ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Basil Pozitif Tüberküloz Olgularının Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(2): 92-97

Basil Pozitif Tüberküloz Olgularının Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Belma Akbaba Bağcı1, Sinem Güngör2, Bilgen Begüm Afşar3, Murat Yalçınsoy4, İlknur Dilek4, Esra Usta Bülbül4, Olga Çelenk Akkan4, Esen Akkaya4
1Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesi
2İstanbul Universal Çamlıca Hastanesi
3Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi
4T.C.S.B. İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Tüberküloz, uzun süre tedavi gerektiren kronik bir hastalıktır ve tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmayı sürdürmektedir. Tüberküloz basilinin kaynağı hasta kişilerdir. Basilin solunum yoluyla bulaşması nedeniyle hastalığın kontrolü zordur. Tüberkülozun kontrolünde önemli olan, hastalığın erken teşhis edilmesi, tanı konulan olguların tedavi edilmeleri ve kür sağlanmasıdır. Çalışmamızda merkezimize başvuran basil pozitif olguların tedavi sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza Şubat 2002 Mayıs 2003 tarihleri arasında Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tüberküloz tanısı ile yatırılan, balgamda ARB (+) olan 145 hasta dahil edildi. Her hasta için demografik veriler ve 6 aylık takipte hastalığın klinik, radyolojik ve bakteriyolojik gidişini gösteren takip formları dolduruldu. Daha sonra hastalar ilgili servislerin takip ve tedavilerine bırakılarak tedavilerinin 2. ve 6. aylarında yeniden görüldü. Tedavi sonuçlarının raporlanmasında ortak bir terminoloji kullanmak adına WHO tarafından belirlenen 6 temel tedavi sonuçları kullanıldı.
BULGULAR: Hastaların 99’u erkek (%68,3), 46’sı kadındı (%31,7). Yaş ortalaması 35,6 ± 13,7 (1572) idi. Hastaların %64.1’i (n=93) evli, %35,9’u (n=52) ise bekar yada dul idi. Eğitim düzeylerine bakıldığında, büyük bir bölümü ilkokul mezunu idi. Hastaların %49’u (n=71) düşük gelirli olup %11.7’sinde (n=17) eski tüberküloz öyküsü vardı. Hastalardan birinin tedavisinin üçüncü ayında iken septik flok ile ex olduğu saptandı. Onun için tedavi sonuçlarının değerlendirilmesinde çalışma dışı bırakıldı. Hastaların % 70,1’i (n=101/144) tedavilerini merkezimizde tamamladılar. Bu hastaların % 42,7’sinde (n=68/144) mikrobiyolojik kür sağlanırken % 22,9 (n=33/144) hasta tedavilerini tamamladılar. Merkezimizde takip edilen hastalarda tedavi başarısı % 70,1 (n=101/144) olarak saptandı. % 7,6 (n=11/144) hastanın tedavilerini terk ettikleri görüldü. Nakil giden 23 hastaya telefonla ulaşıldığında tadavilerini tamamladıkları öğrenildi. Bu hastalar da dikkate alındığında merkezimizde yapılan bu çalışmada tedavi başarısı % 86,1 (n=124/144) olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda hedeflenen tedavi başarısı yakalanmış olmakla birlikte özellikle riskli gruplarda doğrudan gözetimli tedavi uygulaması ile daha başarılı sonuçlar alınacağı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, uzun süre tedavi gerektiren, kronik bir hastalıktır.

Evaluation of The Treatment Results of Bacillus Positive Tuberculosis Cases

Belma Akbaba Bağcı1, Sinem Güngör2, Bilgen Begüm Afşar3, Murat Yalçınsoy4, İlknur Dilek4, Esra Usta Bülbül4, Olga Çelenk Akkan4, Esen Akkaya4
1Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesi
2İstanbul Universal Çamlıca Hastanesi
3Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi
4T.C.S.B. İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

INTRODUCTION: Tuberculosis is a chronic disease that requires long-term treatment and continues to be an important health problem throughout the world. The source of tuberculosis bacillus is individuals with the disease. It is difficult to control the disease since it is transmitted through respiration. Important issues in controlling tuberculosis are early diagnosis of the disease, treatment of the diagnosed cases and providing cures. In our study we aimed to evaluate the treatment results of bacillus positive cases that had applied to our center.
METHODS: A total of 145 new patients admitted to Süreyyapafla Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital between February 2002-May 2003 with the diagnosis of tuberculosis and having ARB (+) in the sputum were included in the study. Demographical data and follow-up forms showing the clinical, radiological and bacteriological course of the disease within six months of follow-up were filled out for each patient. Then, patients were left to the follow- up and treatment of related services and were seen again during the second and six months of their treatment. In order to use a common terminology in the reporting of treatment results, six basic treatment results specified by WHO were used.
RESULTS: A total of 99 of the patients were male (68.3%) and 46 of the patients were (31.7%) female. Age average was 35.6 ± 13.7 (15-72). A total of 64.1% of the patients (n=93) were married, 35.9% (n=52) were single or widowed. When educational levels were checked, most patients had a primary school education level. A total of 49% (n=71) of the patients were from low-income families and 11.7% (n=17) had a previous history of tuberculosis. One patient was determined to be ex due to septic shock during the third month of his/her treatment. Therefore he/she was exclu- ded from the study during the evaluation of treatment results. A total of 70.1% (n=101/144) of the patients completed their treatment in our center. A microbiological cure was provided for 42.7 (n=68/144) of these patients. A total of 22.9% (n=33/144) of the patients completed their treatment. The treatment success of the patients who were followed-up in our centre was determined to be 70.1% (n=101/144). A total of 7.6% (n=11/144) of the patients abandoned their treatment. When 23 patients who were transferred to other centers were contacted by telephone, it was understood that they had completed their treatment. When these patients are also considered, the treatment success of this study conducted in our center was determined to be 86.1% (n=124/144).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, though we have reached the targeted treatment success rate in our study, we believe that more successful results can be obtained with the application of directly observed therapy, particularly in risky groups.

Keywords: Tuberculosis, is a chronic disease, that requires long-term treatment.

Belma Akbaba Bağcı, Sinem Güngör, Bilgen Begüm Afşar, Murat Yalçınsoy, İlknur Dilek, Esra Usta Bülbül, Olga Çelenk Akkan, Esen Akkaya. Evaluation of The Treatment Results of Bacillus Positive Tuberculosis Cases. Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(2): 92-97

Sorumlu Yazar: Belma Akbaba Bağcı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale