ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Evaluation of Children Referred to the Pediatric Cardiology Outpatient Clinic for Preparticipation Sports Examination [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(4): 422-425 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.07088

Evaluation of Children Referred to the Pediatric Cardiology Outpatient Clinic for Preparticipation Sports Examination

Nurdan Erol, Lütfi Kılınçkaya, Can Yılmaz, Özlem Akkaya, Abdülkadir Bozaykut
Department of Pediatric Cardiology, Health Sciences University Zeynep Kamil Gynecology and Pediatrics Training and Research Hospital Child Clinic, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The number of patients who apply to cardiology outpatient clinics to get a medical certificate in order to participate in sports is increasing day by day. This study was carried out to evaluate the characteristics and cardiological examination results of the cases who applied to the pediatric cardiology outpatient clinic in a period of one year.

METHODS: Demographic characteristics, personal and family history, blood pressure (BP), electrocardiogram (ECG) and echocardiogram (echo) results of children who applied to our center for participation in sports between 01.01.2019 and 31.12.2019 from the pediatric cardiology outpatient clinic records and whose ICD code was entered into the system accordingly, were retrospectively analyzed.
RESULTS: The study group consisted of 468 children and adolescents. Of the cases, 312 (67%) were male and 156 (33%) were female. Their mean age was 11.33 (min: 3, max: 17, n=468). Their mean body weight was 47.35 kg (min: 18, max: 93, n=147) and their mean height was 152.62 cm (min: 112, max: 188, n=147). While 104 (22%) of the cases had a history that could affect sports activity, 364 (78%) did not. While there was a family history that might affect their ability to do sports in 123 (26%) cases, there was no cause in 345 (74%) cases. The mean systolic BP values of the cases were 110 mmHg (min: 82, max: 171), and the mean diastolic BP values were 68 mmHg (min: 40, max: 90). On ECG examinations, 1 case had extrasystole and 1 had Wolf-Parkinson-White syndrome. The mean QTc interval values were 414.88 ms (min: 350, max: 467). In addition to the examination, exercise stress test, ambulatory BP monitoring or BP monitoring, Holter monitoring were requested in 78 of the cases (17%). Echo evaluation revealed pathology in 26 cases (5.5%). Twenty-five of these pathologies were insignificant pathologies, and 1 of them was a cardiac pathology that would affect performing sports acitivities. Nine of the children (1.9%) were not given a medical certificate to do sports. Four of them were referred to the arrhythmia outpatient clinic.
DISCUSSION AND CONCLUSION: When the cardiology examination findings in the study were evaluated, it was determined that the rate of cardiac pathology that would affect doing sports was very low. Most of the cases were cases that could be evaluated in primary and secondary health care institutions with a good anamnesis, physical examination, ECG and BP monitoring. Standardizing such preparticipation examinations according to a guideline will be beneficial both for obtaining objective results and for ensuring the physician's safety and convenience.

Keywords: Child, pediatric cardiology; preparticipation sports examination; sports.

Spora Katılım Muayenesi İçin Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Gönderilen Çocukların Değerlendirilmesi

Nurdan Erol, Lütfi Kılınçkaya, Can Yılmaz, Özlem Akkaya, Abdülkadir Bozaykut
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Spora katılabilmek üzere sağlık raporu almak için kardiyoloji polikliniklerine başvuran olguların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışma, çocuk kardiyoloji polikliniğine başvuran olguların özelliklerinin ve kardiyolojik muayene sonuçlarının bir yıllık süre ile değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çocuk kardiyoloji poliklinik kayıtlarından 01.01.2019- 31.12.2019 tarihleri arasında merkezimize spora katılım amacıyla başvuran ve ICD kodu buna uygun olarak sisteme girilmiş çocukların demografik bilgileri, öz ve soy geçmişleri, kan basıncı, elektrokardiyogram (EKG) ve ekokardiyogram (EKO) sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışma grubu 468 çocuk ve ergenden oluşmaktaydı. Olguların 312‘si (%67) erkek, 156‘sı (%33) kızdı. Yaşları ortalama 11,33 (min: 3, max: 17, n= 468) idi. Vücut ağırlıkları ortalama 47,35 (min: 18, max: 93, n=147), boyları ortalama 152,62 (min: 112, max: 188, n=147) olarak ölçüldü. Olguların 104’ünün ( %22) özgeçmişinde sporu etkileyebilecek neden varken 364’ünde (%78) yoktu. Olguların 123’ünü (%26) soygeçmişinde spor yapmasını etkileyebilecek neden varken 345‘inde (%74) ise neden yoktu. Olguların sistolik kan basıncı değerleri ortalama 110 mm Hg (min: 82, max: 171), diyastolik kan basıncı değerleri ortalama 68 mm Hg (min: 40, max: 90) idi. EKG incelemelerinde 1’inde ekstrasistol, 1’inde Wolf-Parkinson-White sendromu bulgusu vardı. QTc değerleri ortalama 414,88 msn (min: 350, max: 467)idi. Olguların 78’inden (%17) muayeneye ilave olarak efor testi, ambulatuvar kan basıncı monitorizasyonu veya KB takibi, holter EKG istendi. Ekokardiyografi değerlendirilmesinde 26 olguda ( %5,5) patoloji tespit edildi. Bu patolojilerin 25 tanesi önemsiz patoloji, 1 tanesi spor yapmaya engel olacak kardiyak patolojiydi. Çocukların 9’una (%1,9) spor raporu verilmedi. Bunlardan 4’ü aritmi polikliniğine yönlendirildi
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmadaki kardiyoloji muayene bulguları değerlendirildiğinde spora engel olacak kardiyak patoloji oranının çok düşük olduğu tespit edilmiştir. Olguların çoğunluğu iyi bir anamnez, fizik muayene, EKG ve kan basıncı takibi ile birinci ve ikinci basamak sağlık kuruluşlarında değerlendirilebilecek olgulardı. Bu tür spor muayenelerinin bir kılavuza göre standardize edilmesi hem objektif sonuçlar alınması için hem de doktorun güvenlik ve kolaylığının sağlaması açısından yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Spor, Spor Muayenesi, Çocuk, Çocuk Kardiyolojisi

Nurdan Erol, Lütfi Kılınçkaya, Can Yılmaz, Özlem Akkaya, Abdülkadir Bozaykut. Evaluation of Children Referred to the Pediatric Cardiology Outpatient Clinic for Preparticipation Sports Examination. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(4): 422-425

Corresponding Author: Nurdan Erol, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale