ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Ectopic Pancreatic Tissue in Children []
. 2020; 60(2): 113-115 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.06025

Ectopic Pancreatic Tissue in Children

Esra Polat
Department of Pediatric Gastroenterology, Sancaktepe Sehit Prof. Dr. Ilhan Varank Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Ectopic pancreatic tissue (EP) occurs in the gastrointestinal tract at a rate of 95%, usually detected incidentally. Pediatric cases have been reported rarely. Here, we present the patients who were detected during the endoscopic procedure.
METHODS: Between 2015-2018, 485 patients who underwent esophagogastroduodenoscopy in two different centers were evaluated retrospectively in this study.
RESULTS: During the procedure, the lesion was detected in 14 patients (eight boys and six girls), which could be macroscopically compatible with ectopic pancreatic tissue. The age range of the patients was 12.3±4.1 years. Eleven of the lesions were localized in the pre-pyloric antrum and one of them was located in the distal esophagus. Histopathological examination revealed ectopic pancreatic tissue in the esophagus biopsy specimen and in six of the antrum biopsy specimens.
DISCUSSION AND CONCLUSION: EP is usually asymptomatic, commonly detected in the gastrointestinal tract (esophagus, stomach, duodenum, jejunum, ileum, omentum, gallbladder, Meckel's diverticulum) and can be seen in all age groups. The gold standard for diagnosis is histopathological evaluation. There are few case reports in the pediatric age group. In our series, we found the incidence of EP to be 1%.

Keywords: Children, ectopic pancreas; esophagogastroduodenoscopy.

Pediatrik Hastalarda Ektopik Pankreas Dokusu

Esra Polat
İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Ektopik pankreas dokusu (EP), %95 oranında gastrointestinal sistemde görülür, genellikle rastlantısal olarak saptanır. Pediyatrik vakalar nadir olarak bildirilmiştir. Burada 2015-2018 yılları arasında endoskopik işlem sırasında saptanan hastalar sunulmuştur.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İki farklı merkezde Özofagogastroduodenoskopi yapılan (2015-1018 yılları arasında) 475 hasta retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: İşlem sırasında makroskopik olarak ektopik pankreas dokusu ile uyumlu olabilecek lezyon 14 hastada (8 erkek, 6 kız) saptandı. Hastaların yaş aralığı 12.3±4.1 idi. Lezyonların 11’ü pre-pilorik antrumda, 1’i distal özofagusa lokalize idi. Histopatolojik değerlendirme ile özofagustaki biyopsi örneğinde ve antrum biyopsi örneklerinin 6’sında ektopik pankreas dokusu gösterildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: EP, patogenezi tam olarak bilinmeyen, embriyonik hayatta ön barsağın rotasyonu sırasında ortaya çıkan bir defektten kaynaklandığı düşünülen konjenital bir lezyondur. Otopsi serilerinde %0.55-13 oranında saptandığı bildirilmiştir.
EP sık olarak gastrointestinal sistemde görülmektedir (özofagus, mide, duodenum, jejunum, ileum, omentum, safra kesesi, Meckel divertikülü), ancak; karaciğer, dalak, mesane, akciğer ve mediastinal yerleşim saptanan olgu raporları mevcuttur. Mide yerleşimi en sık prepilorik antrumda ve büyük kurvaturdadır. EP, tüm yaş gruplarında görülebilmektedir, sıklıkla asemptomatiktir. Bununla birlikte spesifik olmayan dispeptik yakınmalara, lezyon boyutuyla ilişkili olarak gastrointestinal sistemde obstrüksiyona, daha nadir olarak pankreatite neden olabilir. Lezyon boyutları değişken olup, genellikle merkezinde bir çentik olan, krater görünümünde submukozal bir nodul şeklindedir. Tanıda altın standart histopatolojik değerlendirmedir. Biyopsi örneklerinde pankreas dokusunu göstermek lezyonun submukozal yerleşimi nedeniyle her zaman mümkün olamayabilir. Pediatrik yaş grubuna az sayıda vaka sunumu şeklinde yayınlar mevcuttur. Biz, serimizde EP görülme sıklığını %1 olarak saptadık.


Anahtar Kelimeler: Çocuk, ektopik pankreas; özofagogastroduodenoskopi.

Esra Polat. Ectopic Pancreatic Tissue in Children. . 2020; 60(2): 113-115

Corresponding Author: Esra Polat, Türkiye
LookUs & Online Makale