ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
The Role of Pulse Oximetry in Congenital Heart Disease Screening [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-15986 | DOI: 10.14744/hnhj.2022.15986

The Role of Pulse Oximetry in Congenital Heart Disease Screening

Baran Cengiz Arcagök1, Ayla Oktay2
1Department of Pediatrics, Division of Neonatology, School of Medicine, Acibadem University, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Cardiology, Bakırköy Acıbadem Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Congenital heart defects (CHD) are common congenital malformations and cause mortality and morbidity in the neonatal period. Therefore, the diagnosis of critical CHDs is important. In this study, we aimed to present our critical congenital heart disease screening results with pulse oximetry and to emphasize the importance of screening.
METHODS: All newborns born in our hospital between January 2020 and January 2021 and with a gestational age greater than 34 weeks were included in the study. A total of 1605 newborns were screened with pulse oximetry device.
RESULTS: The median birth weeks of 1605 newborns screened to detect critical congenital heart disease were 38 weeks (34-41 weeks), and their birth weight was 3065 grams (2035-5040 grams). Of the newborns included in the study, 767 (47.8%) were male and 838 (52.2%) were female. While 1591 (99%) of the babies included in the study passed the screening, 14 (1%) remained. False negativity was detected in one of the babies who underwent the screening. Critical CHDs was observed in three (21.4%) of the patients, while false positivity was detected in 11 (78.6%) of the infants who failed the screening. The false positive rate of the screening test in all babies was 0.6%. In our study, the sensitivity of CHD screening with pulse oximetry was 75%, the specificity was 99.3%, the positive predictive value was 21.4%, and the negative predictive value was 99.9%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We thought that since its incidence is not low, it is a life-threatening condition, and early diagnosis and effective interventions are available, CHD screening with pulse oximetry should be performed on all newborns and included in the newborn screening program.

Keywords: Newborn, critically congenital heart disease, pulse oximetry

Konjenital Kalp Hastalığı Taramasında Nabız Oksimetre Kullanımının Tanıdaki Yeri

Baran Cengiz Arcagök1, Ayla Oktay2
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul
2Bakırköy Acıbadem Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Konjenital kalp defektleri (KKH) yaygın konjenital malformasyonlardan olup yenidoğan döneminde mortalite ve morbiditeye neden olmaktadır. Bu nedenle kritik KKH’ların tanısı önem arz etmektedir. Bu çalışmada nabız oksimetre ile yaptığımız kritik konjenital kalp hastalığı tarama sonuçlarımızı sunmayı ve taramanın önemini vurgulamayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2020 ile Ocak 2021 tarihleri arasında hastanemizde doğan ve doğum haftası 34 gebelik haftasından büyük olan tüm yenidoğanlar çalışmaya dahil edildi. Toplam 1605 yenidoğan nabız oksimetre cihazı ile tarandı.
BULGULAR: Kritik konjenital kalp hastalığını saptamaya yönelik taranan toplam 1605 yenidoğanın medyan doğum haftaları 38 hafta (34-41 hafta), doğum ağırlıkları ise 3065 gram (2035-5040 gram) idi. Çalışmaya alınan yenidoğanların 767’si (%47.8) erkek 838’i (%52.2) ise kadın idi. Bebeklerin %79,2’si sezaryen ile doğurtuldu. Çalışmaya alınan bebeklerden 1591’i (%99) taramadan geçerken 14’ü (%1) kaldı. Taramadan geçen bebeklerin birinde yanlış negatiflik saptandı. Taramadan kalan bebeklere yapılan EKO’da hastaların üçünde (%21.4) KKKH görülürken, 11’inde (%78.6) yanlış pozitiflik saptandı. Tüm bebeklerde tarama testinin yanlış pozitiflik oranı ise %0.6 idi. Çalışmamızda nabız oksimetresi ile KKH taramasının sensitivitesi %75, spesifitesi %99.3, pozitif prediktivite değeri %21.4 ve negatif prediktivite değeri %99.9 olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Görülme sıklığının az olmaması, hayatı tehdit eden bir durum olması ve erken tanı ile etkin müdahalelerin bulunması nedeniyle nabız oksimetre ile KKKH taraması tüm yenidoğanlara yapılmasını ve yenidoğan tarama programına dahil edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, kritik konjenital kalp hastalığı, nabız oksimetreCorresponding Author: Baran Cengiz Arcagök, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale