ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Why is the Meningococcal Vaccine not Being Administered?: Mothers' Opinions [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(1): 7-11 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.05706

Why is the Meningococcal Vaccine not Being Administered?: Mothers' Opinions

Gizem Kara Elitok1, Lida Bülbül2, Ali Bülbül1
1Department of Pediatrics, University of Health Sciences, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatrics, University of Health Sciences, Bakırköy Sadi Konuk Training and Research Hospital Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The present study aimed to investigate mothers' knowledge and attitudes about the meningococcal vaccine and to determine the reasons for not applying this vaccine.
METHODS: This cross-sectional prospective study was conducted between 01 August and 30 October 2018. Mothers who had children between 3-59 months were included in this study. Thirteen questions were asked about the sociodemographic characteristics of participants, their knowledge and attitudes about the meningococcal vaccine.
RESULTS: This study included 426 mothers. The mean age of mothers was 31.4±5.5 (19-48) years and children were 18.5±13.4 (3-59) months. 59.4% of mothers knew that the meningitis vaccine protects brain membrane from inflammation. 232 (54.5%) of the children were recommended meningococcal vaccination. The rate of meningococcal vaccine application was 24.9% (n: 106). The findings obtained in this study showed that maternal education level (p<0.001), family income (p<0.001) and where other vaccines were applied (p<0.001) were the factors affecting vaccination. Causes of non-application meningococcal vaccine; 50.3% lack of the information, 16% the financial insufficiency, 12% not considering the time of vaccination, 5.7% to think that the vaccine is not necessary and various reasons were stated.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings showed that mothers do not have enough information about the meningococcal vaccine. We think that providing education to parents and health workers about the meningococcal vaccine would increase the rate of vaccination.

Keywords: Child, knowledge; meningococcus; vaccine.

Meningokok Aşısı Neden Yapılmıyor?: Annelerin Görüşleri

Gizem Kara Elitok1, Lida Bülbül2, Ali Bülbül1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda ulusal aşı programında yer almayan meningokok aşısı hakkında annelerin bilgi, tutumlarının belirlenmesi ve bu aşının uygulanmama nedenlerinin saptanması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel ileriye dönük olan bu araştırma 01 Ağustos- 30 Ekim 2018 tarihleri arasında yapıldı. Hastanemiz Çocuk Polikliniğine başvuran, 3-59 ay arası çocuğu olan anneler çalışmaya alındı. Annelere araştırmayla ilgili bilgi verildi, onam verenlerle çalışma formu dolduruldu. Katılımcılara sosyodemografik özellikleri, meningokok aşısıyla ilgili bilgi ve tutumlarını içeren on üç soru soruldu.
BULGULAR: Çalışmaya 426 anne katıldı. Annelerin yaş ortalaması 31,4±5,5 (19-48) yıl, çocukların ise 18,5±13,4 (3-59) aydı. Annelerin %59,4’ü menenjit aşısının beyin zarı iltihabından koruduğunu biliyordu. Çocukların 232’sine (%54,5) meningokok aşısı yapılması önerilmişti. Meningokok aşısı yapılma oranı %24,9 (n: 106) saptandı. Anne eğitim düzeyinin (p<0,001), aile gelir durumunun (p<0,001) ve diğer aşıların yapıldığı sağlık kurumunun (p<0,001) aşının yapılmasını etkileyen faktörler olduğu belirlendi. Meningokok aşısının yaptırılmama nedenleri; %50,3 bilgi eksikliği, %16 maddi yetersizlik, %12,8 aşı uygulanma zamanının gelmediğinin düşünülmesi, %5,7 aşının gerekli olmadığını düşünmek ve çeşitli gerekçeler belirtildi. Meningokok aşısının ulusal aşı programına alınmasını katılımcıların %85’i istediğini, %1,6’sı istemediğini, %13,4’ü kararsız olduğunu bildirdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Annelerin meningokok aşısı hakkında bilgilerinin yeterli düzeyde olmadığı belirlendi. Ailelere ve sağlık çalışanlarına meningokok aşısı hakkında eğitim verilmesinin aşılanma oranını arttıracağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Meningokok, aşı, çocuk, bilgi

Gizem Kara Elitok, Lida Bülbül, Ali Bülbül. Why is the Meningococcal Vaccine not Being Administered?: Mothers' Opinions. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(1): 7-11

Corresponding Author: Gizem Kara Elitok, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale