ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Çocukluk çağı epilepsilerinde okskarbazepin kullanımının hemogram, karaciğer, tiroid fonksiyonları, lipit profili üzerine etkileri [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(1): 21-26 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.80664

Çocukluk çağı epilepsilerinde okskarbazepin kullanımının hemogram, karaciğer, tiroid fonksiyonları, lipit profili üzerine etkileri

İlknur Girişgen1, Sermet Yıldırmış2, Asım Örem3, Fatma Müjgan Sönmez4
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları ABD Çocuk Nefroloji BD, Denizli
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya ABD, Trabzon
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ABD,Trabzon
4Güven Hastanesi, Çocuk Nöroloji BD Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı, okskarbazepinin hematolojik parametreler, böbrek, karaciğer, tiroid fonksiyonları, plazma elektrolit, lipit, lipoprotein (a), B12 vitamini ve folik asit düzeylerine etkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Onbeş idiyopatik parsiyel epilepsili hasta çalişmaya alındı. Üç hasta, biri düzensiz ilaç kullanımı, ikisi dirençli epilepsi nedeni ile ek antiepileptik tedaviye başlamak zorunda kaldıkları için çalışmadan çıkarıldılar. Kan örnekleri sabah, 12 saatlik açlığı takiben alındı. Serum örneklerinden hematolojik parametreler, sodyum (Na), potasyum (K), kalsiyum (Ca), fosfor (P), glukoz, kan üre azotu (BUN), alkalen fosfataz (ALP), alanin amino transferaz (ALT), aspartat amino transferaz (AST), gama glutamil transferaz (GGT), total kolesterol, trigliserid, düşük dansiteli lipoprotein-kolesterol (LDL-K), yüksek dansiteli lipoprotein-kolesterol (HDL-K), apolipoprotein A (Apo-A), apolipoprotein B (Apo-B), Lipoprotein a (Lp a), serbest ve total triiyodotirozin (T3), tetraiyodotirozin (T4), Tiroid stimulan hormone (TSH), folik asit ve B12 vitamin düzeyleri tedavi başlangıcında, 3.,6. ve 12. aylarda çalışıldı.
BULGULAR: Hematolojik parametrelerde, Na, K, Ca, P, glukoz, BUN, AST, ALT, ALP, total kolesterol, trigliserid, LDL-K, HDL-K, Apo-A, Lp (a), fT3, TSH düzeyleri, folik asit ve B12 vitamin düzeylerinde tedavinin 3,6,12. aylarda anlamlı değişiklik saptanmadı. GGT düzeylerinde 3,6,12. aylarda istatistiksel anlamlı olmayan yükselme, fT4 düzeylerinde istatistiksel olmayan düşüklük saptandı. Apo-B seviyesinde tedavinin 3. ayında anlamlı yükselme tespit edildi. Lp (a) düzeylerinde 12. ayda başlangıç ve 6. ay değerlerine göre istatistiksel anlamlı yükselme saptandı (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Okskarbazepin kullanan çocuklarda karaciğer enzimlerinin, tiroid fonksiyon testlerinin ve özellikle ateroskleroz için risk faktörü olan Lp (a) seviyelerinin izlenmesi gerektiğini önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: okskarbazepin, lipoprotein (a), çocuk, epilepsi

Effects of Oxcarbazepine Use on Hemogram, Liver, Thyroid Functions, Lipid Profile in Childhood Epilepsies

İlknur Girişgen1, Sermet Yıldırmış2, Asım Örem3, Fatma Müjgan Sönmez4
1Department of Pediatric Nephrology, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli, Turkey
2Department of Biochemical, Karadeniz Technical University Pharmacy Faculty,Trabzon, Turkey
3Department of Biochemical, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon, Turkey
4Department of Pediatric Neurology, Guven Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to investigate the effects of oxcarbazepine on hematological parameters, renal, liver, thyroid functions, plasma electrolyte, lipid, lipoprotein (a), vitamin B12 and folic acid levels.
METHODS: Fifteen idiopathic partial epilepsy patients were included in this study. Three patients were excluded from this study because of irregular drug use (n=1) and the requirement of additional antiepileptic treatment due to resistant epilepsy (n=2). Blood samples were taken in the morning following a 12-hour fasting period. Serum samples were examined as for hematological parameters, sodium (Na), potassium (K), calcium (Ca), phosphorus (P), glucose, blood urea nitrogen (BUN), alkaline phosphatase (ALP), alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), gamma-glutamyl transferase (GGT), total cholesterol, triglyceride, low density lipoprotein-cholesterol (LDL-K), high density lipoprotein-cholesterol (HDL-K), apolipoprotein A (Apo-A), apolipoprotein B (Apo) -B), lipoprotein a (Lp a), free and total triiodothyronine (T3), tetraiodotyrosine (T4), thyroid-stimulating hormone (TSH), folic acid and vitamin B12 levels at the beginning of treatment, at the 3rd, 6th. and 12th months.
RESULTS: Significant changes were not detected in hematologic parameters, Na, K, Ca, P, glucose, BUN, AST, ALT, ALP, total cholesterol, triglyceride, LDL-C, HDL-C, Apo-A, Lp (a), fT3, TSH, folic acid and vitamin B12 levels at the 3rd, 6th, and 12th months of treatment. A statistically insignificant increase in GGT and a statistically insignificant decrease in fT4 levels were detected at the 3rd, 6th,12th months. A significant increase was detected in Apo-B levels at the third month of treatment, which returned to normal limits at the 12th months. There was a statistically significant increase in Lp (a) levels at the 12th month compared to baseline and the 6th-month values (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We suggest that liver enzymes, thyroid function tests and Lp (a) levels, which are risk factors for atherosclerosis, should be monitored in children using oxcarbazepine.

Keywords: Child, epilepsy; lipoprotein (a); oxcarbazepine.

İlknur Girişgen, Sermet Yıldırmış, Asım Örem, Fatma Müjgan Sönmez. Effects of Oxcarbazepine Use on Hemogram, Liver, Thyroid Functions, Lipid Profile in Childhood Epilepsies. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(1): 21-26

Sorumlu Yazar: İlknur Girişgen, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale