ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Beyin Metastazi Saptanmasinda Nörolojik Semptomlarin Tanıya Katkısı [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(2): 87-91

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Beyin Metastazi Saptanmasinda Nörolojik Semptomlarin Tanıya Katkısı

Ayşin Durmaz, Hüseyin Cem Tigin, Murat Kıyık, Çiğdem Başkara, Saadettin Çıkrıkçıoğlu
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göğüs Hastalıkları Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanısı almış olgularda beyin metastazı taraması öncesinde yapılan nörolojik semptom sorgulamasının tanıya katkısını araştırmayı planlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısı konulan 152 olgu çalışmaya alındı. Tüm hastalar nörolojik açıdan sorgulandı. Tüm hastalara beyin MR çektirildi. Beyin metastazı olanlar tespit edilerek nörolojik semptomla beyin metastazı arasındaki ilişkiye bakıldı.
BULGULAR: Olguların 17’sinde (%11.2) beyin metastazı saptandı. Olguların 134’ünde (%88.2) nörolojik semptoma rastlanmazken; 18’inde (%11.8) nörolojik semptom mevcuttu. Nörolojik semptomların varlığının beyin metastazı için duyarlılığı %44, özgüllüğü %90, negatif prediktif değeri %92, pozitif prediktif değeri %47 olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Nörolojik semptom varlığının negatif prediktif değerinin yüksek olmasına rağmen nörolojik semptomu olamyan erken evre akciğer kanserlerinde tek metastaz yerinin beyin olabilmesi nedeniyle KHDAKevrelendirmesinde beyin MR’ın semptomlu, semptomsuz tüm evrelerde rutin olarak kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalar.

The Contribution Of Neurological Symptoms On Detecting Brain Metastasis In Patients With Non Small Cell Lung Cancer

Ayşin Durmaz, Hüseyin Cem Tigin, Murat Kıyık, Çiğdem Başkara, Saadettin Çıkrıkçıoğlu
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göğüs Hastalıkları Kliniği

INTRODUCTION: We planned to investigate the contribution of neurological symptoms on the diagnosis of brain metastasis before scanning.
METHODS: We included 152 patients with NSCLC in the study. We interrogated all patienst about neurological symptoms. We performed brain MRI to all patients. We detected patients with brain metastasis and experienced the relation between neurological syptoms.
RESULTS: We detected brain metastasis in 17 of all (11.2%). There was no neurological symptoms in 134 patients (88.2%) but there were neurological symptoms in 18 patients (11.8%). The sensitivity of presence of neurological symptoms on detecting brain metastasis was 44% and the specifity was )90%; negative predictive value was 92 % and the positive predictive value was 47%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The negative predictive value of neurological syptoms is high but in patients with early NSCLC brain is the only metastasis region.

Keywords: The Contribution of Neurological Symptoms.

Ayşin Durmaz, Hüseyin Cem Tigin, Murat Kıyık, Çiğdem Başkara, Saadettin Çıkrıkçıoğlu. The Contribution Of Neurological Symptoms On Detecting Brain Metastasis In Patients With Non Small Cell Lung Cancer. Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(2): 87-91

Sorumlu Yazar: Ayşin Durmaz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale