ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Varis Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Ramazan Ayı ve Mevsim İle İlişkisi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(2): 46-51

Varis Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Ramazan Ayı ve Mevsim İle İlişkisi

Atakan Yeşil1, Mesut Sezikli1, Can Sevinç2, Fatih Güzelbulut1, Züleyha Akkan Çetinkaya3, Emine Burcu Uprak2, Ezgi Ersoy Yeşil4, Ali Özdemir2, Müşerref Funda Türkmen2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
3Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği
4Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Üst GİS kanamaları ciddi morbidite, mortalite, iş gücü kaybı ve hastane masrafına yol açan klinik bir sorundur. %70’lere varan oranlarda duodenal ülser, gastrik ülser ve gastrik erozyona sekonder olduğu bilinmektedir. Bu lezyonların sıklığında mevsimlerle ilişkili dalgalanmalar gösterdiği eski zamanlardan beri bilinen bir gerçektir. Biz de bu çalışmamızda üst GİS kanama sıklığını hem mevsimlerle hem de ramazan ayı ile ilişkisini araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışma kapsamına 2005-2008 arasında hastanemiz Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniğine üst GİS kanama nedeniyle yatırılıp, takip ve tedavisi yapılan 420 hasta alındı. Hastalar, hastaneye yatış aylarına göre ayrıldılar. Ramazan ayı ile ilişkisine bakılmak üzere 2005 yılı (5 ekim-3 kasım), 2006 yılı (24 eylül-23 ekim), 2007 yılı (13 eylül-12 ekim), 2008 yılı (01 eylül-30 eylül) ramazan ayı ve ramazan ayından 15 gün önce ile 15 gün sonraki dönemde yatan hastalar, ramazan ile ilişkili hastalar olarak değerlendirildi. Acil servise üst GİS kanama semptomlarıyla başvuran, endoskopik olarak tanısı kesinleşen hastalar çalışmaya alındı.
BULGULAR: Üst GİS kanaması ile yatan hastaların mevsimsel dağılımında ilkbaharda (mart-nisan-mayıs) toplamda 133 vaka ve aylık ortalama yatan hasta sayısı 11.08±2.23, kış (aralık-ocak-şubat) mevsiminde toplamda 112 vaka ve aylık ortalama yatan hasta sayısı 9.33±3.77, yaz (haziran-temmuz-ağustos) mevsiminde toplamda 93 vaka ve aylık ortalama yatan hasta sayısı 7.75±1.60, sonbahar (eylül-ekim-kasım) mevsiminde toplamda 82 vaka ve aylık ortalama yatan hasta sayısı ise 6.83±1.95 saptandı. İlkbahar mevsimi aylık ortalama üst GİS kanamaya bağlı yatış oranı daha yüksek olmakla beraber kış mevsimi aylık ortalama yatış oranları ile kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0,257). Yaz ve sonbahar mevsimleri aylık ortalama yatış oranları arasında istatistiki olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0,253). Kış mevsimi aylık ortalama yatış oranı ile yaz mevsimi (p=0.308) ve sonbahar mevsimi (p=0.087) aylık ortalama yatış oranları arasında istatistiki olarak anlamlı fark saptanmadı. İlkbahar mevsimi aylık ortalama yatış oranları hem yaz (p=0.001) hem de sonbahar (p<0.0001) mevsimi aylık ortalama yatış oranlarından anlamlı olarak daha yüksek saptandı. Ramazan dönemi ile ramazan dışı aylık ortalama yatan hasta sayıları arasında
istatistiki olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0.303).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bizim çalışmamızda ramazan ayı ile üst GİS kanamaları arasında ilişki saptanamamıştır. Böylelikle, ramazan ayı ile ilgili olarak açlığın üst GİS kanamada predispozan bir faktör olmadığı, ortaya çıkan farklılığın ise mevsimsel olduğu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Üst GİS kanama, ramazan ayı, mevsimler.

Relaionship Between The Frequency Of The Upper Gastrointestinal Bleeding And Both Seasons And Ramadan

Atakan Yeşil1, Mesut Sezikli1, Can Sevinç2, Fatih Güzelbulut1, Züleyha Akkan Çetinkaya3, Emine Burcu Uprak2, Ezgi Ersoy Yeşil4, Ali Özdemir2, Müşerref Funda Türkmen2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
3Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği
4Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

INTRODUCTION: Upper gastrointestinal bleeding is a clinical problem that causes severe, morbidity and mortality. The most common causes are duodonal ulcer, gastric ulcer and gastric erosions. It is known that frequencies of these lesions shows fluctuations according to the seasons. In this study, we investigated the relationship between the frequency of the upper gastrointestinal bleeding and both seasons and Ramadan.
METHODS: This retrospective study included 420 patients who admitted to emergency department with symptoms of upper gastrointestinal bleeding, hospitalized in Internal Medicine Clinic and diagnosed endoscopically to have upper gastrointestinal bleeding between 2005-2008. The patients were grouped according to months of hospitalization: 2005 (5 October-3 November), 2006 (24 September-23 October), 2007 (13 September-12 October) and 2008 (01 September-30 September).
RESULTS: Overall, 133 patients were hospitalized in spring (March-April-May), 112 patients in winter (December-January-February), 93 patients in summer (June-July-August) and 82 patients in autumn (September-October-November). The average number of patients per month hospitalized with upper gastrointestinal bleeding in spring and in winter, in summer and autumn, in winter and in summer, and in winter and in autumn were similar (p=0,257, p = 0,253, p=0,308, and p=0,087, respectively). The average number of patients per month hospitalized with upper gastrointestinal bleeding in spring was significantly higher than that both in summer and autumn (p=0,001 and p<0,0001, respectively). The average number of patients per month hospitalized with upper gastrointestinal bleeding the month Ramadan and non-Ramadan months were similar (p=0,303).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study showed that there was no relationship between upper gastrointestinal bleeding and the month Ramadan. The relationship between upper gastrointestinal bleeding and the month Ramadan might be related to seasonal changes.

Keywords: Upper Gastrointestinal bleeding, ramadan, seasons.

Atakan Yeşil, Mesut Sezikli, Can Sevinç, Fatih Güzelbulut, Züleyha Akkan Çetinkaya, Emine Burcu Uprak, Ezgi Ersoy Yeşil, Ali Özdemir, Müşerref Funda Türkmen. Relaionship Between The Frequency Of The Upper Gastrointestinal Bleeding And Both Seasons And Ramadan. Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(2): 46-51

Sorumlu Yazar: Atakan Yeşil, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale