ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Astımlı hastalarda omalizumab tedavisi tromboemboli gelişmesi ile ilişkili midir ? [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-99810 | DOI: 10.14744/hnhj.2022.99810

Astımlı hastalarda omalizumab tedavisi tromboemboli gelişmesi ile ilişkili midir ?

Şeyma Başlılar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Omalizumab kontrolsüz orta ve ağır alerjik astım tedavisinde endikedir. Uzun dönem gerçek yaşam çalışmalarında bu tedavi ile tromboemboli gelişme riskinde artış olabileceği gösterilmiştir. Bu tek merkezli çalışmada omalizumab tedavisinin tromboemboli riskini arttırıp arttırmadığı ve trombosit sayısı üzerine etkisi araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: En az 12 aydır omalizumab tedavisi alan (çalışma grubu) ve almayan (kontrol grubu) erişkin orta ve ağır astımlı hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Demografik, klinik ve laboratuar verileri, omalizumab tedavi süresi ve dozu, tromboemboli gelişip gelişmediği ve omalizumab tedavisi öncesi ve sonrası trombosit sayıları kaydedildi ve karşılaştırıldı.
BULGULAR: 73 omalizumab alan (13/73'ü erkek [%17.8] ve yaş ortalaması 56.63±12.41 yıl ) ve 95 omalizumab almayan (30/95'i erkek [%31.6%] ve ortalama yaş: 50.71±16.34 yıl ) toplam 168 astımlı hasta çalışmaya dahil edildi.Medyan (25.-75. persantil) omalizumab tedavi süresi 52(36-78.5) aydı.Kontrol grubunda hiç bir tromboemboli vakası görülmezken omalizumab grubunda 2 olguda (%2.7) tromboemboli saptandı(p=0.187). Omalizumab tedavi öncesi ve sonrası ortalama trombosit sayıları benzerdi (276575.34±47869.59'e karşı 294356.16±72351.26, p=0.087).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Omalizumab tedavisi sonrası tromboemboli gelişen sporadik vakalar olmakla beraber omalizumab kullanımı ile tromboemboli gelişme riski arasında ilişki gösterilemedi.

Anahtar Kelimeler: omalizumab, astım, tromboemboli, trombosit.

Is there a relation between omalizumab treatment and development of thromboembolic events in asthmatics?

Şeyma Başlılar
University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital,Department of Pulmonology, Istanbul, Turkey.

INTRODUCTION: Omalizumab is indicated for the treatment of uncontrolled moderate and severe allergic asthma. The long-term real-life studies showed that it may result in an increase in thromboembolic events. This single-center study was planned to evaluate whether the use of omalizumab was related to the development of thromboembolism and, change in peripheral blood thrombocyte counts..
METHODS: Adult patients with moderate and severe asthma treated with (study group) and without omalizumab (control group) for at least 12 months were evaluated retrospectively. Data for demographic and clinical characteristics, duration of omalizumab treatment, number of thrombocytes before and after omalizumab, and, development of thromboembolic events were examined and compared between the two groups.
RESULTS: A total of 168 patients;73 were treated with omalizumab (13/73 male (17.8%), the mean age was 56.63±12.41 years) and, 95 were treated without omalizumab (30/95 male (31.6%), the mean age was 50.71±16.34 years) were included in the study. The median (25th-75th percentile) omalizumab treatment duration was 52(36-78.5) months. None of the controls but two (2.7%) of the cases in the study group developed thromboembolism (p=0.187). The mean number of thrombocytes was similar before and after the treatment (276575.34±47869.59 vs. 294356.16±72351.26, p=0.087).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although there were sporadic cases with thromboembolic events following omalizumab treatment in the study, it was not related to a significantly increased thromboembolism risk.

Keywords: omalizumab, asthma, thromboembolism, thrombocyte.Sorumlu Yazar: Şeyma Başlılar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale