ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Comparison of Fine-Needle Aspiration Biopsy and Postoperative Histopathologic Results in Thyroid Nodules and Evaluation of Frozen Section []
. 2020; 60(2): 140-146 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.00378

Comparison of Fine-Needle Aspiration Biopsy and Postoperative Histopathologic Results in Thyroid Nodules and Evaluation of Frozen Section

Engin Ersin Şimşek1, Neşet Köksal2
1Department of Family Medicine, University of Health Sciences Istanbul Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of General Surgery, Istanbul Yeditepe University Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Thyroid nodules present serious problems, and mostly they do not carry neoplastic characteristics. Thus, they do not need to be surgically treated. Fine-needle aspiration biopsy (FNAB) is the most important diagnostic tool in the assessment of thyroid nodules and the prevention of unnecessary surgery. In this study, FNAB results of the patients operated for thyroid nodules were compared with postoperative histopathology results and the results of the frozen section were evaluated.
METHODS: In this study, 206 patients who underwent preoperative FNAB for solitary thyroid nodules and multinodular goiter in the 2nd General Surgery Department of Istanbul Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital between 1999 and 2003 years were included. Thyroid Disease Form and pathology reports were used to evaluate the patient files retrospectively.
RESULTS: The study population (n=206) consisted of 170 (82.52%) female and 36 (17.48%) male patients and the median age of the population was 46,56. When FNAB and histopathological examination results of the nodules were compared, four of 179 cases evaluated as benign lesions in FNAB were reported as thyroid cancer (2.23%) as a result of histopathological examination of the surgical specimen. Nine (69.24 %) of 13 cases as evaluated as atypical/suspicious, and all of the seven cases (100%) reported to be malignant in FNAB were reported as thyroid cancer after histopathological examination. The relationship between FNAB and histopathological results was statistically significant in all groups (p<0.0002).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was concluded that FNAB is a useful method in the evaluation of thyroid nodules, and will prevent many unnecessary operations as a cheap and reliable diagnostic tool that can be used in the selection candidates for surgery and preoperative diagnosis of thyroid carcinomas. It was also evaluated that the frozen section may be useful in guiding the operation of patients in whom FNAB cytology is considered as atypical/suspicious.

Keywords: Fine-needle aspiration biopsy, frozen section, nodule; thyroid.

Tiroid Nodüllerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi ile Postoperatif Histopatolojik Sonuçların Karşılaştırılması ve Frozenların Değerlendirilmesi

Engin Ersin Şimşek1, Neşet Köksal2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Tiroit nodülleri ciddi bir klinik problemdir ve çoğunlukla neoplastik özellik taşımayıp ameliyat gerektirmez. İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) tiroit nodüllerinin değerlendirilmesi ve gereksiz cerrahinin önlenmesi için en önemli tanı aracıdır. Bu çalışmada; tiroit nodülü nedeniyle opere edilen hastaların İİAB sonuçları, postoperatif histopatoloji sonuçları ile karşılaştırıldı ve frozen section uygulanan hastaların sonuçları değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 1999-2003 yılları arasında İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği’nde soliter tiroit nodülü ve multinodüler guatr nedeni ile opere edilen ve preoperatif İİAB uygulanan 206 hasta dahil edildi. Hasta dosyalarının retrospektif olarak değerlendirilmesinde; Tiroit Hastalıkları Formu ve patoloji raporlarından yararlanıldı.
BULGULAR: İki yüz altı hastanın 170’i (%82.52) kadın ve 36’sı (%17.48) erkek olup, yaş ortalaması 46,56 idi. İİAB’de benign lezyon olarak değerlendirilen 179 olgudan 4’ü histopatolojik inceleme sonucunda tiroid kanseri (%2,23) olarak bildirilirken, atipik/şüpheli olarak değerlendirilen 13 olgudan 9’u (%69,24), malign olarak bildirilen 7 olgunun tamamı histopatolojik inceleme sonrasında tiroit kanseri (%100) olarak bildirilmiştir. İİAB sonuçları ile histopatolojik sonuçlar arasındaki ilişki tüm gruplarda istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p < 0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İİAB’nin, tiroit nodüllerinde cerrahi hasta seçiminde ve tiroit karsinomlarının ameliyat öncesi tanısında kullanılabilecek ucuz ve güvenilir bir tanı aracı olduğu ve birçok gereksiz cerrahi girişimi önleyebileceği sonucuna varıldı. İİAB sitolojisinin atipik/şüpheli olarak bulunduğu hastalarda frozen section’ın operasyonu yönlendirme bakımından yararlı olabileceği değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: İnce iğne aspirasyon biyopsisi, frozen, nodül; tiroid.

Engin Ersin Şimşek, Neşet Köksal. Comparison of Fine-Needle Aspiration Biopsy and Postoperative Histopathologic Results in Thyroid Nodules and Evaluation of Frozen Section. . 2020; 60(2): 140-146

Corresponding Author: Engin Ersin Şimşek, Türkiye
LookUs & Online Makale