ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
The Incidence of Papillary Thyroid Microcarcinoma in Patients Who underwent Total Thyroidectomy due to Benign Diseases and Our Clinical Approach [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(4): 379-382 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.18853

The Incidence of Papillary Thyroid Microcarcinoma in Patients Who underwent Total Thyroidectomy due to Benign Diseases and Our Clinical Approach

Sema Yüksekdağ, Abdullah Yıldız, Ahmet Topçu, Ömer Faruk Özkan, Ethem Ünal
Department of General Surgery, University of Health Sciences Turkey, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: To present our experience with incidental papillary thyroid microcarcioma (PTMC) in patients operated for presumably benign thyroid disease.
METHODS: he files of 201 patients operated by the same surgeon for benign thyroid diseases from May 2014 to November 2017 were reviewed retrospectively. All had benign fine needle aspiration cytology and underwent total thyroidectomy. Data regarding demographics, pathology findings, management and outcomes were retrieved.
RESULTS: The mean age of the patients was 46 years (range: 17-78) and 159 (79.1%) of them were female. Twenty-five patients (12.4%) with incidental PTMC were evaluated. Mean diameter of PTMC was 4.7±2.4 mm. In 6 patients (6/25, 24%), the tumor was multifocal and in half of these, tumor foci were found in both lobes. In one patient, tumor infiltrated the capsule. All patients received suppressive therapy and referred to the nuclear medicine department for possible radioiodine therapy. One case with capsule infiltration and 3 patients with multifocal tumor (16%) received radioiodine. Mean follow-up was 2.6 years (range, 4-44 months). All patients were alive and disease-free.
DISCUSSION AND CONCLUSION: PTMC is not an uncommon incidental finding after surgery for presumably benign thyroid disease. The possibility of an underlying PTMC should be taken into account in the management and total thyroidectomy should be considered at least in selected patients.

Keywords: Benign thyroid diseases, incidental, total thyroidectomy; microcarcinoma; papillary thyroid carcinoma.

Benign Patoloji Nedeniyle Total Tiroidektomi Uyguladığımız Hastalarda Papiller Tiroid Mikrokarsinom İnsidansı ve Klinik Yaklaşımımız

Sema Yüksekdağ, Abdullah Yıldız, Ahmet Topçu, Ömer Faruk Özkan, Ethem Ünal
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Benign tiroid hastalığı nedeniyle opere ettiğimiz ve patolojisi insidental olarak papiller tiroid mikrokarsinomu (PTMK) gelen olgularla ilgili deneyimimizi paylaşmak
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mayıs 2014-Kasım 2017 arasında tek cerrah tarafından benign tiroid hastalığı nedeniyle opere edilen toplam 201 hastanın dosyası retrospektif incelendi. Tüm hastaların ince iğne aspirasyon biyopsisinde benign sitoloji mevcuttu ve tümüne total tiroidektomi uygulandı. Hastaların demografik verileri, patoloji bulguları, tedavi ve sonuçları değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 46 (17-78 yaş aralığında) ve 159’ u (% 79.1) kadındı. İnsidental olarak PTMK tanısı alan 25 hasta (% 12.4) değerlendirildi. PTMK nın ortalama çapı 4.7+2.4 mm idi. Altı hastada (6/25, % 24) tümör multifokal idi ve bunların yarısında tümör odağı her iki lobdaydı. Bir hastada tümör tiroid kapsülüne infiltre idi. Tüm hastalar supresyon tedavisi aldı ve muhtemel radioiyot tedavisi için nükleer tıp bölümüne yönlendirildi. Kapsüle infiltre bir olgu ile multifokal tümörü olan 3 hastanın radyoiyot tedavisine alındığı tespit edildi (% 16). Ortalama takip süresi 2.6 yıl (range, 4-44 ay) idi. Hastaların hepsi salimdi ve hastalıkları nüks etmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PTMK un benign tiroid hastalığı nedeniyle opere edilen olgularda az rastlanan insidental bir antite olduğu söylenemez. Selim tiroid hastalığı tedavisinde insidental PTMK olasılığı akılda tutulmalı ve total tiroidektominin en azından seçilmiş hasta gruplarındaki avantajı göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Papiller tiroid karsinomu, mikrokarsinom, insidental, total tiroidektomi, benign tiroid hastalıkları

Sema Yüksekdağ, Abdullah Yıldız, Ahmet Topçu, Ömer Faruk Özkan, Ethem Ünal. The Incidence of Papillary Thyroid Microcarcinoma in Patients Who underwent Total Thyroidectomy due to Benign Diseases and Our Clinical Approach. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(4): 379-382

Corresponding Author: Sema Yüksekdağ, Türkiye
LookUs & Online Makale