ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Post Discharge Short Term Mortality in Hospitalized Patients with Community-Acquired Pneumonia [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(4): 417-421 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.05945

Post Discharge Short Term Mortality in Hospitalized Patients with Community-Acquired Pneumonia

Halit Çınarka, Sibel Yurt, Elif Tanrıverdi, Efsun Gonca Ugur Chousein, Demet Turan, Zeynep Yıldırım, Mustafa Çörtük, Erdoğan Çetinkaya
Department of Chest Diseases, University of Health Sciences Turkey, Yedikule Chest Disease Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Community-acquired pneumonia (CAP) is one of the most important causes of morbidity and mortality in developed countries, especially in the elderly and adults. Thus, the relationship between CAP and short and long-term mortality in patients is critical. A better understanding of CAP related mortality factors can enable us to make inferences for patient care. In this study, we aimed to determine the short-term (1 month) mortality rate for CAP after hospitalization and to find the risk factors associated with mortality.
METHODS: Hospitalized patients with CAP were classified into two groups as follows: patients who died within 1-month after hospital discharge and patients who survived in the same period. All patients’ data recorded in a computer-assisted protocol. Data were collected on demographic characteristics, comorbidities, causative organisms, laboratory findings, and survival situations.
RESULTS: The findings showed that 489 non-immunosuppressed adults with CAP were hospitalized. 11.4% patients died 1-month after the hospitalization. The frequency of male sex and current smokers were similar between the groups. However, patients who died in 1-month after hospital discharge were older. Regarding comorbidities, patients who died within 1-month after hospital discharge more often had chronic renal disease; other comorbidities were more seen in alive patients. Patients who died within 1-month after hospital discharge more often had higher WBC, Neutrophil, Procalcitonin, BUN, AST, PaCO2 value, and lower lymphocyte, Hct, Hb, protein, albumin value than who survived. Length of hospital stay was longer in survived patients than died patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings obtained in this study suggest that mortality of in-patients with CAP is remarkably high. Although we could not show any significant independent risk factor for mortality, we can say that some laboratory parameters and some comorbid conditions may affect the mortality rate. Our findings may help to understand the relationship between CAP and mortality, and designing optimal management of comorbidities in this population after discharge.

Keywords: Hospital-acquired pnemonia, post discharge mortality; markers.

Hastaneye Yatırılan Toplum Kökenli Pnomoni Tanılı HastalardaTaburculuk Sonrası Kısa Dönem Mortalite

Halit Çınarka, Sibel Yurt, Elif Tanrıverdi, Efsun Gonca Ugur Chousein, Demet Turan, Zeynep Yıldırım, Mustafa Çörtük, Erdoğan Çetinkaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Toplum kökenli pnömoni (TKP), gelişmiş ülkelerde, özellikle yaşlılarda, yetişkinlerde morbidite ve mortalitenin en önemli nedenlerinden biridir. Hayatta kalan hastalarda TKP ile kısa ve uzun dönem mortalite arasındaki ilişkiyi belirlemek önemlidir. TKP nedenli mortalite ilişkili faktörlerin daha iyi anlaşılması hasta bakımı için çıkarımlarda bulunmamızı sağlayabilir.
Bu çalışmada, TKP için hastaneye yatırıldıktan sonra kısa süreli (1 ay) mortalite oranını saptamayı ve bu çalışmada mortalite ile ilişkili risk faktörlerini bulmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastaneye yatırılan TKP hastaları iki gruba ayrıldı: hastaneden taburcu olduktan sonra 1 ay içinde ölenler ve aynı dönemde hayatta kalanlar. Tüm hastaların verileri bilgisayar destekli bir protokole kaydedildi. Demografik özellikler, komorbiditeler, etken organizmalar, laboratuvar bulguları ve sağkalım durumları ile ilgili veriler toplandı.
BULGULAR: 489 bağışıklık sistemi baskılanmayan TKP'li yetişkin hastaneye kaldırıldı. % 11.4 hastala hastaneye yatıştan 1 ay sonra ex oldu. Erkek cinsiyet ve mevcut / eski sigara içenlerin sıklığı gruplar arasında benzerdi. Ancak hastaneden taburcu olduktan 1 ay sonra ex olan hastalar daha yaşlıydı (p> 0.05). Komorbiditeler ile ilgili olarak, hastaneden taburcu olduktan sonra 1 ay içinde ex olan hastalarda kronik böbrek hastalığı daha sıktı, diğer komorbiditeler canlı hastalarda daha fazla görüldü. Hastaneden taburcu olduktan sonra 1 ay içinde ölen hastalar daha sık WBC, Nötrofil, Prokalsitonin, BUN, AST, PaCO2 değeri ve daha düşük lenfosit, Hct, Hb, protein, albümin değerine hayatta kalanlardan daha yüksekti. Hayatta kalan hastalarda hastanede kalış süresi ölmüş hastalara göre daha uzundu. Bir aylık mortalite ile bağımsız olarak ilişkili risk faktörleri saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, TKP'li hastaların mortalitesinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Mortalite için anlamlı bir bağımsız risk faktörü gösteremesek de, bazı laboratuvar parametrelerinin ve bazı komorbid durumların mortalite oranını etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Bulgularımız, KTP ve mortalite arasındaki ilişkiyi anlamaya ve taburcu olduktan sonra bu popülasyondaki komorbiditelerin optimal yönetimini tasarlamaya yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Kökenli Pnomoni, hospitalizasyon sonrası mortalite, belirteçler

Halit Çınarka, Sibel Yurt, Elif Tanrıverdi, Efsun Gonca Ugur Chousein, Demet Turan, Zeynep Yıldırım, Mustafa Çörtük, Erdoğan Çetinkaya. Post Discharge Short Term Mortality in Hospitalized Patients with Community-Acquired Pneumonia. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(4): 417-421

Corresponding Author: Halit Çınarka, Türkiye
LookUs & Online Makale