ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Gender Differences in Agen Patients with Acute İschemic Stroke [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(1): 15-18

Gender Differences in Agen Patients with Acute İschemic Stroke

Füsun Mayda Domaç1, Temel Özden2, Handan Mısırlı3
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Nöroloji Kliniği, Uzman Doktor
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Nöroloji Kliniği, Asistan Doktor
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Nöroloji Kliniği, Şef Vekili, Doçent Doktor

INTRODUCTION: Recent studies have demonstrated gender differences in neurological outcome after stroke and women were found to have poorer prognosis. In our study, we examined gender differences in clinical presentation, risk factors and early outcome.
METHODS: Patients older than 80 years with acute ischemic stroke, admitted to Haydarpafla Numune Trainig and Research Hospital, Department of 1st Neurology in a 5-year-period (2005-2009) were examined. Clinical features, stroke subtypes, risk factors, localisation of infarcts, length of acute ward stay, acute ward morbidity and mortality were compared in females and males. Prognosis was evaluated by modified Rankin Scale at the 10th day.
RESULTS: 196 patients (116 female and 80 male) older than 80 years were examined. Hemiparesis was the most common clinical presentation and hyper tension and cardiac disease were the most common risk factors in both of the groups. Atrial fibrilation was more common in women, whereas cigarette smoking was common in men. Carotid artery infarctions were most frequent in both of the groups and the most common etiologic factor was atherothrombosis. There was not a statistical difference due to clinical presentation and localization (p>0.05). Prognosis was poor in 58.2% of the patients and fasting blood glucose (p<0.001), leukocyte count (p=0.01), NIHSS score (p<0.001) at admission and length of acute ward stay (p=0.01) were found to be in relation with poorer prognosis but gender was not in relation with prognosis (p>0.05). There was also no relationship with the remaining risk factors and prognosis (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Early prognosis is poor in elderly patients with ischemic stroke. Gender do not have effects on clinical presentation, localization and prognosis.

Keywords: Elderly patients, ischemic, stroke.

İleri Yaştaki Akut İskemik İnmeli Hastalarda Cinsiyet Farklılıkları

Füsun Mayda Domaç1, Temel Özden2, Handan Mısırlı3
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Nöroloji Kliniği, Uzman Doktor
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Nöroloji Kliniği, Asistan Doktor
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Nöroloji Kliniği, Şef Vekili, Doçent Doktor

GİRİŞ ve AMAÇ: Son yıllarda yapılan çalışmalarda inme sonrasında nörolojik seyirde cinsiyet farklılıkları olduğu ve kadınlarda prognozun daha kötü olduğu saptanmıştır. Çalışmamızda klinik prezentasyon, risk faktörleri ve erken dönem prognoz açısından cinsiyet farklılıkları araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Haydarpaşa Numune E¤itim ve Araştırma Hastanesine 5 yıllık period içinde başvuran (2005-2009), 80 yaş üzerinde akut iskemik inmeli hastalar incelendi. Klinik özellikler, inme tipleri, infarkt lokalizasyonları, akut dönemde hastanede yatış süreleri, akut dönem morbidite ve mortalite kadın ve erkeklerde karşılaştırıldı. Prognoz 10. günde modifiye Rankin Skalası ile değerlendirildi.
BULGULAR: 80 yaş üzerinde 196 hasta (116 kadın, 80 erkek) incelendi. Her iki grupta da en sık klinik prezentasyon hemiparezi olup en sık risk faktörleri hipertansiyon ve kalp hastalığı idi. Kadınlarda atrial fibrilasyon, erkeklerde sigara kullanımı daha fazlaydı. Her iki grupta da karotis arter infarktları sık olup en sık etyolojik neden aterotromboz idi. Klinik prezentasyon ve lokalizasyon açısından gruplar arasında istatistiksel olarak fark saptanmadı (p>0.05). Hastaların %58.2’sinde prognoz kötü olup ilk başvurudaki açlık kan şekeri (p<0.001), lökosit (p=0.01), NIHSS (p<0.001) ve hastanedeki yatış süresi (p=0.01) ile kötü prognoz arasında ilişki saptanırken cinsiyetin prognoz üzerine etki etmediği gözlendi (p=0.54). Diğer risk faktörleri ile prognoz arasında ilişki saptanmadı (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İleri yaştaki iskemik inmeli hastalarda erken dönem prognoz kötüdür. Cinsiyetin klinik prezentasyon, lokalizasyon ve prognoz üzerine etkisi bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı hastalar, iskemik, inme.

Füsun Mayda Domaç, Temel Özden, Handan Mısırlı. Gender Differences in Agen Patients with Acute İschemic Stroke. Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(1): 15-18

Corresponding Author: Füsun Mayda Domaç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale