ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
The Neuroectodermal Subtypes of Chiari Malformation: Long-term Results [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(3): 259-265 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.05658

The Neuroectodermal Subtypes of Chiari Malformation: Long-term Results

Ramazan Sarı1, Fatih Han Bolukbaşı2, Recep Başaran3, Mustafa Efendioğlu4, Nejat Işık5
1Department of Neurosurgery, Acibadem Maslak Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Neurosurgery, Rumeli University REYAP Hospital, Collage of Health Sciences, Istanbul, Turkey
3Department of Neurosurgery, University of Health Sciences Turkey, Sancaktepe Prof. Dr. Ilhan Varank Health Aplication and Research Center, Istanbul, Turkey
4Department of Neurosurgery, University of Health Sciences Turkey, Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey
5Department of Neurosurgery, Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Chiari malformations (CMs) are a heterogeneous group of disorders defined by anatomic anomalies of the cerebellum, brainstem, and craniovertebral junction (CVJ). This study aims to establish the de-mographic and clinical features, incidence, surgical procedures, and outcomes in large series of CMs, to investi-gate whether CM-0 is a subgroup of CM, Chiari 1 and 1.5 are different pathologies.
METHODS: In this study, all of the patients were evaluated and operated on for CM between 1985 and 2016. The patients were grouped into various subtypes. Demographic data, additional diseases, clinical features, surgical procedures, complications and outcomes were recorded.
RESULTS: In this study, 55 patients who underwent various surgical procedures were evaluated. Their mean age was 0.72±1.17. We detected 26 cases of CM-2 (47.3%), 16 cases of CM-3 (29.1%) and 13 cases of CM-4 (23.6%). When Chiari subtypes were compared, there were statistically significant differences in additional dis-eases, symptom duration, neuro examination, complication rate and hospital stay.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings obtained in this study suggest that the long hospital stay, the presence of SM and short symptom duration are associated with worse outcomes. The dura repair is the most important stage of surgery. Dural tear (CSF fistule) increases the complication rate and mean hospital stay and also causes the worse outcome. Therefore, the surgeon should spend more time on dura repair.

Keywords: Chiari malformation, Chiari subtypes; Chiari definition; complication; neuroectodermal; surgery.

Chiari malformasyonunun nöroektodermal alt tipleri: Uzun vadeli sonuçlar

Ramazan Sarı1, Fatih Han Bolukbaşı2, Recep Başaran3, Mustafa Efendioğlu4, Nejat Işık5
1Acıbadem Maslak Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Fakültesi Rumeli Üniversitesi REYAP Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
3Istanbul Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul
5İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitimi ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Chiari malformasyonları (CMs) beyincik, beyin sapı ve kraniovertebral bileşkenin (CVJ) anatomik anomalileri ile tanımlanan heterojen bir hastalık grubudur. Bu çalışmanın amaçları, CM-0'ın CM, Chiari 1 ve 1.5'in bir alt grubu olup olmadığını belirlemek için, büyük CM'larında demografik ve klinik özellikler, insidans, cerrahi prosedürler ve sonuçları farklı patolojiler olup olmadığını belirlemektir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Tüm hastalar 1985-2016 yılları arasında CM için değerlendirildi ve ameliyat edildi. Hastalar çeşitli alt tiplere ayrıldı. Demografik veriler, ek hastalıklar, klinik özellikler, cerrahi prosedürler, komplikasyonlar ve sonuçlar kaydedildi.

BULGULAR: Çeşitli cerrahi prosedürler uygulanan 55 hasta değerlendirildi. Yaş ortalamaları 0.72 ± 1.17 idi. 26 CM-2 vakası (% 47.3), 16 CM-3 vakası (% 29.1) ve 13 CM-4 vakası (% 23.6) tespit ettik. Chiari alt tipleri karşılaştırıldığında ek hastalıklar, semptom süresi, nörolojik muayene, komplikasyon oranı ve hastanede kalış süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar vardı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastanede kalış süresi, SM varlığı ve kısa semptom süresi daha kötü sonuçlarla ilişkilidir. Dura onarımı cerrahinin en önemli etkisidir. Dura defekti (BOS fistülü) komplikasyon oranını ve ortalama hastanede kalış süresini arttırır ve daha kötü sonuçlara neden olur. Bu nedenle, cerrahlar daha fazla zamana ihtiyaç duyarlar.

Anahtar Kelimeler: Chiari malformasyonu, Chiari alt tipleri, nöroektodermal, Chiari tanım, ameliyat, komplikasyon

Ramazan Sarı, Fatih Han Bolukbaşı, Recep Başaran, Mustafa Efendioğlu, Nejat Işık. The Neuroectodermal Subtypes of Chiari Malformation: Long-term Results. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(3): 259-265

Corresponding Author: Ramazan Sarı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale