ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Occupational Hand Injuries and Third-line University Hospital Emergency Department Admissions in Istanbul [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-21704

Occupational Hand Injuries and Third-line University Hospital Emergency Department Admissions in Istanbul

mehmet kosargelir1, aysegul urun1, Ahmet Kürsat Yigit2, abdullah ibrahim1
1University of Health Sciences Haydrapasa Numune Training and Research Hospital Department of Emergency Medicine İstanbul
2University Of Health Sciences Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital Department Of Plastic And Reconstructive Surgery, İstanbul Turkey

Background
The severity of occupational hand injuries ranges from mild to serious (such as loss of a limb). Here, we retrospectively studied patients presenting to an emergency department with hand injuries and the causes of such injuries. We recommend measures that will reduce occupational injuries and the associated effects on the workforce.
Materials & Methods
Injuries diagnosed as occupational accidents from January 2017 to June 2019 were retrospectively analysed. A total of 221 cases met this inclusion criterion. The following variables were analysed: age, sex, occupational injury type, time from trauma to emergency department admission, insurance status, whether or not consultation was requested, injury details, and operations performed. All data were statistically analysed.
Results
Patient age ranged from 18 to 65 years (average 31.4 years). Of all patients, 85% were male and 15% female. Most hand injuries were caused by sharp objects (81 cases), followed by angle grinders or saws (33), compression (66) and falls (24). Fifty-one cases were treated in the emergency department and subsequently discharged without any further consultation. However, a total of 172 cases were referred onward, 151 to the plastic surgery department and 21 to the orthopaedic department. The vast majority (143) of referred patients required further surgical interventions.
Conclusion
The incidence of limb loss can be reduced by increasing the number of finger re-attachment centres and improving existing centres. We believe that better education would decrease the incidence of workplace injuries in Turkey. An increase in the number of qualified workers and more rigorous certification would ensure that workers are adequately informed of the difficulties and dangers of any particular job. If more precautions were taken,time lost from work would decrease.
Keywords: Occupational accident, hand injury, amputation, hand, job, occupational health

Keywords: Occupational accident, hand injury, amputation, hand, job, occupational health

İş Kazalarına Bağlı El Yaralanmaları ve İstanbul'da 3. Basamak Üniversite Hastanesi Acil Servisine Başvuruları

mehmet kosargelir1, aysegul urun1, Ahmet Kürsat Yigit2, abdullah ibrahim1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Eah Acil Tıp Kliniği İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eah Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği İstanbul

Amaç
Bu çalışmada amacımız acil servise başvuran iş kazasına bağlı el yaralanmalarının retrospektif olarak incelenmesi ve iş kazalarında el travmalarının demografik yapısının incelenmesi, iş kazalarının engellenmesi ve iş kaybını azaltıcı önlemleri ortaya koymaktır.
Gereç Yöntem
Ocak 2017- Haziran 2019 tarihleri arasında iş kazası tanısı alan olgular retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya dahil edilme kriterlerine uyan 221 olgu tespit edildi. Çalışmamıza dahil edilen olguların yaş, cinsiyet, iş kazasına bağlı yaralanma şekli, travma sonrası acil servise başvuru süreleri, sigortasının olup olmadığı, konsultasyon isteği yapılıp yapılmadığı, travmaya bağlı yaralanmaların analizi, sonrasında geçirilen bir operasyonu olup olmadığı incelenmiş olup veriler istatistiki olarak analiz edilmiştir.
Bulgular
Çalışmaya dahil edilme kriterlerine uyan 221 olgu analiz edildi. Çalışmaya dahil edilen olguların yaşları 18 ile 65 arasında değişmekte olup ortalaması 31,4 yaştır. Hastaların cinsiyet analizlerine bakıldığında %85'i erkek, %15 'i kadın hastalardı. El yaralanma şekilleri incelendiğinde, delici ve kesici aletle oluşan yaralanmaları (81 olgu) en sık görülen yaralanma şekli olup, sırasıyla spiral ve testere yaralanmaları (33 olgu), sıkışma (66 olgu), düşme (24 olgu) yaralanmarı izlemekteydi. Yapılan sistem taramalarında mevcut yaralanmalarda 51 olgunun tedavileri acil serviste yapılıp herhangi ilgili branş konsultasyonu istenmeden taburcu edilmiştir. 172 olgunun sıklıkla konsulte edildiği klinikler plastik cerrahi (151 olgu) ve ortopedi (21 olgu) klinikleridir. Konsultasyon istenilen hastaların acil muayeneleri ve değerlendirmeleri sonrası büyük çoğunluğuna ek cerrahi girişim gerekliliği olmuştur(143 olgu).
Tartışma
Replantasyon merkezlerinin sayısının arttırılıp geliştirilmesi uzuv kaybını azaltacaktır. Eğitimin ülkemizdeki iş kazalarının önlenmesinde ilk basamak olduğunu düşünüyoruz. Kalifiye işçi sayısı arttırılıp işçilerin sertifikalandırılması ile çalıştığı işin zorlukları ve tehlikeleri hakkında bilinç düzeyinin artırılması sağlanacaktır. İş kazalarına yönelik önlemlerin alınması durumunda bu kazaların azaltılabileceği ve buna bağlı iş gücü kaybının önlenebileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Sözcük: İş kazası, el yaralanması, amputasyon, iş ve el, işçi sağlığı

Anahtar Kelimeler: İş kazası, el yaralanması, amputasyon, iş ve el, işçi sağlığıCorresponding Author: mehmet kosargelir, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale