ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Intrauterine Device in the sigmoid colon: Case Report [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(1): 61-64

Intrauterine Device in the sigmoid colon: Case Report

Gültekin Köse1, Nurettin Aka1, Cemile Kanlıkama2, Murat Alpay2
1T.C.S.B. Haydarpaşa Numune EAH Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
2T.C.S.B. Haydarpaşa Numune EAH Genel Cerrahi Kliniği

Intrauterine device (IUD) is a common contraceptive method used worlwide, especially in the developing countries. Uterine perforation while inserting the IUD is a rare but important complication. The patient presenting to our clinic with pelvic pain reported having an IUD inserted 1,5 years ago. The intrauterine device could not be visualised by ultrasound, while a pelvic roentgenogram revealed an IUD in the pelvic area. Following preoperative preparations laparoscopy was done. The IUD was embedded in the sigmoid colon and only the removal strings could be seen. Surgical consultaion was requested during the operation. The 1 cm perforation which occured while removing the IUD from the colon was repared with primary sutures with a mini laparotomy. The patient was discharged without any complications. IUD localisation needs to be determined when the removal strings cannot be visualised during pelvic examination. Uterine perforation should be concidered in patiens when the IUD cannot be visualised in the uterine cavity.

Keywords: Intrauterine device, Uterine perforation, laparoscopy, sigmoid colon.

Sigmoid Kolonda Yerleşmiş Rahim İçi Araç: Olgu Sunumu

Gültekin Köse1, Nurettin Aka1, Cemile Kanlıkama2, Murat Alpay2
1T.C.S.B. Haydarpaşa Numune EAH Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
2T.C.S.B. Haydarpaşa Numune EAH Genel Cerrahi Kliniği

Rahim içi araçlar (RİA), tüm dünyada özellikle de gelişmekte olan ülkelerde sık kullanılan bir kontraseptif yöntemdir. Uterin perforasyon, RİA’ların yerleştirilmesi sırasında oluşan nadir fakat önemli bir komplikasyondur. Ağrı şikayeti ile kliniğimize başvuran hasta anemnezinde 1,5 yıl önce Rahim içi araç takıldığını belirtmiştir. Yapılan Ultrasonografide Rahim içi araç uterin kavitede görülemedi ve çekilen direk batın grafisinde batın içinde saptandı. Gerekli hazırlıklardan sonra hastaya Laparoskopi uygulandı. Sadece ipi görülen Rahim içi araçın sigmoid kolonun içinde olduğu gözlendi. Perop cerrahi konsültasyonu istendi. Rahim içi araç çıkarılırken oluşan 1cm.’lik prforasyon aynı seansta mini laparatomi uygulanarak primer onarıldı. Hastamız herhangi bir komplikasyon gelişmeden taburcu edildi. RİA taktırma öyküsü olan ve muayenede RİA ipleri görülmeyen hastalarda mutlaka RİA lokalizasyonu belirlenmelidir. Uterus kavitesinin boş olduğu hastalarda uterus perforasyonu akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Rahim içi araç, uterin perforasyon, laparoskopi, sigmoid kolon.

Gültekin Köse, Nurettin Aka, Cemile Kanlıkama, Murat Alpay. Intrauterine Device in the sigmoid colon: Case Report. Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(1): 61-64

Corresponding Author: Gültekin Köse, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale