ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
İlk Kez Akut Romatizmal Atefl Tanısı Alan Hastaların Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuvar Yönünden Değerlendirilmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(2): 84-90

İlk Kez Akut Romatizmal Atefl Tanısı Alan Hastaların Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuvar Yönünden Değerlendirilmesi

Mehmet Veysel Bayoğlu1, Duygu Sömen Bayoğlu2, Nihal Karatoprak2, Çağatay Nuhoğlu2, Nevzat Aykut Bayrak2, Ömer Ceran3
1Yakacık Doğumevi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği
3İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Prof. Dr.

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut romatizmal ateş (ARA) tanısı ilk kez konan hastaların epidemiyolojik, klinik ve laboratuar yönünden değerlendirilmesi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2000 ile Mayıs 2006 tarih-eri arasında ilk kez ARA tanısı alan 107 hasta retrospektif olarak incelendi. Vakalar, yaş gruplar›na, cinsiyetlerine, görüldüğü mevsime, majör ve minör kriterlere, destekleyici bulgulara, minör bulguların cinsiyet ve yaş gruplarına dağılımına, minör bulguların sedimantasyonla ilişkisine göre incelendi. Ayrıca artritli vakalar tutulan eklemlerine göre, karditli vakalar kapak lezyonlarının dağılımına, karditin klinik derecesine göre değerlendirildi.
BULGULAR: Hastalarımızın yaş ortalaması 10,6±2,8 yıl olarak tespit edildi. Erkek/kız oranı 2,2 bulundu. Bu oran önceki yayınlara göre daha yüksekti. Hastalarımızın majör bulgulara göre dağılımını incelediğimizde, en çok görülen majör bulgunun artrit olduğu saptandı. İkinci sırada kardit, 3. sırada kore, 4. sırada ise eritema marginatum (EM) yer almaktaydı. Subkutan nodül hiç görülmedi. Yaptığımız çalışmada istatistiksel olarak kız hastalarda erkeklere göre kardit, erkek hastalarda kızlara göre artrit görülme oranı anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). Akut faz reaktanları yüksekliği en sık rastladığımız minör bulguydu. Sırasıyla ateş, elektrokardiyoramda (EKG) PR uzaması, artralji gördüğümüz diğer bulgulardı. Geçirilmiş streptokok enfeksiyonuna ait bulgular arasında en sık rastlanılan bulgu “Anti Streptolizin O” (ASO) yüksekliğiyken, sırasıyla diğer bulgular tonsillit öyküsü ve pozipozitif boğaz kültürüydü. Eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) yüksekliği görülme oranı % 92,5 ve C-reaktif protein (CRP) yüksekliği görülme oranı %82’ydi. ESR yüksekliği olan hastalarda, olmayanlara göre kore görülme oranı daha düşüktü (p<0.05). Artritli hastalarda en sık tutulan eklemler sırasıyla ayak bile¤i, ikinci sıklıkla diz, daha sonra sırasıyla el bileği, kalça, interfalangiyal eklem, dirsek, intertarsal eklem ve omuzdu. Karditli hastalarda kardit ağırlık derecesine göre en sık hafif kardit görülmekteydi. Valvüliti olan hastalarda en sık görülen bulgu izole mitral yetersizliğiydi (MY). Daha sonra sırasıyla MY+AY (aort yetersizliği) ve izole AY gelmekteydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularım›zın bir bölümü önceki araştırmaların sonuçlarıyla benzer özellikler sergilerken, bazı parametrelerde farklılıklar olduğu görülmektedir. Olgu sayı mızın az olması çelişkili sonuçları açıklayabilir. Bu nedenle hastalığın klinik ve laboratuar özelliklerinin ülkemizde olası farklılıklarını ortaya koymak üzere çok merkezli ve geniş serili araştırmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Akut romatizmal ateş, retrospektif, analiz.

Evaluation of The Patients Who Have Diagnosed for The First Time as Acute Rheumatic Fever With Respect to Epidemiological, Clinical and Laboratory Findings

Mehmet Veysel Bayoğlu1, Duygu Sömen Bayoğlu2, Nihal Karatoprak2, Çağatay Nuhoğlu2, Nevzat Aykut Bayrak2, Ömer Ceran3
1Yakacık Doğumevi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği
3İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Prof. Dr.

INTRODUCTION: Epidemiological, clinical and laboratory evaluation of patients who have diagnosed as acuterheumatic fever for the first time.
METHODS: 107 patients diagnosed as acute rheumatic fever for the first time, from January 2000 to May 2006 evaluated retrospectively. Cases studied to the relation of age, sex, time of the year, minor, minor and supporting criteria, and relationship of sedimentation with the mi-nor signs. Also cases with arthritis studied according to the affected joint, cases with carditis according to the distribution of the lesions of valves and clinic degree of carditis.
RESULTS: Our patients mean age was 10.6±2.8 years. Boys/ girls ratio was found as 2.2 which is higher value in compare of the literature. When we evaluated our patients’ distribution of minor signs, the most common minor sign is arthritis, then carditis, corea, erithema margi-natum, respectively. Subcutane nodules have not been seen. In our study, we found that carditis is more common in female patients and arthritis is more common in male patients (p<0.05). High acute phase reactant levels was the most common minor sign, then fever, elongation of P-R interval at the ECG, arthralgia respectively. In the signs of previous strep-tococcal infection the most common one is high levels of ASO, then history of tonsillitis, positive throat culture, respectively. Ratio of high levels of ESR was % 92.5, and CRP was % 82. Corea is significantly common in patients with high ESR levels (p<0.05). Patients with arthritis has the most affected joint ankle, knee, wrist, hip, interphalangeal joints, elbow, in-tertarsal joint, shoulder, respectively. Patients with carditis have the mildest carditis, accord-ing to degree of carditis. Patients with valvulitis have mostly, isolated mitral insufficiency, then mitral and aortic insufficiency and isolated aortic insufficiency respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of our retrospective analysis partially parallel with previous reported data. This contradiction may be due to relatively insufficient number of the patients in our study group. Because of this reason, multi-center studies with large number of patients should be done for investigating probable variations of the disease in our country.

Keywords: Acute rheumatic fever, retrospective, analysis.

Mehmet Veysel Bayoğlu, Duygu Sömen Bayoğlu, Nihal Karatoprak, Çağatay Nuhoğlu, Nevzat Aykut Bayrak, Ömer Ceran. Evaluation of The Patients Who Have Diagnosed for The First Time as Acute Rheumatic Fever With Respect to Epidemiological, Clinical and Laboratory Findings. Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(2): 84-90

Sorumlu Yazar: Mehmet Veysel Bayoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale