students in private dormitory, breast cancer, breast self-examination

Handan Alan, Funda Karadağlı, Sevinç Şıpkın, Semiha Kocadaş. Determining the Knowledge Attitude About Breast Cancer and Practices of Nursing Students About Breast Self-Examination of the University Students in Dormitory. Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(1): 13-22

Sorumlu Yazar: Handan Alan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale