ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Treatment of Craniotomy Related Bone Flap Osteomyelitis [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-07830 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.07830

Treatment of Craniotomy Related Bone Flap Osteomyelitis

Semih Kivanc Olguner, Mehmet Can, Vedat Acik, Mustafa Emre Saraç, İsmail İştemen, ALİ İHSAN ÖKTEN
Adana City Training And Research Hospital

INTRODUCTION: Cranial bone flap osteomyelitis (BFO) is rare. A few publications relating to post-operative osteomyelitis is available in the literature. In this study, we aim to share our experiences with the clinical management of BFO cases that developed secondary to surgery in the name of contributing to the literature
METHODS: Forty-four BFO cases that developed secondary to 4582 neurosurgical operations carried out in our clinic between the years 2011 and 2018 were evaluated. Patients were investigated in terms of demographic attributes, pathogen microorganisms, time that lapsed between the first surgery and development of osteomyelitis, and the cause of the primary surgery. Clinical procedures of patients who developed BFO and were treated by preserving or discarding the bone flap were studied retrospectively.
RESULTS: A total of 44 patients were followed up due to BFO in our clinic between the years 2011 and 2018. Diagnoses before the first operation were tumour in 18 patients (40.9%), anterior circulation aneurysm in 11 patients (25%), epidural haematoma in 10 patients (22.7%) and chronic subdural haematoma in 5 patients.
Regarding to the growth of the culture, microorganisms were grown in 31 cases (31/44) (70.4%) and it could not be grown in culture in 13 patients (13/44) (29.6%). 20 patients (20/44) (45%) in the study group were treated by debridement + wound irrigation and preserving the bone flap with antibiotherapy. Bone flaps of the remaining 24 patients, on the other hand, were discarded.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Surgery-associated osteomyelitis is one of the most undesired complications. Bone flaps (BF) are discarded in nearly half of the patients, although the pathogen microorganism is isolated in a great majority of the cases and the appropriate antibiotherapy is applied. BFO treatment becomes more complicated especially due to the close anatomical relation between the frontal and pterional craniotomies and the sinuses

Keywords: Bone Flap Osteomyelitis, Craniotomy-Related, Infection,

Kraniotomi İlişkili Kemik Flebi Osteomyeliti Tedavisi

Semih Kivanc Olguner, Mehmet Can, Vedat Acik, Mustafa Emre Saraç, İsmail İştemen, ALİ İHSAN ÖKTEN
Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Kraniyal kemik flebi osteomyeliti (KFO) nadir görülür. Cerrahi sonrası gelişen osteomyelitlerle ilgili literatürde yapılmış yayın sayısı çok azdır. Biz bu çalışmamızda literatüre katkısı olması açısından cerrahiye sekonder gelişen KFO olgularımızın klinik yönetimindeki tecrübelerimizi aktarmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2011 ve 2018 yılları arasında kliniğimizde yapılan 4582 beyin cerrahi ameliyatına sekonder gelişen 44 KFO olgusu değerlendirilmiştir. Hastalar; demografik özellikleri, etken mikroorganizma, ilk cerrahiden sonra osteomyelite kadar geçen süre, primer cerrahi nedeni, açısından incelenmiştir. Kemik flebi osteomyeliti gelişip, kemik flebi korunarak yada atılarak tedavi edilen hastaların klinik süreçleri retrospektif olarak araştırılmıştır.
BULGULAR: Kliniğimizde 2011-2018 yılları arasında toplam 44 hasta KFO nedeni ile takip edildi. İlk operasyon tanıları sırasıyla; 18 hasta (40.9%) tümör, 11 hasta (25%) anterior sirkülasyon anevrizması, 10 hasta (22.7%) epidural hematom ve 5 hasta kronik subdural hematom olarak saptandı.

Kültür sonucunda 31 vakada (31/44) (70.4%) etken mikroorganizma üretildi. 13 hastada (13/44) (29.6%) etken patojen kültürde üretilemedi. Çalışma grubunda 20 hasta (20/44, 45%) debritman + yara yeri yıkaması ve antibiyoterapi ile kemik flep korunarak tedavi edildi. Geriye kalan 24 hastanın ise kemik flepi sakrifiye edildi

TARTIŞMA ve SONUÇ: Cerrahi ilişkili osteomyelit en istenmeyen komplikasyonlardan biridir. Vakaların büyük çoğunluğunda etken mikroorganizma izole edilip uygun antibiyoterapi verilse dahi hastaların neredeyse yarısında KF atılmaktadır. Özellikle frontal ve pterional kraniotominin sinüslere yakın anatomik ilişkisi nedeni ile kemik flep osteomyeliti tedavisi daha komplike hale gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kemik Flep Osteomyeliti, Kraniotomi ilişkili, EnfeksiyonCorresponding Author: Semih Kivanc Olguner, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale